Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im J J Śniadeckich w Bydgoszczy

Kraj: Polska

Miasto: Bydgoszcz

WWW: www.utp.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Bydgoszcz

 

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest uczelnią o blisko 60-letniej tradycji, powstał jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska, pierwsza wyższa uczelnia w Bydgoszczy. Początki działalności Uczelni związane były z kształceniem inżynierów mechaników i chemików. W 1964 r. Uczelnia przekształciła się w Wyższą Szkołę Inżynierską, kształcącą studentów systemem stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym na czterech wydziałach: Budownictwa, Technologii i Inżynierii Chemicznej, Mechanicznym oraz Telekomunikacji i Elektrotechniki. W 1969 r. powołana została w Bydgoszczy filia Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, początkowo z Wydziałem Rolniczym, a następnie z Wydziałem Zootechnicznym. Uczelnie te w roku 1974 połączyły się w Akademię Techniczno-Rolniczą integrując nauki rolnicze i techniczne. W roku 55-lecia Uczelni Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie nazwy Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Wszystkie wydziały Uniwersytetu posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a trzy spośród nich (Wydziały: Inżynierii Mechanicznej, Rolnictwa i Biotechnologii oraz Hodowli i Biologii Zwierząt) także do nadawania stopnia doktora habilitowanego z równoczesną możliwością przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna oparta jest na współpracy z prawie wszystkimi krajowymi uczelniami technicznymi i rolniczymi oraz z wieloma ośrodkami zagranicznymi.

 

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy jest Uczelnią wieloprofilową, która jako jedyna w regionie kształci inżynierów znajdujących zatrudnienie w całej Polsce i poza jej granicami.

 

Programy studenckie

Studenci naszej Uczelni studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zgodnie z regulaminem przyznawania i ustalania świadczeń pomocy materialnej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendiów: socjalnych, na wyżywienie, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, dla doktorantów. Studenci studiów stacjonarnych mogą ubiegać się również o stypendia mieszkaniowe.

 

Uczelnia aktywnie uczestniczy w programach MostAR, MOSTECH oraz LLP/Erasmus, którego jednym z elementów są wyjazdy studentów na studia zagraniczne. Program MostAR jest nową ofertą kształcenia w uczelniach rolniczych w Polsce. Jest adresowany do studentów, którzy część studiów (na wszystkich kierunkach realizowanych przez uczelnie rolnicze w Polsce) chcą kontynuować poza macierzystą uczelnią. MOSTECH to program wymiennego kształcenia studentów w uczelniach technicznych w Polsce.

 • Wzornictwo
 • Biotechnologia
 • Biotechnologia
 • Ochrona środowiska
 • Rolnictwo
 • Technika rolnicza i leśna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Technika rolnicza i leśna
 • Zootechnika
 • Architektura i urbanistyka
 • Budownictwo
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria środowiska
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Technologia chemiczna
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Fizyka techniczna
 • Zarządzanie
 • Studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • Teleinformatyka
 • Transport

Opis miasta

Bydgoszcz to 400 tysięczna metropolia, stolica województwa kujawsko-pomorskiego położona u ujścia Brdy do Wisły, jest jednym z największych ośrodków gospodarczych w Polsce.

 

Nowoczesność miasta i otwartość jego mieszkańców zadecydowały o umieszczeniu w Bydgoszczy centrum szkolenia wojsk NATO, nazwanego w skrócie JFTC.

 

Nie sposób patrzeć na potencjał gospodarczy miasta, jego różnorodność bez zwrócenia uwagi na znaczenie rzek w jego rozwoju. Szczególnie widać to na przykładach zachowanych śluz na Kanale Bydgoskim i wspaniałych obiektów budownictwa przemysłowego.

 

Perełką są bez wątpienia wspomniane śluzy, które stanowią unikatowe w skali światowej przykłady urządzeń hydrotechnicznych. Kanał wybudowany w końcu XVIII w. przypomina o bogatej historii jaką pełnił w życiu miasta i Polski.

 

Łączył on bowiem system rzeczny Europy Zachodniej z systemem rzecznym Europy Wschodniej. Obecnie czynione są starania, aby Kanał jako arcydzieło techniki żeglugi śródlądowej w niedalekiej przyszłości wpisać na listę zabytków światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Transport rzeczny stał się kołem zamachowym gospodarki miasta w poprzednich stuleciach i dzisiaj podziwiać można cały szereg zachowanych przykładów budownictwa przemysłowego związanego z wodą.

 

Szczególnie wiele pamiątek starej Bydgoszczy przetrwało w centrum miasta. Warto wybrać się zatem na Wyspę Młyńską, którą opływają zewsząd wody Brdy. Mało jest w Europie tak urokliwych miejsc w sercu miasta. Urodę malowniczego położenia Wyspy Młyńskiej podkreślają odbijające się w Brdzie fasady osiemnasto i dziewiętnastowiecznych spichrzy, Młynów Rothera, które stanowią niezatarte wspomnienie miasta sprzed kilkuset lat.

 

Bogactwo i inwencję ówczesnego „patrycjatu” oddają eklektyczne budynki, których wspaniałe zdobienia frontonów mówią o szczególnej słabości bydgoskich budowniczych z przełomu XIX i XX w. do secesji. Warto zatem przejść spacerkiem wzdłuż śródmiejskich ulic: Gdańskiej, Cieszkowskiego, Mickiewicza, zatrzymać się przed hotelem „Pod Orłem”, budynkiem redakcji „Gazety Wyborczej”.

 

Polot w architekturze idzie w parze z muzyką, która pobrzmiewa nie tylko w salach koncertowych Filharmonii, Opery, Akademii Muzycznej, ale także w klubach muzycznych, na ulicach, skwerach. „Muzyczny klimat” miasta podkreśla niespotykana nigdzie więcej „dzielnica muzyczna”: z Filharmonią Pomorską, Akademią Muzyczną, Zespołem Szkół Muzycznych i parkiem im. Kochanowskiego, w którym w cieniu starych drzew majestatycznie stoją rzeźby wybitnych kompozytorów.

 

Po prostu Bydgoszcz zaprasza.

 

Źródło: www.bydgoszcz.pl

 

Ciekawe miejsca

 • Wyspa Młyńska
 • Wenecja Bydgoska
 • Katedra św. Marcina i Mikołaja
 • Stary Fordon
 • i wiele wiele innych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów wyższych na kierunki i formy studiów prowadzonych w UTP jest posiadanie świadectwa dojrzałości i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku studiów.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje w ramach limitów przyjęć wnioskowanych przez rady wydziałów i zatwierdzonych przez Senat UTP w trybie odrębnej uchwały.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe/instytutowe komisje rekrutacyjne zgodnie z uchwałą Senatu UTP nr 4/306 z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w UTP laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego na lata 2009-2011 z późn. zm.

Przyjmowanie kandydatów na studia, których nie dotyczy pkt. 3 odbywa się na podstawie wyników postępowania klasyfikacyjnego w ramach ustalonego na kierunek studiów limitu miejsc i ma charakter rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym.

Kandydat, który nie zdawał żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z przedmiotu do wyboru

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata, w zakresie obieranego lub pokrewnego kierunku studiów oraz jednolitych studiów magisterskich z tytułem magistra lub magistra inżyniera pokrewnego kierunku studiów (z zastrzeżeniem kierunków pierwszego stopnia wymienionych w uchwale nr 4/316 Senatu UTP z dnia 22 kwietnia 2009 r.) oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku studiów.

Wykaz kierunków pokrewnych umożliwiających ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia realizowane w UTP uchwala Senat.

Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu.

W przypadku jednakowej oceny na dyplomie o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego.

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

Kraj: Polska

Telefon: +48523732706
Fax: +48523749405

E-mail: rdd@utp.edu.pl

WWW: www.utp.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu