Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Kraj: Polska

Miasto: Piła

WWW: www.pwsz.pila.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Piła

 

PWSZ – UGRUNTOWANA MARKA!

 

Państwowe wyższe szkoły zawodowe pojawiły się w Polsce w 1998 r. jako odpowiedź na wyraźną potrzebę ułatwienia dostępu do wyższego wykształcenia młodzieży mieszkającej z dala od dużych ośrodków akademickich. Dziś w całej Polsce istnieje już 36 tego typu uczelni publicznych, żyjących w symbiozie z miastem i regionem, troszczących się o dobro mieszkańców i gwarantujących im dostęp do usług edukacyjnych na wysokim poziomie. Warto przy tym podkreślić, że uczelnie takie działają w oparciu o tę samą ustawę, co uniwersytety, politechniki i inne uczelnie akademickie, czyli na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, co oznacza, że podlegają równie restrykcyjnym standardom kształcenia.

 

W latach: 2011 i 2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile została laureatem Konkursu i Programu certyfikacyjnego „UCZELNIA LIDERÓW”, który odbywał się pod patronatem Parlamentu Europejskiego.

 

Uzyskanie tytułu „UCZELNIA LIDERÓW” oznacza, że docenione zostały starania PWSZ, by „kształcić liderów – absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych”. Kapituła konkursu uznała, że pilska PWSZ „wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy, dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy zawodowe”.

 

EDUKACJA W SOLIDNYM WYDANIU

Jakość kształcenia zapewnia wykwalifikowana i doświadczona 147-osobowa kadra nauczycieli akademickich: 12 profesorów tytularnych, 17 doktorów habilitowanych, 69 doktorów i 49 magistrów. Wywodzą się oni z wielu renomowanych ośrodków takich jak: Uniwersytet Ekonomicznych w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz wielu innych.

 

Jakość kształcenia jest stale monitorowana przez samą Uczelnię, ale również przez instytucje zewnętrzne do tego powołane. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła już następujące kierunki: mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, ekonomia, filologia oraz ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego natomiast przyznała PWSZ certyfikat, potwierdzający spełnienie wymaganych standardów kształcenia pielęgniarek na kolejne lata.

 

ZOSTAŃ ABSOLWENTEM Z PERSPEKTYWAMI!

Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera, nadawany absolwentom studiów wyższych zawodowych. Ukończenie ich uprawnia do podjęcia studiów II stopnia (na poziomie magisterskim), a także do odbywania studiów podyplomowych.

 

Dziś powszechna stała się opinia, że współczesny człowiek czynny zawodowo w ciągu swego życia kilkakrotnie będzie musiał zmieniać zawód. Dlatego też możliwość wyboru specjalności studiów II stopnia, które odpowiadają dynamicznym zmianom otaczającej rzeczywistości i popytowi rynku pracy, wydaje się być aktualnie najskuteczniejszym sposobem na karierę naukową i zawodową. Warto przy tym podkreślić, że profil kształcenia w PWSZ przygotowuje do podjęcia pracy bezpośrednio po studiach. Jest to tym łatwiejsze, że proces dydaktyczny obejmuje tu nie tylko kształcenie teoretyczne, ale i wielotygodniowe studenckie praktyki zawodowe, dając wyraz założeniu, że „zawodowa znaczy praktyczna”.

 

Programy studenckie

Studia stacjonarne są nieodpłatne, za naukę na studiach niestacjonarnych studenci uiszczają opłaty. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile przyznaje studentom, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, POMOC MATERIALNĄ w następujących formach:

 • stypendia socjalne,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia,
 • stypendia na wyżywienie,
 • stypendia mieszkaniowe,
 • zapomogi.

Najlepsi studenci pilskiej uczelni zyskali w 2010 r. jeszcze jednego, mecenasa i sprzymierzeńca w zdobywaniu wykształcenia: Philips Lighting Poland SA funduje jednemu z nich roczne stypendium „DIAMENT" w wysokości 1000 zł miesięcznie!

 

Erasmus w PWSZ

 

Dzięki przystąpieniu do Programu Erasmus oraz zdobyciu Rozszerzonej Karty Uczelni Erasmusa (Erasmus Extended University Charter) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile zyskała możliwość partycypowania w wymianie studentów oraz pracowników uczelni, kursach intensywnych, będących cyklami wykładów dla międzynarodowych grup studentów, projektach wielostronnych dotyczących opracowywania nowych programów kształcenia i modernizowania Uczelni.

Od 2007 studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile roku uprawnieni są do uczestnictwa w Programie „Uczelnie się przez całe życie” Program Erasmus w ramach dwóch typów mobilności:

 

 • SMS – wyjazdy na część studiów* do zagranicznych uczelni partnerskich uczestniczących w Programie Erasmus w ramach limitów miejsc określonych w umowach zawartych z tymi instytucjami. 
 • SMP – wyjazdy na praktyki i staże zawodowe do firm, których siedziba mieści się w kraju uprawnionym do uczestnictwa w Programie Erasmus. 

 

* należy rozumieć jeden lub dwa następujące po sobie semestry (w ramach jednego roku akademickiego) 

 

Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile uprawnieni są do uczestnictwa w Programie „Uczelnie się przez całe życie” Program Erasmus w ramach dwóch typów mobilności: 

 

 • STA – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w zagranicznych uczelniach partnerskich 
 • STT – wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich do instytucji zagranicznych (w tym szkół wyższych) mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie posiadanego warsztatu pracy. 

 

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu w Programie Erasmus otrzymują od Uczelni specjalne stypendia (z wyjątkiem wyjazdów realizowanych z tzw. grantem zerowym) ufundowane ze środków Komisji Europejskiej. Informacje o wysokości stypendiów naleźć można w odpowiednich zakładkach odpowiadających danemu typowi mobilności.

STUDIA LICENCJACKIE

 

kierunek EKONOMIA

 • specjalność: informatyka w biznesie i administracji
 • specjalność: inwestycje i nieruchomości
 • specjalność: rachunkowość i skarbowość
 • specjalność: turystyka i hotelarstwo
 • specjalność: zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

 

kierunek FILOLOGIA

 • specjalność nauczycielska: filologia angielska
 • specjalność: lingwistyka stosowana

 

kierunek POLITOLOGIA

 • specjalność: bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • specjalność: administracja europejska

 

kierunek PRACA SOCJALNA 

 

kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

 

kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

 

kierunek: KOSMETOLOGIA - NOWOŚĆ 

 

STUDIA INŻYNIERSKIE

 

kierunek BUDOWNICTWO

 • specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • specjalność: budownictwo energooszczędne

 

kierunek ELEKTROTECHNIKA

 • specjalność: odnawialne źródła energii
 • specjalność: systemy automatyki i elektroniki

 

kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • specjalność: metody komputerowe w projektowaniu maszyn
 • specjalność: pojazdy i maszyny robocze
 • specjalność: inżynieria produkcji

 

kierunek TRANSPORT

 • specjalność: transport drogowy
 • specjalność: logistyka transportu

Opis miasta

Piła - malowniczo położone miasto nad rzeką Gwdą, na pograniczu Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Ponad połowę jego powierzchni stanowią lasy i parki, wypełniające tereny pomiędzy nowoczesnymi dzielnicami mieszkaniowymi. Urody dodają liczne jeziora. Okolice grodu są obszarami nieskażonej przyrody i pięknych krajobrazów, które zapraszają do aktywnego wypoczynku, kusząc swymi walorami turystów z kraju i z zagranicy.

Miasto, dzięki swemu położeniu geograficznemu jest znaczącym w skali kraju skrzyżowaniem szlaków komunikacyjnych. Tu przecinają się drogi kołowe i kolejowe, prowadzące z Wybrzeża na południe, do Poznania, Gorzowa i dalej do Niemiec oraz ze Szczecina i Świnoujścia do Bydgoszczy, Torunia i Warszawy.

Piła to także intensywnie i systematycznie rozwijający się ośrodek gospodarczy. Do wiodących działów gospodarki należą branże: elektroniczna, elektryczna i poligraficzna.

 

Pod koniec 2008 roku Piła liczyła około 75 tysięcy mieszkańców. To miasto ludzi młodych, prawie 60% mieszkańców nie przekroczyło czterdziestego roku życia.

 

Żródło: www.pila.pl

Ciekawe miejsca

Kto chciałby uchylić rąbka historii, powinien wybrać się na przechadzkę szlakiem pilskich zabytków. Przetrwały do naszych czasów niektóre świątynie, wśród nich neogotycki kościół św. Stanisława Kostki z końca XIX w., neobarokowy kościół św. Rodziny na zachodnim brzegu Gwdy, a także niezwykle ciekawy pod względem architektonicznym kościół św. Antoniego z Padwy. Warto przespacerować się nielicznymi już dziś ulicami ze starą zabudową, aby przyjrzeć się kamienicom z przełomu XIX i XX stulecia. Obowiązkowo trzeba także odwiedzić dom Stanisława Staszica, w którym mieści się muzeum jego imienia.

 

Kościół p.w. św. Stanisław Kostki (ul. Browarna 13) - położony w centrum miasta, na wschodnim brzegu rzeki Gwdy jest najstarszym, zachowanym obiektem sakralnym w Pile. Kościół wybudowano w stylu neogotyckim, w latach 1895-96, staraniem gminy ewangelickiej. W górnej części jego okien zachowały się charakterystyczne witrażowe rozety

Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego (ul. Ludowa 10) - zbudowany w latach 1929-1930 wg projektu architekta Hansa Herkommera ze szkoły Bauhaus. Obiekt swoim katakumbowym wnętrzem oraz uproszczoną nowatorską formą architektoniczną, przypominającą wyglądem wczesny styl romański, nawiązuje do wiodącego w latach 30-tych stylu awangardowego budownictwa sakralnego. Kościół słynie z największego w Europie, drewnianego krucyfiksu, wykonanego z jednego kawałka drewna, o wysokości 7 m. Ściany we wnętrzu ozdobione są ciekawymi malowidłami, przedstawiającymi poszczególne sceny Drogi Krzyżowej. W przedsionku znajduje się tablica upamiętniająca Polaków, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Obszerna plebania Domu Zakonnego oraz stylowe krużganki wraz z dziedzińcem, tworzą w całości ciekawy architektonicznie kompleks zabudowy klasztornej

Kościół p.w. świętej Rodziny (ul. Jana Bosko 1) neobarokowy, zbudowany w latach 1912-15, trójnawowy, ze sklepieniami kolebkowymi, zdobionymi malowidłami utrzymanymi w stylu barokowym, przedstawiającymi sceny z życia Świętej Rodziny. Nad fasadą kościoła z interesującym portalem górują dwie wieże, zwieńczone hełmami z latarniami

Muzeum Okręgowe (ul. Browarna 7) – gromadzi obiekty z przeszłości miasta i okolic, organizuje wystawy. Stała ekspozycja obejmuje wyposażenie wnętrz mieszczańskich od l połowy XVII w. do l połowy wieku XX. Prowadzi również działalność wydawniczą i organizuje badania archeologiczne. Mieści się w willi włoskiej - siedzibie przedwojennego Konsulatu RP

Muzeum Stanisława Staszica (ul. Browarna 18) niewielki, skromny domek, w którym prawdopodobnie urodził się w roku 1755 ks. Stanisław Staszic - wybitny mąż stanu, polityk i uczony. Budynek zniszczony w wyniku drugiej wojny światowej, odbudowany po wojnie, obecny kształt, zbliżony do pierwotnego, otrzymał w roku 1986.W muzeum znajduje się ekspozycja pamiątek związanych z Jego życiem i wieloraką działalnością publiczną, zbiór Jego książek i ich tłumaczeń oraz mebli i obrazów z epoki. Muzeum prowadzi ożywioną pracę naukową, edukacyjną i wystawienniczą

Żródło: www.pila.pl

Dane Kontaktowe

Adres:Podchorążych 10

64-920 Piła

Kraj:Polska

Telefon:67 352 26 00

Fax:67 352 26 09

E-mail:info@pwsz.pila.pl

WWW:www.pwsz.pila.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu