Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Kraj: Polska

Miasto: Bydgoszcz

WWW: www.amuz.bydgoszcz.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Bydgoszcz

 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy rozpoczęła działalność 1 października 1974 roku jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, lecz tradycje szkolnictwa muzycznego stopnia wyższego w regionie kujawsko-pomorskim sięgają czasów przedwojennych, kiedy to w roku 1927 utworzone zostało w Bydgoszczy przez wybitnego skrzypka Zdzisława Jahnke Miejskie Konserwatorium Muzyczne o charakterze akademickim. Kierowanie Filią bydgoską rektor PWSM w Łodzi prof. Zenon Płoszaj powierzył doc. Mirosławowi Pietkiewiczowi - prodziekanowi Wydziału Instrumentalnego, od października 1977 - prorektorowi do spraw Filii w Bydgoszczy. Struktura bydgoskiej szkoły była w tym okresie dwuwydziałowa, tworzyły ją: Wydział Instrumentalny i Wydział Wychowania Muzycznego.

 

Usamodzielnienie Uczelni nastąpiło 27 listopada 1979 roku. Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy nadano wówczas imię wybitnego polskiego kompozytora i patrioty Feliksa Nowowiejskiego. Pierwszym rektorem został prof. Roman Suchecki, który tę funkcję pełnił do 1987 roku. Kolejnymi rektorami byli: prof. Franciszek Woźniak (1987-1993), prof. dr Antoni Poszowski (1993-1999), prof. Jerzy Kaszuba (1999-2005). Obecnie funkcję tę sprawuje prof. Maria Murawska. Od roku akademickiego 1981/1982 Uczelnia ma pełną czterowydziałową strukturę: Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalno-Aktorski i Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej.

 

Kolejną ważną datą był dzień 1 stycznia 1982 roku, kiedy to Uczelnię przemianowano na Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Lata następne zapisały się powołaniem Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego (1984), Podyplomowego Studium Emisji Głosu (1989), Studium Pedagogicznego (1994), Podyplomowego Studium Instrumentalistyki (1999), Podyplomowego Studium Wokalistyki (2004), Międzywydziałowego Studium Jazzu i Muzyki Rozrywkowej (2008). Systematycznie powiększana też była baza materialna Uczelni, na którą obecnie składają się budynki dydaktyczne z gmachem głównym przy ul. Słowackiego, kompleksem budynków przy ul. Staszica, budynkiem przy ul. Warmińskiego oraz gmach przy ul. Gdańskiej 20. Mieszczą one łącznie m.in. 14 sal wykładów zbiorowych, 42 sale do zajęć indywidualnych i ćwiczeń, salę organową, aulę na 100 miejsc oraz salę koncertową na 140 miejsc, w której oddano w 1992 organy; budynek Biblioteki Głównej i dwa domy akademickie z 90 miejscami w pokojach 1-3 osobowych. W roku 1990 ufundowany został Sztandar Uczelni. Wyrazem rozwoju Uczelni stały się nawiązywane kontakty i współpraca ze wszystkimi uczelniami muzycznymi w kraju, uczelniami muzycznymi w Kijowie, Bańskiej Bystrzycy, Strasbourgu, Hamburgu, Rydze, Kragujewcu, Tuluzie oraz z instytucjami muzycznymi (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Filharmonia Pomorska, Opera "Nova", Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy).

 

Pozycja Uczelni jest budowana wzrastającą liczbą studentów i absolwentów uczelni oraz uzyskiwanymi przez nich nagrodami na konkursach muzycznych. Obecnie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy kształci się około 450 studentów i słuchaczy (w tym cudzoziemcy) pod kierunkiem blisko 130 pedagogów, którzy pracę dydaktyczną łączą z ożywioną działalnością koncertową, twórczą i naukową.

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku:

 

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki (studia stacjonarne I i II stopnia)

Kierunek: Reżyseria dźwięku (studia stacjonarne I stopnia)

Wydział Instrumentalny

 

Specjalności:

  • gra na instrumentach klawiszowych (fortepian, klawesyn, orany ,akordeon)
  • gra na instrumentach smyczkowych (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas)
  • gra na instrumentach dętych (flet, flet traverso, klarnet, obój, fagot, trąbka, róg, puzon)
  • gra na instrumentach perkusyjnych
  • gra na gitarze

 

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

 

Studia stacjonarne I stopnia

 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kierunek: Dyrygentura

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Studia stacjonarne II stopnia

 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia niestacjonarne, trzyletnie pierwszego stopnia (płatne)

 

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Podyplomowe studia: chórmistrzowskie i emisji głosu

Bydgoszcz to 400 tysięczna metropolia, stolica województwa kujawsko-pomorskiego położona u ujścia Brdy do Wisły, jest jednym z największych ośrodków gospodarczych w Polsce.

 

Nowoczesność miasta i otwartość jego mieszkańców zadecydowały o umieszczeniu w Bydgoszczy centrum szkolenia wojsk NATO, nazwanego w skrócie JFTC.

 

Nie sposób patrzeć na potencjał gospodarczy miasta, jego różnorodność bez zwrócenia uwagi na znaczenie rzek w jego rozwoju. Szczególnie widać to na przykładach zachowanych śluz na Kanale Bydgoskim i wspaniałych obiektów budownictwa przemysłowego.

 

Perełką są bez wątpienia wspomniane śluzy, które stanowią unikatowe w skali światowej przykłady urządzeń hydrotechnicznych. Kanał wybudowany w końcu XVIII w. przypomina o bogatej historii jaką pełnił w życiu miasta i Polski.

 

Łączył on bowiem system rzeczny Europy Zachodniej z systemem rzecznym Europy Wschodniej. Obecnie czynione są starania, aby Kanał jako arcydzieło techniki żeglugi śródlądowej w niedalekiej przyszłości wpisać na listę zabytków światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Transport rzeczny stał się kołem zamachowym gospodarki miasta w poprzednich stuleciach i dzisiaj podziwiać można cały szereg zachowanych przykładów budownictwa przemysłowego związanego z wodą.

 

Szczególnie wiele pamiątek starej Bydgoszczy przetrwało w centrum miasta. Warto wybrać się zatem na Wyspę Młyńską, którą opływają zewsząd wody Brdy. Mało jest w Europie tak urokliwych miejsc w sercu miasta. Urodę malowniczego położenia Wyspy Młyńskiej podkreślają odbijające się w Brdzie fasady osiemnasto i dziewiętnastowiecznych spichrzy, Młynów Rothera, które stanowią niezatarte wspomnienie miasta sprzed kilkuset lat.

 

Bogactwo i inwencję ówczesnego „patrycjatu” oddają eklektyczne budynki, których wspaniałe zdobienia frontonów mówią o szczególnej słabości bydgoskich budowniczych z przełomu XIX i XX w. do secesji. Warto zatem przejść spacerkiem wzdłuż śródmiejskich ulic: Gdańskiej, Cieszkowskiego, Mickiewicza, zatrzymać się przed hotelem „Pod Orłem”, budynkiem redakcji „Gazety Wyborczej”.

 

Polot w architekturze idzie w parze z muzyką, która pobrzmiewa nie tylko w salach koncertowych Filharmonii, Opery, Akademii Muzycznej, ale także w klubach muzycznych, na ulicach, skwerach. „Muzyczny klimat” miasta podkreśla niespotykana nigdzie więcej „dzielnica muzyczna”: z Filharmonią Pomorską, Akademią Muzyczną, Zespołem Szkół Muzycznych i parkiem im. Kochanowskiego, w którym w cieniu starych drzew majestatycznie stoją rzeźby wybitnych kompozytorów.

 

Po prostu Bydgoszcz zaprasza.

 

Źródło: www.bydgoszcz.pl

 

Ciekawe miejsca

Wyspa Młyńska

Wenecja Bydgoska

Katedra św. Marcina i Mikołaja

Stary Fordon

i wiele wiele innych

Kandydaci na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia będą mieli przeliczone oceny z języka polskiego /egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny część pisemna/ zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

 

Zasady przyjęcia kandydatów z zagranicy na studia stacjonarne, studium podyplomowe lub staż artystyczny określają przepisy Ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Podania wraz z udokumentowanym przebiegiem kształcenia oraz odpowiednio do kierunku studiów: prace kompozytorskie, wykaz opracowanego repertuaru, programy i recenzje koncertowe składać należy w konsulatach Rzeczypospolitej Polskiej za granicą lub bezpośrednio w uczelni. Zasady finansowania studiów reguluje określone zarządzenie i umowy międzynarodowe.

 

Wymagane dokumenty 2011

 

ZGŁOSZENIA O PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy winni przysłać wymagane dokumenty na adres:

 

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego

ul. Słowackiego 7

85-008 Bydgoszcz

 

 

Termin złożenia dokumentów do dnia:

6 czerwca 2011 roku - studia stacjonarne

12 września 2011 roku - studia niestacjonarne

31 sierpnia 2011 - studia doktoranckie

Wymagane są następujące dokumenty:

 

Podanie, życiorys (do pobrania na stronie internetowej uczelni).

Świadectwo dojrzałości w oryginale /dotyczy studiów pierwszego stopnia/.

Dyplom ukończenia studiów wyższych w przypadku składania egzaminu na studia drugiego stopnia.

Cztery fotografie o wymiarach 37x52 mm na jasnym tle, bez nakrycia głowy, na odwrocie podpisane.

Odpis uwierzytelniony z dowodu osobistego.

Dowód opłaty egzaminu wstępnego (zarządzenie dot. opłat).

Ponadto wymaga się złożenia następujących dodatkowych dokumentów i prac:

 

Kandydaci na Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku:

specjalność kompozycja - zobowiązani są do złożenia samodzielnych prac kompozytorskich.

kierunek Reżyseria dźwięku – zobowiązani są do złożenia wyniku badań audiometrycznych.

Kandydaci na Wydział Instrumentalny (studia pierwszego stopnia) złożą spis repertuaru z ostatnich dwóch lat nauki, poświadczony przez pedagoga prowadzącego przedmiot.

Egzaminy Studia Stacjonarne

 

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

 

kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

 

specjalność: kompozycja (3-letnie studia pierwszego stopnia)

 

Egzamin obejmuje dwa etapy:

 

Prezentacja minimum dwóch samodzielnych prac kompozytorskich /obsada dowolna/.

Rozmowa kwalifikacyjna /zakres przedmiotów: kształcenie słuchu, harmonia funkcyjna, formy i style muzyczne/,

Sprawdzian umiejętności w zakresie gry na fortepianie lub innym instrumencie uzgodnionym wcześniej z dziekanatem /prezentacja przygotowanego przez kandydata programu/,

kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

 

specjalność: kompozycja (2-letnie studia drugiego stopnia)

 

Egzamin obejmuje dwa etapy:

 

Prezentacja minimum dwóch samodzielnych prac kompozytorskich o zróżnicowanej obsadzie, w tym jeden utwór ujęty w formę cykliczną.

Techniki kompozytorskie XX i XXI wieku /egzamin ustny/.

Warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

 

specjalność: teoria muzyki (3-letnie studia pierwszego stopnia)

 

Egzamin obejmuje dwa etapy:

 

Rozmowa kwalifikacyjna /zakres przedmiotów: kształcenie słuchu, harmonia funkcyjna, formy i style muzyczne/,

Sprawdzian umiejętności w zakresie gry na fortepianie lub innym instrumencie uzgodnionym wcześniej z dziekanatem /prezentacja przygotowanego przez kandydata programu/

kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

 

specjalność: teoria muzyki (2-letnie studia drugiego stopnia)

 

Egzamin obejmuje dwa etapy:

 

Techniki kompozytorskie XX i XXI wieku /egzamin ustny/.

Analiza dzieła muzycznego z uwzględnieniem kontekstów historycznego i estetycznego /egzamin ustny/.

Warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

kierunek: Reżyseria dźwięku (3-letnie studia pierwszego stopnia)

 

Egzamin obejmuje dwa etapy:

 

kształcenie słuchu i harmonia:

egzamin pisemny: dyktanda /melodyczne, harmoniczne, w tym pamięciowe/, korekta błędów w tekście muzycznym, harmonizowanie melodii,

egzamin ustny: czytanie nut głosem, rozpoznawanie rodzajów akordów i połączeń harmonicznych, granie kadencji, progresji, modulacji,

wiadomości z fizyki i matematyki:

egzamin pisemny: zadania z zakresu programu szkoły średniej ogólnokształcącej,

egzamin ustny: trygonometria, badanie własności funkcji, układy równań i nierówności, równania trygonometryczne, rachunek prawdopodobieństwa, jednostki fizyczne, mechanika, optyka, akustyka, elektryczność,

instrument /prezentacja przygotowanego programu na wybranym instrumencie, uzgodnionym wcześniej z Dziekanatem/.

Egzamin w części „b” obowiązuje tylko tych kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości. Pozostali kandydaci winni przedstawić wynik egzaminu maturalnego z „matematyki” lub „fizyki i astronomii” /do wyboru/. Wynik z jednego z tych przedmiotów zostanie przeliczony zgodnie z regulaminem rekrutacji przyjętym w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

 

Kolokwium z kierunku studiów: sprawdzenie predyspozycji kandydata do podjęcia zawodu reżysera dźwięku: sprawdzenie wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej, nagraniach muzycznych.

Uwaga: Kandydatów na reżyserię dźwięku obowiązują badania audiometryczne.

 

Wydział Instrumentalny

 

kierunek: Instrumentalistyka

 

specjalność: gra na instrumencie (3-letnie studia pierwszego stopnia)

 

Egzamin obejmuje trzy etapy:

 

Przedstawienie do dyspozycji komisji egzaminacyjnej programu o czasie trwania nie krótszym niż 30 min., obejmującego pozycje repertuaru utrzymane na poziomie egzaminu dyplomowego szkoły muzycznej II stopnia zawierającego dzieła różnych epok historycznych, zróżnicowane pod względem form i stylów. Program winien być wykonany z pamięci,

egzamin z czytania nut a'vista,

przedstawienie stopnia opanowania oraz interpretacji utworu przygotowanego w czasie 30 min.,

egzamin pisemny i ustny z kształcenia słuchu,

egzamin z improwizacji (dotyczy kandydatów na specjalność organy).

Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze.

kierunek: Instrumentalistyka

 

specjalność: gra na instrumencie (2-letnie studia drugiego stopnia)

 

Egzamin obejmuje dwa etapy:

 

Wykonanie recitalu.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Warunkiem dopuszczającym do odbycia egzaminu jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Wydział Wokalno-Aktorski

 

kierunek: Wokalistyka

 

specjalności:

 

wokalno-aktorska (4-letnie studia pierwszego stopnia)

oratoryjno-pieśniarska (4-letnie studia pierwszego stopnia)

Egzamin obejmuje trzy etapy:

 

Wykonanie programu obejmującego co najmniej 4 utwory w tym 1 w języku polskim. Program powinien być wykonany z pamięci, konieczny jest akompaniament fortepianu.

Ocena dyspozycji aktorskich, na podstawie wykonanego z pamięci fragmentu prozy i wiersza (czas trwania 3 minuty). Zaleca się przygotowanie dwóch fragmentów odmiennych stylistycznie. Zbadanie dyspozycji słuchowych, poczucia rytmu i pamięci muzycznej.

Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze. Uwaga! Kandydaci zostaną poddani badaniom foniatrycznym dla stwierdzenia prawidłowej budowy aparatu głosowego.

kierunek: Wokalistyka

 

specjalności:

 

wokalno-aktorska (2-letnie studia drugiego stopnia)

oratoryjno-pieśniarska (2-letnie studia drugiego stopnia)

Egzamin obejmuje dwa etapy:

 

Wykonanie półrecitalu.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Warunkiem dopuszczającym do odbycia egzaminu jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

 

kierunek: Dyrygentura

 

specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa (3-letnie studia pierwszego stopnia)

 

Egzamin obejmuje trzy etapy:

 

Dyrygowanie przygotowanym utworem,

Kształcenie słuchu /egzamin pisemny/.

Egzamin z fortepianu lub z innego instrumentu /wykonanie przygotowanego programu/. Program powinien być wykonany z pamięci.

Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze.

kierunek: Jazz i muzyka estradowa

 

specjalność: instrumentalistyka jazzowa (3-letnie studia pierwszego stopnia)

 

Egzamin obejmuje trzy etapy:

 

Gra na instrumencie

Wykonanie programu składającego się z utworów muzyki klasycznej /przedstawienie do dyspozycji komisji egzaminacyjnej programu o czasie trwania nie krótszym niż 20 min./

Improwizacja na bazie standardów jazzowych

Kształcenie słuchu /egzamin ustny/

Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze.

specjalność: wokalistyka jazzowa (3-letnie studia pierwszego stopnia)

 

Egzamin obejmuje trzy etapy:

 

Śpiew jazzowy

Wykonanie programu złożonego z trzech utworów o zróżnicowanej stylistyce /standardy jazzowe/, w tym obowiązkowo piosenka polska / czas trwania programu - około 15 min./

Improwizacja na schemacie bluesowym.

Kształcenie słuchu /egzamin ustny/

Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze.

specjalność: prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej (3-letnie studia pierwszego stopnia)

 

Egzamin obejmuje trzy etapy:

 

Gra na instrumencie lub Śpiew jazzowy

Gra na instrumencie - wykonanie programu składającego się z utworów muzyki klasycznej /przedstawienie do dyspozycji komisji egzaminacyjnej programu o czasie trwania nie krótszym niż 20 min./

Śpiew jazzowy - wykonanie programu złożonego z trzech utworów o zóżniowanej stylistyce /standardy jazzowe/, w tym obowiązkowo piosenka polska /czas trwania programu - około 15 min./

Improwizacja na bazie standardów jazzowych

Sprawdzenie dyspozycji manualnych

Kształcenie słuchu /egzamin ustny/

Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze.

kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

specjalności:

 

prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych (3-letnie studia pierwszego stopnia)

edukacja muzyczna w szkolnictwie artystycznym i ogólnokształcącym (3-letnie studia pierwszego stopnia)

kształcenie w zakresie muzyki sakralnej (3-letnie studia pierwszego stopnia)

Egzamin obejmuje trzy etapy:

 

Sprawdzenie dyspozycji manualnych, głosowych i słuchowych kandydata /egzamin ustny/,

Wykonanie na wybranym instrumencie lub głosem przygotowanego programu,

Egzamin z fortepianu /wykonanie przygotowanego programu/. Program powinien być wykonany z pamięci.

Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze.

kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

specjalności:

 

prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych (2-letnie studia drugiego stopnia)

prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej (2-letnie studia drugiego stopnia)

edukacja muzyczna w szkolnictwie artystycznym i ogólnokształcącym (2-letnie studia drugiego stopnia)

kształcenie w zakresie muzyki sakralnej (2-letnie studia drugiego stopnia)

Egzamin obejmuje dwa etapy:

 

Prezentacja programu z dyrygowania, emisji głosu lub instrumentu.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Warunkiem dopuszczającym do odbycia egzaminu jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Egzaminy Studia Niestacjonarne

 

Wydział Wokalno-Aktorski

 

kierunek: Wokalistyka

 

specjalności:

 

wokalno-aktorska (4-letnie studia pierwszego stopnia)

oratoryjno-pieśniarska (4-letnie studia pierwszego stopnia)

Egzamin obejmuje trzy etapy:

 

Wykonanie programu obejmującego co najmniej 4 utwory w tym 1 w języku polskim. Program powinien być wykonany z pamięci, konieczny jest akompaniament fortepianu.

Ocena dyspozycji aktorskich, na podstawie wykonanego z pamięci fragmentu prozy i wiersza (czas trwania 3 minuty). Zaleca się przygotowanie dwóch fragmentów odmiennych stylistycznie. Zbadanie dyspozycji słuchowych, poczucia rytmu i pamięci muzycznej.

Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze. Uwaga! Kandydaci zostaną poddani badaniom foniatrycznym dla stwierdzenia prawidłowej budowy aparatu głosowego.

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

 

kierunek: Jazz i muzyka estradowa

 

specjalność: instrumentalistyka jazzowa (3-letnie studia pierwszego stopnia)

 

Egzamin obejmuje trzy etapy:

 

Gra na instrumencie

Wykonanie programu składającego się z utworów muzyki klasycznej /przedstawienie do dyspozycji komisji egzaminacyjnej programu o czasie trwania nie krótszym niż 20 min./

Improwizacja na bazie standardów jazzowych

Kształcenie słuchu /egzamin ustny/

Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze.

specjalność: wokalistyka jazzowa (3-letnie studia pierwszego stopnia)

 

Egzamin obejmuje trzy etapy:

 

Śpiew jazzowy

Wykonanie programu złożonego z trzech utworów o zróżnicowanej stylistyce /standardy jazzowe/, w tym obowiązkowo piosenka polska / czas trwania programu - około 15 min./

Improwizacja na schemacie bluesowym.

Kształcenie słuchu /egzamin ustny/

Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze.

Uwaga! Niestacjonarne studia pierwszego stopnia są płatne. Wysokość opłaty za naukę dla studentów ogłasza Rektor w czerwcu roku kalendarzowego, w którym odbywa się rekrutacja. Uruchomienie studiów jest uzależnione od ilości zgłoszeń.

Dane Kontaktowe

Adres:ul. Słowackiego 7

85-008 Bydgoszcz

Kraj:Polska

Telefon:+48523210582. +48523210687

E-mail:sekr@amuz.bydgoszcz.pl

WWW:www.amuz.bydgoszcz.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu