Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Kraj: Polska

Miasto: Olsztyn

WWW: www.owsiiz.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Olsztyn

 

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 

Historia Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego rozpoczyna się w roku 1990, kiedy to z inicjatywy Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego powstała Olsztyńska Szkoła Zarządzania, pierwsza niepaństwowa uczelnia ekonomiczna na Warmii i Mazurach.

 

W październiku 1990 roku OTG wspólnie z Ośrodkiem Samorządu Lokalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (OSL FRDL) przekształcają szkołę w Olsztyńską Szkołę Zarządzania i Administracji im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, która oprócz menedżerów, kształci także pracowników administracji samorządowej. Ofertę edukacyjną wzbogacając także seminaria i kursy prowadzone zgodnie z przepisami MEN. Trzy lata później, w 1993 r., Szkoła zostaje zakwalifikowana przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych do prowadzenia na terenie województwa olsztyńskiego szkoleń w zakresie prawnych aspektów prywatyzacji. Utworzone zostaje również Studium Policealne, które uzyskało w Ministerstwie Edukacji Narodowej uprawnienia szkoły publicznej.

 

OSZiA rozpoczyna współpracę z Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych.

 

W 1996 r. Olsztyńska Wyższa Szkoła Zarządzania, staje się kontynuatorką społecznej misji Olsztyńskiej Szkoły Zarządzania i Administracji. Z inicjatywy Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego zostaje wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 91 w dn. 2 lipca 1996 r. Data ta zostaje uznana za dzień narodzin uczelni. Jej rektorem zostaje, założyciel OSZ, dr inż. Zygmunt Kurek, który kierował uczelnią od jej początków do 2004 roku.

 

W roku tym zostaje zainaugurowana pierwsza edycja Studiów Podyplomowych. W strukturze Uczelni zostaje utworzony Ośrodek Informacji Naukowej i Gospodarczej (OWSZ-OING), którego zadaniem jest prowadzenie szkoleń, doradztwa, wydawnictwa oraz biblioteki uczelnianej.

 

Na podstawie decyzji z 5 września 2001 r. uczelnia otrzymuje zgodę Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie wyższych studiów inżynierskich na kierunku Informatyka. W związku z rozszerzeniem oferty edukacyjnej, uczelnia zmienia nazwę na funkcjonującą obecnie: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.

 

21 sierpnia 2001 r. MEN wydaje decyzję zezwalającą na prowadzenie uczelni do 30.09.2010 roku. W jej uzasadnieniu znalazło się następujące stwierdzenie: Analizując wniosek założyciela oraz wyniki kontroli Minister Edukacji Narodowej uznał, że określony wyżej termin pozwoli na utrwalenie korzystnych tendencji w rozwoju uczelni.

 

13 listopada 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu dokonał w rejestrze uczelni niepaństwowych, w rubryce „ogólny kierunek działalności” wpisu w brzmieniu: Kształcenie na poziomie studiów magisterskich na kierunku „zarządzanie i marketing”. Tym samym OWSIiZ stała się drugą uczelnią na Warmii i Mazurach, która uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku: Zarządzanie i Marketing.

 

Ważną datą w historii uczelni był rok 2004, kiedy to OWSIiZ pozyskało własną bazę dydaktyczną, kupując powojskowy budynek przy ul. Artyleryjskiej 3 c (pow. ok. 4 000 m. kw.). Zlokalizowana w nim nowoczesna baza dydaktyczna (aule z nowoczesnym wyposażeniem audio wizyjnym, sale dydaktyczne, laboratoria komputerowe) pozwoliła na zwiększenie liczby kształconych studentów (do ok. 2 tys. osób) oraz zapewnienie im komfortowych warunków kształcenia. Z kolei władzom uczelni pozwoliła na zapewnienie wysokich standardów jakości kształcenia, jak i zarządzania uczelnią.

 

Poprawa warunków lokalowych na początku 2004 roku pozwoliła również na rozszerzenie oferty dydaktycznej uczelni. Zarządzanie oraz Informatyka w roku 2005 zostały uzupełnione o Ekonomię i Kulturoznawstwo, w 2006 roku o Europeistykę, a w 2007 roku o Pedagogikę. W 2008 r. uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie kolejnego, „inżynierskiego” kierunku – Mechatroniki. Systematycznie rozszerzana jest również oferta studiów podyplomowych.

 

Potwierdzeniem tego faktu było m.in.: uzyskanie przez OWSIiZ w grudniu 2004 roku Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wysoka jakość kształcenia i funkcjonowania uczelni znalazła potwierdzenie także w nagrodach uzyskiwanych w kolejnych – V, VI i VII – edycjach Konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości organizowanego przez Marszałka województwa.

 

Trzeba wspomnieć, że w 2005 roku OWSIiZ rozpoczęła również realizację aż czterech programów w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (na łączną sumę prawie 2 mln euro). Obejmują one szkolenia w zakresie: podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców rolniczych w regionie Warmii i Mazur, reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa oraz pracowników sektora ochrony zdrowia, jak również prowadzenie działań na rzecz tworzenia potencjału naukowego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia podnoszenia innowacyjności regionu oraz wykorzystywania przez przemysł wyników badań naukowych.

 

Od tego czasu uczelnia systematycznie przygotowuje i realizuje programy edukacyjne adresowane do mieszkańców regionu, a finansowane ze środków UE.

 

W ten sposób OWSIiZ realizuje strategię swojego rozwoju zakładającą, że uczelnia ma być: liderem kształcenia młodzieży i dorosłych, szybko reagującą na potrzeby rynku pracy Warmii i Mazur. Strategia ta zakłada tworzenie nowych wydziałów i sukcesywne uruchamianie nowych kierunków nauczania w oparciu o realizację inwestycji zmierzających do utworzenia przy ul. Artyleryjskie nowoczesnego kompleksu dydaktyczno-naukowego.

 

Plan rozwoju oferty edukacyjnej OWSIiZ, oparty jest na analizie potrzeb regionu i zakłada położenie większego niż dotychczas nacisku na kierunki techniczne. Są one bowiem „deficytowe” w ofercie szkół wyższych w regionie – w większości przypadków, zlokalizowane na terenie województwa uczelnie, kształcą na kierunkach humanistycznych i ekonomicznych. Z drugiej strony, dostęp do tego obszaru wiedzy jak największej liczby mieszkańców regionu, może być gwarantem podnoszenia innowacyjności gospodarki, a tym samym jej konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej.

 

Taki cel przyświecał idei tworzenia Centrum Nowych Technologii OWSIiZ, w którym zlokalizowany został m.in. Wydział Informatyki i Nauk Technicznych z kierunkami: Informatyka oraz Mechatronika. Historia Centrum rozpoczęła się w kwietniu 2005 r., kiedy to uczelnia kupiła kolejny budynek na terenie byłego kompleksu koszarowego przy ul. Artyleryjskiej. 10 maja 2007 r., dzięki uzyskanym przez uczelnie środkom w ramach projektu pod nazwą: Rewitalizacja budynku powojskowego na potrzeby dydaktyczne OWSIiZ w Olsztynie, rozpoczął się remont generalny tego budynku oraz jego adaptacja na potrzeby dydaktyczne.

 

W lipcu 2008 r., już oficjalnie, baza dydaktyczna OWSIiZ powiększy się o kolejne cztery tysiące metrów kwadratowych nowoczesnych sal dydaktycznych, laboratoriów i pomieszczeń biurowych. Koszt realizacji tego projektu to kwota ponad 12 mln złotych. Pieniądze na ten cel pochodziły z trzech źródeł, z których najważniejszym jest Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Prawie dwukrotne powiększenie bazy lokalowej pozwala uczelni na podejmowanie działań zmierzających do rozszerzenia oferty kształcenia o kolejne kierunki i specjalności. Uczelnia systematycznie zwiększa też liczbę realizowanych projektów szkoleniowych i edukacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy Unii Europejskiej, utrzymując pozycję lidera w tej dziedzinie nie tylko wśród uczelni z Warmii i Mazur, ale również wśród firm szkoleniowych działających w regionie.

 

Dynamiczny rozwój OWSIiZ został dostrzeżony przez ekspertów-jurorów prestiżowego rankingu szkół wyższych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”. W czerwcu 2008 r. Uczelnia znalazła się w gronie laureatów Nagród Specjalnych. Za skok z miejsca 38 na pozycję 17 w grupie niepublicznych uczelni licencjackich, OWSIiZ otrzymała nagrodę „Awans 2008”’. „Kotarbiński” znalazł się na czelne listy najlepszych uczelni z Warmii i Mazur.

 

 

Nasze atuty

 • Największe doświadczenie spośród szkół niepaństwowych działających w regionie.
 • Potwierdzona wysoka jakość w sferze działań organizacyjno-administracyjnych oraz procesu dydaktycznego.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna i nowoczesne metody kształcenia.
 • Najnowocześniejsza w regionie baza dydaktyczna.
 • Bogata oferta kształcenia.
 • Możliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań naukowych i kulturalnych.
 • Dobre przygotowanie do pracy zawodowej i dalszej edukacji.
 • Dogodne położenie, stypendia, możliwość wymiany międzynarodowej.
 • Dodatkowe kursy i szkolenia oraz ciekawe życie studenckie…
 • Pedagogika
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Mechatronika
 • Zarządzanie
 • Ekonomia
 • Informatyka

 

Więcej informacji o poszczególnych kierunkach szukaj tutaj

Olsztyn był i jest miastem-areną ważnych wydarzeń politycznych, kulturalnych i naukowych. To tu Mikołaj Kopernik spoglądał w niebo, szukając odpowiedzi na dręczące go pytanie o miejsce Ziemi we wszechświecie, Napoleon Bonaparte maszerował na czele swych wojsk podczas zwycięskiej kampanii w 1807 roku, a Feliks Nowowiejski szukał natchnienia dla swoich kompozycji. Zabytki Olsztyna są świadkami wielkich wydarzeń, a także symbolem historycznej złożoności i wielokulturowości tej ziemi. Tu tradycja katolicka splata się z protestancką i prawosławną, polska z niemiecką, tradycja średniowiecznych warsztatów rzemieślniczych z wytworami XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej. Podziwianie olsztyńskich zabytków to wędrówka po różnych okresach rozwoju miasta. Warto przy tym pamiętać, że zakręty historii, która odcisnęła piętno na życiu Olsztyna, spowodowały, że duża część dorobku pokoleń zamieszkujących miasto nie dotrwała do naszych czasów.

 

Dziś Olsztyn jest też ważnym ośrodkiem turystycznym, głównie ze względu na swoje położenie wśród jezior i lasów, ale również dzięki licznym zabytkom i innym atrakcjom turystycznym. Zabytki Olsztyna znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego, Szlaku Zamków Gotyckich, Szlaku Kopernikowskim, Szlaku Św. Jakuba.

 

Źródło: www.olsztyn.eu

Więcej informacji znajdziesz na: www.owsiiz.edu.pl/rekrutacja-owsiiz

Adres: ul. Artyleryjska 3f
10-165 Olsztyn
Kraj: Polska
Telefon: 89 534 32 03
Fax: 89 534 33 20
E-mail: owsiiz@owsiiz.edu.pl
WWW: www.owsiiz.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu