Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Kraj: Polska

Miasto: Ciechanów

WWW: www.puzim.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Ciechanów

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w  Ciechanowie na stałe wpisała się w krajobraz edukacyjny północnego Mazowsza. Z roku na rok rośnie znaczenie i zwiększa się systematycznie liczba rekrutowanych Studentów. Mury Uczelni od czasu jej utworzenia opuściło ponad 7000 absolwentów z tytułem inżyniera lub licencjata.

Uczelnia do końca września 2019 roku funkcjonowała  pod nazwą Państwowa  Wyższa  Szkoła   Zawodowa w Ciechanowie. Z dniem 1 października 2019 r. zmieniła nazwę na Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Na patrona Uczelni wybrano Ignacego Mościckiego – pochodzącego z północnego Mazowsza absolwenta  Politechniki Ryskiej i Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim, wybitnego naukowca i wynalazcę, profesora Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej, budowniczego polskiego przemysłu chemicznego,  prezydenta II Rzeczypospolitej w latach 1926-1939.
Uczelnia pozostaje w stałym kontakcie nie tylko z samorządami okolicznych powiatów i gmin ale także instytucjami wspierającymi rynek pracy a przede wszystkim z pracodawcami działającymi w regionie ciechanowskim. Grono interesariuszy z otoczenia społeczno – gospodarczego ciągle się powiększa. Aktualnie Uczelnia współpracuje z około 130 zakładami pracy z terenu północnego Mazowsza. Kooperacja ta owocuje dostosowaniem kierunków studiów do potrzeb rynku pracy oraz wpływa na korygowanie programów kształcenia do posiadanych i zmieniających się technologii. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie posiada fachową kadrę, nowoczesną  bazę dydaktyczną oraz  systematycznie wzbogaca  swoją  ofertę  edukacyjną. Władze Uczelni mają świadomość, że trudno  wykształcić inżyniera czy pielęgniarkę  bez odpowiedniego zaplecza i nowoczesnej aparatury. Stąd też wzbogacana jest systematycznie baza dydaktyczna o nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie umożliwiające edukację na najwyższym poziomie technologicznym.

Szkoła  dba także o wsparcie  socjalne Studentów. W Uczelni funkcjonuje  skuteczny system stypendialny. Stypendia socjalne, stypendia za osiągnięcia wynikające z dorobku studenta w różnych dziedzinach, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, a także możliwość  zamieszkania w Domu Studenta, to wszystko umożliwia podejmowanie i kontynuowanie nauki przez młodzież. W Uczelni funkcjonuje biblioteka zapewniająca dostęp do niezbędnych publikacji z własnego księgozbioru oraz publikacji w formie elektronicznej, a także w systemie przekazania przez inne biblioteki akademickie. Absolwenci poza solidną dawką wiedzy teoretycznej otrzymują także niezbędne w dzisiejszym świecie doświadczenie praktyczne realizowane poprzez przyjęty przez uczelnię profil praktyczny. Osiągają to m.in. poprzez współpracę w zakładach pracy oraz sześciomiesięczne praktyki studenckie.

W Uczelni studiuje niespełna dwa tysiące studentów na 12 kierunkach studiów. Nauki społeczne reprezentowane są przez kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, ekonomia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite pięcioletnie studia magisterskie oraz  zarządzanie studia drugiego stopnia. Nauki inżynieryjno- techniczne i rolnicze to:  informatyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria środowiska, rolnictwo, elektronika i telekomunikacja. Nauki o zdrowiu reprezentuje pielęgniarstwo prowadzące studia licencjackie i magisterskie. W ostatnich latach utworzono jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia. Od nowego roku akademickiego 2020/21  planowane jest uruchomienie studiów II stopnia na kierunku praca socjalna.

Z raportu MNiSW podsumowującego losy absolwentów wyższych uczelni  wynika, że zdecydowana większość osób opuszczających mury ciechanowskiej uczelni znajduje zatrudnienie. Nic więc dziwnego, że PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest postrzegana jako uczelnia nowoczesna, elastycznie reagująca na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy, sprawnie współdziałająca z lokalnym otoczeniem pracodawców, administracją samorządową, środowiskiem edukacyjnym oraz odpowiadająca na oczekiwania mieszkańców północnego Mazowsza.

W ramach funkcjonowania kół naukowych działających w Uczelni,  studenci biorą udział w wyprawach edukacyjnych, pogłębiając wiedzę, zdobywają doświadczenie, zbierają informacje do prowadzonych badań naukowych. Wyniki swojej pracy prezentują na  konferencjach i  sympozjach naukowych, są autorami lub współtworzą przygotowywane opracowania wydawanych publikacji.

Studenci zainteresowani sportem i turystyką skupieni są wokół Uczelnianego Koła Turystycznego „Traper” które prowadzi trzy sekcje: kajakową, rowerową i wędkarską.  Spływy kajakowe, rajdy rowerowe i zawody wędkarskie to zajęcia, w których licznie uczestniczą studenci. Zajęcia sportowe dopasowywane są do zainteresowań młodzieży. Gry sportowe, piłka nożna, koszykówka, siatkówka,  pływanie,  ale także ćwiczenia ruchowe i kulturystyczne kształtujące sylwetkę, to ulubione formy spędzania czasu wolnego przez  studentów.

Wymiana zagraniczna realizowana jest w ramach Programu Erasmus.  Dzięki temu studenci z krajów z którymi Uczelnia prowadzi współpracę, zaliczają część studiów  w Uczelni ale dzięki temu poznają  Polskę. Uczelnia Prowadzi wymianę z wieloma krajami Europy.

Biorąc pod uwagę zgłaszane przez rodziców  postulaty w Uczelni funkcjonuje przedszkole oraz Uniwersytet Dziecięcy a także Akademickie Centrum Kształcenia realizujące edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej.


Szczegółowa oferta studiów - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego  w Ciechanowie.

Wydział Inżynierii i Ekonomii

Ekonomia (studia licencjackie 3-letnie), specjalności:
• zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
• bankowość i rynek finansowy
• administracja i finanse sektora publicznego
• finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Informatyka (studia inżynierskie 3,5-letnie), specjalności:
• inżynieria systemów oprogramowania (ISO-CSE In English)
• informatyka w procesach biznesowych

Inżynieria środowiska (studia inżynierskie 3,5-letnie), specjalności:
• inżynieria komunalna
• sieci i instalacje płynowe
• technologie energetyczne

Mechanika i budowa maszyn (studia inżynierskie 3,5-letnie), specjalności:
• inżynieria produkcji
• maszyny i urządzenia energetyczne
• mechatronika

Rolnictwo (studia inżynierskie 3,5-letnie), specjalności:
• agrobiznes
• ochrona środowiska rolniczego

Zarządzanie (studia II stopnia, magisterskie 2-letnie), specjalności:
• zarządzanie przedsiębiorstwem
• zarządzanie finansami

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Pielęgniarstwo (studia licencjackie 3-letnie oraz studia magisterskie 2-letnieo profilu praktycznym)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie 5-letnie)

Praca socjalna (studia licencjackie 3-letnie, studia magisterskie 2-letnie), specjalności:
• praca socjalna w pomocy społecznej
• praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Elektronika i telekomunikacja (studia inżynierskie 3,5-letnie), specjalności:
• teleinformatyka
• elektronika przemysłowa

Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie 3-letnie), specjalności:
• zarządzanie kryzysowe
• rzecznik prasowy w służbach mundurowych

Logistyka (studia licencjackie 3-letnie), specjalności:
• logistyka i spedycja w transporcie drogowym
• logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Ten wybór to szansa
BEZPŁATNIE BLISKO SOLIDNIE
www.puzim.edu.pl
Ciechanów, ul. Gabriela Narutowicza 9, tel. 23 672 20 50

 

Prezentacja video

Okiem studenta - opinie studentów i absolwentów na temat PUZ w Ciechanowie
 
Ekonomia

Anna Napiórkowska, absolwentka ekonomii – specjalność: bankowość i rynek finansowy: Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym w trakcie studiowania, od razu po obronie pracy licencjackiej podjęłam pracę w zawodzie i obecnie pracuję w PKO Banku Polskim SA. Uczelnia dzięki praktycznemu profilowi nauczania pozwala świetnie przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Jest to miejsce bardzo przyjazne dla studentów, za którym ja osobiście, w swoim dorosłym życiu czasami tęsknię i z miłą chęcią wróciłabym tutaj, chociaż na kilka wykładów.

Rober Gwardys, absolwent ekonomii – pracownik Open Finance: PUZ w Ciechanowie jest uczelnią, która stawia na pierwszym miejscu dobro studenta. Wszyscy wykładowcy, z którymi miałem przyjemność rozwijać swoją wiedzę dali odczuć, że celem jest przekazanie wiedzy, nawet tej najtrudniejszej, w sposób prosty i zrozumiały oraz zachęcający do dalszego poznawania. Z ogromną sympatią będę wspominał czas studiów, gdzie każdy był traktowany po partnersku i celem wspólnym była odpowiedzialna pomoc w przejściu każdego ze studentów przez kolejny etap życia i przygotowanie do nowego.

Pielęgniarstwo

mgr Magdalena Rudnicka, technik symulacji w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej PUZ w Ciechanowie:
Ukończenie kierunku pielęgniarstwo umożliwiło mi natychmiastowe podjęcie pracy w zawodzie pielęgniarki, obudziło potrzebę dalszego kształcenia, samorozwoju, poszukiwania nowych informacji związanych z zawodem. Dało świadomość pozwalającą na kreowanie zdrowych zachowań wśród społeczeństwa i aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach charytatywnych. Dało też możliwość powrotu do macierzystej Uczelni w charakterze technika symulacji, a w przyszłości – mam nadzieję – w charakterze wykładowcy…

Praca socjalna

Anna Makijonko, studentka III roku:
Studia na kierunku praca socjalna pozwalają nam zdobyć solidną wiedzę, niezbędną w przygotowaniu do zawodu pracownika socjalnego, który jest obecnie najbardziej poszukiwaną profesją na rynku pracy. Realizujemy się w Studenckim Kole Naukowym, pogłębiając szeroko pojętą wiedzę socjologiczną, psychologiczną czy pedagogiczną. Ponadto poza zdobywaniem wiedzy stricte merytorycznej zdobywamy umiejętności poprzez realizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w instytucjach związanych z pracą socjalną – u naszych potencjalnych pracodawców.


Informatyka

Paulina Małecka, absolwentka kierunku informatyka:
Serdecznie polecam studiowanie na kierunku informatyka. Wysoko wykwalifikowana kadra, często z praktycznym doświadczeniem zdobytym w dużych firmach, miła atmosfera i indywidualne podejście do studenta oraz pomocni pracownicy dziekanatu – to jest to, czym wyróżnia się informatyka w PUZ, i trudno to znaleźć na dużych uczelniach. Tu, oprócz dobrego zaplecza dydaktycznego i technicznego, młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania, poszerzać wiedzę i działać w organizacjach studenckich, stale podnosząc swoje umiejętności, co jest niezwykle ważne i pomaga pewnym krokiem wejść na rynek pracy.

Bartłomiej Żandarski, student IV roku informatyki:
 Studia na tym kierunku były moim celem już przy wyborze profilu w liceum. Postanowiłem zaufać naszej lokalnej Uczelni i nie zawiodłem się! Pracownie na kierunku informatyka są bardzo dobrze wyposażone, a wykładowcy przekazują nam wiele praktycznej wiedzy.

Inzynieria środowiska

Student III roku:  Zajęcia ciekawie prowadzone. Dużo wiedzy praktycznej. Ciekawe propozycje projektów i prac dyplomowych. Możliwość znalezienia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Mechanika i budowa maszyn

Student III roku: Obecnie branża inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej potrzebuje rąk do pracy, co widzimy, odbywając praktyki w zakładach produkcyjnych i przeglądając
pojawiające się oferty pracy. Teraz, gdy jestem już na końcowym etapie studiów, widzę, że wybór kierunku inżynierskiego związanego z inżynierią produkcji był bardzo dobrym pomysłem i przepustką do kariery zawodowej. Jestem pełen optymizmu na przyszłość, mając kilka opcji wyboru zakładu pracy, z którym zwiążę swoją karierę zawodową.

Rolnictwo

Absolwent: Po ukończeniu kierunku rolnictwo w PWSZ w Ciechanowie zdobyłem tytuł inżyniera i nabyłem prawo do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dzięki takiemu wykształceniu mogę ubiegać się o wsparcie finansowe z Unii Europejskiej skierowane na modernizację polskiego rolnictwa oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem rolno–spożywczym, agroturystyką lub działalnością usługową. Obecnie pracuję jako kierownik sprzedaży w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją oraz obrotem paszami. W przyszłości planuję przejąć gospodarstwo po moich rodzicach, kiedy osiągną wiek emerytalny.

Pedagogika

Studentka II roku: Studia na tym kierunku są drogą do spełnienia naszych marzeń i celów życiowych, a w  sytuacji trudności ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy, mamy wrażenie, że nas ten problem nie będzie to dotyczyć. Wybrałyśmy Państwową Uczelnię Zawodową z uwagi na pozytywny przekaz od osób już tu studiujących i chyba się nie pomyliłyśmy. Oprócz solidnej wiedzy otrzymujemy od wykładowców, pracowników Uczelni, koleżanek i kolegów życzliwość, ciepło i bezpieczny klimat, co jest bezcenne.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Asp. szt. Piotr Strągowski, Komenda Powiatowa Policji w Mławie, student:
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwoliły mi zrealizować moje plany zawodowe. Awans to już tylko kwestia czasu...

Szer. Paulina Chodubska, Siły Zbrojne RP, absolwentka: Studia na kierunkubezpieczeństwo wewnętrzne pozwoliły mi zrealizować swoje marzenia. Dzięki nim wiem, czego chcę w życiu. Dodatkowo otworzyły mi furtkę do kariery i awansu.

Logistyka

Studentka II roku: Obecnie branża TSL to jedna z najszybciej rozwijających się w Polsce i na świecie. Jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny logistyki, co widać w zamieszczanych ofertach pracy, a do tego kusząca jest wielkość proponowanego wynagrodzenia. Dlatego studia na kierunku logistyka traktuję jako cenną przepustkę do kariery zawodowej.

Elektronika i telekomunikacja

Mariusz Durnakowski, absolwent – MONT SERWIS OLSZTYN:
Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja ukończyłem w 2017 roku. Zdobyta w toku studiów wiedza i umiejętności pozwoliły mi na rozszerzenie zakresu działania prowadzonej
przeze mnie firmy o usługi związane z projektowaniem i wykonywaniem sieci teletechnicznych na potrzeby odbiorców indywidualnych, firm i instytucji. Biorąc pod uwagę wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi, uważam, że absolwenci tego kierunku nie będą mieli żadnych problemów ze znalezieniem pracy zgodnej z kierunkiem studiów.


Szczegółowa instrukcja dotycząca rekrutacji na studia w Państwowej Uczelnii Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie: kliknij tutaj 

Rejestracja na studia prowadzona jest online. Wszystkich kandydatów zapraszamy na stronę systemu IRK

 

Biuro Rekrutacji

ul. Narutowicza 9, pok. nr 18
06-400 Ciechanów
tel. 0-23 672 20 50 wew. 2011
fax. 0-23 672 20 50 wew. 1162
e-mail: rekrutacja@puzim.edu.pl

Dokumenty w Biurze Rekrutacji można składać
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ul. Narutowicza 9; 06-400 Ciechanów

Rektorat (23) 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl

Sekretariat Kanclerza (23) 673 75 78
kanclerz@puzim.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu