Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Kraj: Polska

Miasto: Szczecin

WWW: www.wsap.szczecin.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Szczecin

 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie istnieje już od 19 lat. Ukończyło ją 5000 studentów. Są wśród nich osoby ze wszystkich środowisk: pracownicy administracji, samorządowcy, radni, działacze społeczni. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w administracji publicznej. Studiują u nas zarówno osoby bezpośrednio po uzyskaniu matury, jak i osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Nigdy nie jest za późno na zdobycie wyższego wykształcenia.

 

Studia administracyjne dają uniwersalne i przydatne na rynku pracy wykształcenie oraz umiejętności. Dyplom licencjata naszej Uczelni umożliwia podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, skarbowej i podatkowej, celnej, administracji obsługującej sądy oraz instytucje szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, administracji zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. Możesz również podjąć pracę w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i innych służbach mundurowych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności możesz również wykorzystać zakładając własną działalność gospodarczą (przecież dysponujesz niezbędną wiedzą z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego, finansowego). Studiując masz duży wpływ na ostateczny kształt swojego programu studiów – wybierasz jedną z dostępnych w Uczelni specjalności (administracja publiczna, administracja wymiaru sprawiedliwości, rachunkowość i skarbowość podatkowa oraz od roku akademickiego 2013/2014 - cztery nowe specjalizacje: adminsitracja i zarządzanie służbą zdrowia, administracja ochrony środowiska, zarządzanie zasobami ludzkimi, jak również bezpieczeństwo i porządek publiczny). Dzięki opiniom studentów i absolwentów stale unowocześniamy programy nauczania. Mamy w Uczelni nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe, w tym symulator e-urzędu.

 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz akredytacje niezbędne do prowadzenia studiów. Uchwałą Nr 1016/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku „Administracja” prowadzonym w Wyższej Szkole Administracji Publicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia przyznano naszej Uczelni OCENĘ POZYTYWNĄ na maksymalny okres. Zdecydowały o tym atrakcyjne programy studiów, wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, dobre warunki studiowania i opinie samych studentów.

 

Zachowujemy wysoką jakość kształcenia. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych profesorów, uznanych specjalistów w swoich dziedzinach i praktyków. W Uczelni dokładamy wszelkich starań, aby relacje były kształtowane partnersko. Zapewnia to przejrzysty regulamin studiowania, a miłą i fachową obsługę administracyjną studentów budują wszyscy pracownicy Uczelni. Pielęgnowane są różne formy demokracji studenckiej, aktywnie funkcjonuje samorząd studencki, przedstawiciele studentów obecni są w Senacie Uczelni oraz w różnych komisjach, w których podejmowane są ważne decyzje o sprawach studenckich. Wydawana jest również gazeta studencka. Organizujemy praktyki studenckie w kraju i za granicą.

 

Od wielu lat w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie działa aktywnie Biuro Karier, pomagając studentom i absolwentom naszej Uczelni w odnalezieniu się na rynku pracy (organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje; pośredniczy w kontaktach między pracodawcą i szukającym pracy; wyszukuje oferty pracy, organizuje praktyki i staże).

 

Dzięki wieloletniej partnerskiej współpracy Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwenci naszej Uczelni mogą kontynuować studia administracyjne na poziomie magisterskim (dwuletnie studia uzupełniające). Ukończenie studiów administracyjnych w naszej Uczelni umożliwia również podjęcie studiów magisterskich na innych kierunkach, np. na ekonomii, bezpieczeństwie wewnętrznym, politologii, europeistyce, stosunkach międzynarodowych oraz wielu innych, równie atrakcyjnych.

 

Kończąc studia licencjackie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej możesz od razu kontynuować naukę na studiach podyplomowych prowadzonych w naszej Uczelni. Proponujemy ponad 30 rodzajów studiów podyplomowych i specjalistycznych, w tym: zamówienia publiczne, kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w służbach publicznych, organizacja i zarządzanie oświatą, organizacja i administrowanie pomocą społeczną, służba cywilna, zarządzanie funduszami europejskimi, prawo podatkowe.

 

WSAP to uczelnia:

 • nastawiona na przyszłość
 • nowoczesna
 • przyjazna
 • kameralna

 

Dlaczego warto u nas studiować?

 • zatrudniamy wykwalifikowana kadrę naukowa
 • oferujemy elastyczny system opłat czesnego
 • brak wpisowego
 • student może liczyć na pomoc finansową
 • oferujemy stypendia dla studentów: socjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomogi i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • nasi absolwenci od lat zdobywają uznanie pracodawców jako fachowcy z zakresu administracji, dzięki temu łatwiej znajdują zatrudnienie
 • jesteśmy uczelnią stabilna i wiarygodną
 • współpracujemy z instytucjami samorządowymi
 • naszym celem jest ciągły rozwój oferty edukacyjnej z myślą o absolwentach oraz zmieniającym się dynamicznie rynku pracy
 • proponujemy naszym studentom szeroki wachlarz szkoleń i kursów (oprócz programu studiów licencjackich) uatrakcyjniających naszych absolwentów na rynku pracy
 • studenci w czasie studiów mogą uczestniczyć w studenckiej wymianie międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus (uczelnie partnerskie w Niemczech)

 

Możliwości zatrudnienia:

 • instytucje administracji rządowej i samorządowej
 • wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • służby mundurowe
 • urzędy skarbowe
 • instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej

 

Studia administracyjne to:

 • uniwersalne i przydatne na rynku pracy umiejętności
 • możliwość podjęcia pracy w administracji państwowej, samorządowej, skarbowej, podatkowej, administracji zabezpieczenia społecznego, służbach mundurowych

 

We WSAP proponujemy:

 • studia stacjonarne (dzienne) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
 • studia niestacjonarne (zaoczne): zajęcia w piątki, soboty i niedzielę do godz. 15.00)

 

Pracujesz i studiujesz?

 

Studia – to inwestycja. Zainwestuj w studia w WSAP – w zamian otrzymasz wysoka jakość kształcenia, dobre warunki do studiowania; przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w administracji publicznej

 

Studiując niestacjonarnie dostajesz tę samą wiedzę co studenci dzienni!

 

Zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, dzięki czemu możesz wykorzystać swój cenny czas na zdobywanie doświadczeń zawodowych

Położenie siedziby Uczelni w dobrym punkcie komunikacyjnym

Studia w przyjaznych i kameralnych warunkach Biuro Obsługi Studentów (Dziekanat) czynne w czasie zjazdów i popołudniami w ciągu tygodnia (Dzięki temu od ręki student może załatwić różne sprawy)

Gwarantowane stałe czesne przez cały okres studiów

 

Programy studenckie

Szeroki system stypendialny

 

W WSAP system stypendialny obejmuje stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi Możesz ubiegać się o te same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni publicznych. Program praktyk dla wszystkich studentów!

Administracja

studia I - go stopnia, stacjonarne i niestacjonare 

specjalności(oraz przedmioty specjalizacyjne):

 

Administracja publiczna: 

Bankowość i rynek finansowy; Komunikowanie w społeczeństwie; Zarządzanie personelem; Programy operacyjne; Public relations w gminie; Zarządzanie usługami publicznymi; Organizacja służb publicznych; Ekonomia sektora publicznego; Informacja publiczna iochrona danych osobowych; Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego; Przygotowanie i wykonywanie budżetu; Polityka regionalna UE i fundusze strukturalne; Planowanie strategiczne.

 

Adminstracja wymiaru sprawiedliwości: 

System wymiaru sprawiedliwości RP; Funkcjonowanie i organizacja pracy prokuratury; Funkcjonowanie i organizacja pracy sądownictwa; Status prawny pracowników sądów i prokuratury; Procedura karna; Procedura cywilna; Procedura sądowo-administracyjna; Komunikowanie w społeczeństwie; Ustrój adwokatury, radców prawnych i notariatu; Korespondencja sądowa; Korespondencja prokuratorska; Kontrola państwowa.

 

Rachunkowość i skarbowość podatkowa: 

Wprowadzenie do podatków; Ogólne prawo podatkowe; Szczegółowe prawo podatkowe; Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej; Prawo karne-skarbowe; Rachunkowość informatyczna; Rachunkowość finansowa; Rachunkowość zarządcza; Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi; Analiza ekonomiczna; Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; Sprawozdawczość i rewizja finansowa

 

Administracja i zarządzanie służbą zdrowia: 

Prawodawstwo z zakresu ochrony zdrowia, System ochrony zdrowia, Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi, Elementy ekonomii menedżerskiej i ekonomiki ochrony zdrowia, Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego i jej asekuracja, Zarządzanie zmianą, Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, Marketing usług zdrowotnych i PR w służbie zdrowia,

 

Administracja ochrony środowiska: 

Organizacja ochrony środowiska, Zarządzanie kryzysowe, Gospodarka komunalna i zarządzanie nieruchomościami, Gospodarka wodna, Gospodarka odpadami, Zarządzanie przestrzenią, Ustrój prawny organów ochrony środowiska

 

Zarządzanie zasobami ludzkim: 

Komunikowanie interpersonalne, Zarządzanie kadrami, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywowanie pracowników, Ubezpieczenia społeczne, Doradztwo personalne, Psychologia w biznesie, Polityka personalna, Rola Internetu i e-edukacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi

 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny: 

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo i porządek publiczny, Techniki negocjali i mediacji w sytuacjach kryzysowych, Socjologia grup dyspozycyjnych, ochrona danych osobistych i informacji niejawnych, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Bezpieczeństwo imprez masowych, Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni

 

Kierunki studiów podyplomowych

 • Administracja Ochrony Środowiska
 • Administracja Morska
 • Administracja Publiczna
 • Administracja Wymiaru Sprawiedliwości
 • COACHING i MENTORING Nowość!!! Prowadzone przez najlepszych specjalistów w kraju!!! Możliwość zdobycia certyfikatu CoachWise Coaching & Mentoring Essentials™!!! Doradztwo Zawodowe i Personalne
 • Egzekucja Administracyjna Świadczeń Pieniężnych
 • Ekonomia Społeczna
 • Ewaluacja Programów Społecznych
 • Finanse Publiczne
 • Gospodarowanie Nieruchomościami
 • Komunikacja Marketingowa
 • Kontrola Finansowa i Audyt Wewnętrzny w Służbach Publicznych
 • Kordynowanie Projektów Europejskich
 • Legislacja Samorządowa
 • Nowoczesne Zarządzanie Podmiotami Ochrony Zdrowia
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą
 • Organizacja Urzędu Administracji Samorządowej
 • Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych
 • Podatek Dochodowy od Osób Prawnych
 • Podatek od Towarów i Usług
 • Podatki i Opłaty Samorządowe
 • Podatki i Rachunkowość
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Cywilne i Kontrakty Handlowe
 • Prawo Gospodarcze i Podatkowe
 • Prawo Oświatowe w Praktyce
 • Prawo Pracy
 • Psychologia Menedżerska
 • Public Relations
 • Windykacja Świadczeń Pieniężnych
 • Zamówienia Publiczne
 • Zarządzanie Finansami w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
 • Zarządzanie Kryzysowe w Administracji

 

Prezentacja video

Szczecin - stolica Województwa Zachodniopomorskiego, miasto położone w północno - zachodniej części Polski, przy ujściu rzeki Odry (poprzez Zalew Szczeciński) do Bałtyku. W miejscu tym już od wieków krzyżują się ważne trasy tranzytowe Europy: z zachodu na wschód oraz z północy, poprzez Bałtyk, na południe Europy.

 

Szczecin jest miastem o ponad tysiącletniej tradycji i burzliwych dziejach oraz historyczną stolicą Pomorza Zachodniego. Okres jego świetności przypada na czasy panowania książąt z dynastii Gryfitów oraz przynależności miasta do Hanzy. W tym czasie miasto było jednym z najpotężniejszych portów i ośrodków handlu nad Bałtykiem. W XVII wieku, po wygaśnięciu rodu pomorskich książąt, strategiczne położenie Szczecina stało się powodem licznych ingerencji zbrojnych państw ościennych - Danii, Szwecji, Brandenburgii i Niemiec. Na przełomie XIX i XX wieku miasto przeżywało okres szczególnie silnego rozwoju gospodar-czego. Do Szczecina napływał kapitał z całej Europy. Błyskawicznie rozwijał się port, gospodarka morska oraz tranzyt towarów. Po zakończeniu II wojny światowej odbudową zniszczonego miasta zajęli się osadnicy z całej Polski, którzy licznie przybyli do Szczecina oraz na ziemie Pomorza Zachodniego. Choć dawny wizerunek miasta zmienił się, utrzymało ono jednak własny, niepowtarzalny charakter, urzekający urodą zabytkowej, secesyjnej architektury.

 

Szczecin ze swoimi placami gwiaździstymi, określany jest mianem Paryża Północy. Szczecin, to miasto zieleni, pięknie kwitnących magnolii, miasto które wita zapachem czekolady. Dziś Szczecin staje się miastem niekonwencjonalnych wydarzeń. Szczecin inspiruje jazzem - to właśnie tu ma miejsce jeden z najznakomitszych festiwali jazzowych „Zmagania Jazzowe”. Szczecin inspiruje teatrem - to właśnie na szczecińskich scenach teatralnych podczas najstarszego w Polsce festiwalu teatralnego „Kontrapunkt” poszukuje się nowej, innej przestrzeni teatralnej. Szczecin inspiruje malarstwem - to właśnie w Szczecinie współcześni artyści opisują rzeczywistość na swych płótnach malarskich prezentowanych w czasie najbardziej awangardowego festiwalu Malarstwa Współczesnego.

 

Źródło: www.szczecin.pl

Warunki przyjecia na studia w WSAP

 

O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości (zarówno z tzw. „nową”, jak i „starą” maturą).

 

Rekrutacja jest prowadzona na kierunek Administracja. Proponujemy dwie formy studiowania: studia stacjonarne i studia niestacjonarne. Wybór trybu studiowania należy do studenta.

 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie podania wraz z wymaganymi dokumentami. Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

 • wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia (formularz podania można otrzymać w Uczelni lub pobrać z naszej strony:  www.wsap.szczecin.pl
 • świadectwo dojrzałości w oryginale i świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • cztery fotografie o wymiarze 37mm x 52mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

 

Wypełnione podanie o przyjęcie na studia mogą Państwo złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studentów w siedzibie Uczelni lub przesłać, w formie załącznika, na adres nabor@wsap.szczecin.pl

 

Po rejestracji przez Internet należy dostarczyć komplet dokumentów do Biura Obsługi Studentów.

Dane Kontaktowe

Adres:ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4

71-332 Szczecin

Kraj:Polska

Telefon:(91) 486 15 42

Fax:(91) 486-15-44

E-mail:biuro@wsap.szczecin.pl

WWW:www.wsap.szczecin.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu