Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.wszp.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Dlaczego my ?

 

Dlatego, że oferujemy:

 • ciekawe studia z 3 kierunków (socjologia, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe) dostosowane do potrzeb szybko zmieniającego się, bardzo trudnego rynku pracy.
 • bardzo dobry i ciekawy program łączący wiedzę teoretyczną z praktyką życia społeczno-gospodarczego.
 • równoczesną naukę dwóch zawodów w oparciu o sprawdzoną w praktyce koncepcję łączenia w trakcie studiów przedmiotów z  kierunku studiów (4 semestry), oraz z danej specjalności (2 semestry).
 • nowoczesną, sprawdzoną od 2005 roku formę studiów opartą o połączenie nauki tradycyjnej oraz nauki na odległość, gwarantującą wysoki poziom uzyskiwanej wiedzy i umiejętności.
 • właściwą opiekę dydaktyczną ze strony wysoko-kwalifikowanej kadry naukowej oraz praktyków życia gospodarczego.
 • studia dzienne z gwarancją zatrudnienia po ich zakończeniu
 • wysokiej, sprawdzonej jakości, studia e-learningowe, będące wygodną formą studiowania dla studentów nie mogących pogodzić tradycyjnej formy studiów ze swoją pracą bądź miejscem zamieszkania.
 • wsparcie dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
 • wsparcie finansowe dla utalentowanych i pracowitych studentów.
 • możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy w trakcie organizowanych przez nas warsztatów, seminariów oraz wykładów otwartych prowadzonych przez najwyższej klasy specjalistów, naukowców oraz menadżerów .
 • możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych o wielu bardzo ciekawych specjalnościach, dostępnych  nawet bezpośrednio po studiach licencjackich

 

Misja WSZP

 

„ Misją WSZP jest odkrywanie prawdy i przekazywanie wiedzy przez prowadzenie badań naukowych i kształcenie wysoko wykwalifikowanych, twórczych kadr studentów, zdolnych sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, pozostając jednocześnie integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.

 

W swoich działaniach Uczelnia kieruje się uniwersalnymi, osadzonymi w tradycji zasadami i wartościami takimi jak: wolność nauczania, wolność badań naukowych, dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy i umiejętności, rzetelność w ich upowszechnianiu, otwartość na nowe idee oraz poszanowanie człowieka”

 

Inaczej mówiąc:

 

Misją Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem jest kształcenie kadry specjalistycznej i kierowniczej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki tak aby byli oni dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z wymaganiami stawianym przez współczesny rynek pracy oraz potrzebami gospodarki narodowej.

 

Swoją misję realizujemy poprzez studia w formie tradycyjnej jak i poprzez Internet.

 

Misją Internetowej Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem zwanej e-WSZP, jest kreowanie swobodnego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu młodzieży oraz doskonaleniu predyspozycji kadr menedżerskich i personelu firm.

 

CEL DZIAŁANIA SZKOŁY

 

Celem działania Szkoły jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na wybranych-określonych  kierunkach studiów.

 

Szkoła realizuje ten cel poprzez:

 • kształcenie studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu,
 • kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • kształcenie w celu przekwalifikowania w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • prowadzenie badań naukowych i stwarzania warunków rozwoju pracownikom dydaktycznym szkoły,
 • działalność popularyzatorską i wydawnicza, organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym,
 • upowszechnienie postępu technicznego, technologicznego i ekonomicznego,
 • prowadzenie wydzielonej działalności gospodarczej.

 

FUNKCJE SZKOŁY

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem pełni następujące funkcje:

 

DYDAKTYCZNE

 • kształcenie studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu,
 • kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • kształcenie w celu przekwalifikowania w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

 

BADAWCZE

 • prowadzenie badań naukowych i stwarzania warunków rozwoju pracownikom dydaktycznym szkoły,
 • Prowadzenie ekspertyz i doradztwa,
 • Opracowanie programów i metod szkolenia kadr menedżerskich,
 • działalność popularyzatorską i wydawnicza, organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

 

GOSPODARCZE

 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotowej działalności dydaktycznej szkoły,
 • Prowadzenie ekspertyz i doradztwa,

 

INTEGRACYJNE

 • Współpraca z innymi szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
 • Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami w szerzeniu wiedzy, rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego macierzystego regionu,
 • Wspieranie inicjatyw dotyczących powiększania rynku pracy, walki z bezrobociem, rozwoju kulturalnego i gospodarczego regionów,
 • Wspieranie inicjatyw związanych z procesami integracyjnymi Polski z UE.

 

KULTUROTWÓRCZE

 • Szkoła jest miejscem, w którym powstają nie tylko idee, koncepcje i teorie naukowe oraz propozycje zastosowań praktycznych, ale także wzorce zachowań, modele awansu zawodowego i społecznego, godne upowszechnienia i popularyzacji poza murami Szkoły.

STUDIA LICENCJACKIE

KSZTAŁCIMY  LUDZI  PRZEDSIĘBIORCZYCH
JEDNE STUDIA – DWA ZAWODY

 

I rok studiów

studia unitarne

 

II rok studiów

studia kierunkowe

socjologia

lub

zarządzanie

 

III rok studiów

studia specjalnościowe

Zarządzanie kapitałem ludzkim

lub

Media i Komunikacja Społeczna

 

Model studiów licencjackich WSZP opiera się na następujących założeniach:

 • student zaczyna naukę- bez  wyboru kierunku studiów
 • wybór kierunku studiów następuję  PO drugim semestrze
 • wybór specjalności następuje PO czwartym semestrze
 • wybór specjalności NIE zależy od  wybranego kierunku

 

Taka konstrukcja studiów pozwala na:

 • świadomą decyzję co do wyboru kierunku studiów i końcowej specjalności
 • lepsze wykorzystanie czasu studiów

 

UNIKALNY PROGRAM STUDIÓW

Konstrukcję programu oparto na następujących założeniach:

 • program musi zawierać treści pozwalające nas zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji dla danego obszaru nauki, zgodnie z wymaganiami określonymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji
 • program musi być ukierunkowany na zarządzanie kapitałem ludzkim oparte o zintegrowaną wiedzę z kierunków socjologii oraz zarządzania
 • program musi realizować praktyczny profil kształcenia i umiejętności oczekiwane przez szybko zmieniający się rynek pracy oraz współczesny model organizacji

 

UNIKALNA METODOLOGIA ZAJĘĆ

 

Biorąc pod uwagę wymagania określone w Ustawie „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” oraz  Krajowych Ramach Kwalifikacji, studia, niezależnie od ich trybu, oparto na pracy własnej studenta z wykorzystaniem metod nauczania na odległość, wspieranej zajęciami tradycyjnymi  w formule wykładów i ćwiczeń.

 

Tylko taka formuła pozwala na zdobycie określonej wiedzy, umiejętności i kompetencji udokumentowane zdobyciem minimum 180 pkt. ECTS.

 

UNIKALNA OFERTA STUDIÓW

 

Studiując w WSZP można skorzystać z wyjątkowej oferty która pozwala przy rozsądnym nakladzie sił i środków zdobyć gruntowne wykształcenie z obszaru nauk społecznych, z dwóch kierunków, w dwóch wariantach:

 

1. Studia równoległe

 

a)   na dwóch kierunkach

 

II rok studiów

studia kierunkowe

socjologia

+

zarządzanie

 

III rok studiów

studia specjalnościowe

Zarządzanie kapitałem ludzkim

lub

Media i Komunikacja Społeczna

 

b)   na dwóch specjalnościach

 

II rok studiów

studia kierunkowe

socjologia

lub

zarządzanie

 

III rok studiów

studia specjalnościowe

Zarządzanie kapitałem ludzkim

+

Media i Komunikacja Społeczna

 

2. Studia po studiach  - na drugim kierunku

 

II rok studiów

studia kierunkowe

socjologia

 

III rok studiów

studia specjalnościowe

Zarządzanie kapitałem ludzkim

lub

Media i Komunikacja Społeczna

 

IV rok studiów

studia kierunkowe

zarządzanie

 

Uwaga:  jest oczywiście możliwe w tej formule, podjęcie studiów na drugiej specjalności !!

 

TRYB STUDIÓW

 

Oferujemy studia licencjackie w 3 formach (trybach):

 • dzienne                (stacjonarne)
 • niestacjonarne    (weekendowe)
 • e-learningowe      (niestacjonarne)

 

Nauka we wszystkich trybach trwa min. 6 semestrów.

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE

 

Zapraszamy na studia magisterskie na kierunku zarządzanie. Studia prowadzone są wspólnie przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem oraz Warszawską Wyższą Szkołę Ekonomiczną im. E. Wiszniewskiego, uczelnię należącą do Konsorcjum Uczelni FUTURUS.

 

Zajęcia prowadzone są w siedzibie WSZP, w Warszawie, przy ul. Hirszfelda 11.

 

WSZP - jako Partner Konsorcjum Futurus, jest organizatorem i koordynatorem procesu edukacyjnego, natomiast absolwenci studiów uzyskują dyplom Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. E.Wiszniewskiego.
Absolwenci kierunku zarządzanie posiadają szeroką wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Są doskonale przygotowani do zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacji o charakterze
gospodarczym i administracyjnym. Nasi absolwenci to wysokiej klasy  specjaliści.

 

Misją naszych Uczelni jest wyposażenie studentów w gruntowną wiedzę i przygotowanie ich do życia we współczesnym świecie. Program studiów dostosowany jest do współczesnych wymogów zmiennego i trudnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców.

 

Perspektywy zawodowe

 

Spektrum oferowanych kursów i specjalności w ramach studiów na kierunku Zarządzanie jest bardzo szerokie. To sprawia, że ukończenie studiów w zakresie zarządzania otwiera przed absolwentem szerokie
możliwości pracy, zależne od jego upodobań i zainteresowań.

 

W ofercie edukacyjnej Uczelni znajdują się zarówno specjalności w zakresie finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania strategicznego, rachunkowości czy informatyki w biznesie. Ponadto dla osób zainteresowanych ustrukturyzowaniem swojej wiedzy w konkretnej branży przygotowano ofertę studiów obejmującą zarządzanie w turystyce i hotelarstwie oraz administracji publicznej.

 

Uczelnia w swoim programie dydaktycznym skupia się na edukacji bazującej na praktyce i zdobywaniu niezbędnego doświadczenia oraz zachowaniu otwartości na wszystkie dziedziny zarządzania, niezależnie od
wybranej specjalności. Dlatego też nasi absolwenci chętnie zatrudniani są na stanowiskach kierowniczych, gdzie wymagane są wszechstronne umiejętności, przy jednoczesnej, ścisłej specjalizacji w danym obszarze.

 

Specjalności na kierunku zarządzanie

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

Specjalność łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych dotyczących istoty prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Jednocześnie pomaga
przyswoić wiedzę z zakresu dyscyplin komplementarnych, takich jak: nauki prawne, socjologia i podstawy psychologii, a także nauk filozoficznych.Specjalność utwierdza w przekonaniu, że człowiek, jego postawa,
potencjał i zaangażowanie są kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa. Czyniąc specjalność (przedmiot) zarządzanie zasobami ludzkimi wartością jaką jest zarządzanie kapitałem ludzkim.

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (kapitału ludzkiego), kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą, diagnozowania i stosowania nowoczesnych instrumentów
polityki personalnej, kierowania ludźmi, motywowania ich, wynagradzania i audytu personalnego. Absolwenci przygotowani są do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. Specjalność
pomaga w kształtowaniu charakteru i osobowości studenta kładąc nacisk na dociekliwość poznawczą, dążenie do doskonałości zawodowej, kreatywność oraz postawę etyczną

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania. Nabyte umiejętności przydatne są między innymi w takich zawodach jak menedżer działów personalnych, specjalista ds.
organizacji i zarządzania, specjalista ds. szkoleń zawodowych, konsultant ds. zarządzania zasobami pracy, specjalista da. planowania rekrutacji i selekcji, specjalista ds. systemów motywacyjnych. Niezbędne w
prowadzeniu własnej firmy.

 

Przedmioty specjalnościowe

 

 • Wśród przedmiotów realizowanych na specjalności "Zarządzanie zasobami ludzkimi" znajdują się m. in.:
 • Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Strategiczne zarządzanie zasobami pracy
 • Zarządzanie rozwojem pracownika
 • Kierowanie zespołami projektowymi
 • Negocjacje
 • Zarządzanie zmianami

 

POZOSTAŁE SPECJALNOŚCI I SPECJALIZACJE*

* dostępne WYĄCZNIE w trybie studiów "distance learning"- na ul. Szachowej 1.

 

 • Zarządzanie w zdrowiu publicznym
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie w turystyce
 • Zarządzanie w gospodarce samorządu terytorialnego
 • Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania
 • Zarządzanie w sferze ochrony środowiska
 • Zarządzanie w gospodarce międzynarodowej
 • Nowoczesny marketing
 • Analityk finansów osobistych
 • Podatki i rachunkowość

 

SPECJALNOŚCI W PRZYGOTOWANIU*

* dostępne od roku akademickiego 2014/2015

 

 • Media i komunikacja społeczna
 • Zarządzanie logistyczne                          

 

 

Warszawa stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Mazowszu nad rzeką Wisłą.

 

Warszawa jest ważnym europejskim ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu (Sejmu i Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego.

 

Warszawa, a w szczególności warszawskie Śródmieście, należy do najważniejszych centrów biznesu w Europie Środkowej. W 2003 zarejestrowanych było 288.307 firm, a inwestorzy zagraniczni inwestowali w mieście ponad 700 milionów euro rocznie.

 

Stolica jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce. Swoją siedzibę ma tu 66 uczelni. Do największych warszawskich uczelni należą:
Uniwersytet Warszawski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Akademia Obrony Narodowej

 

Ponadto na terenie Warszawy dynamicznie rozwijają się wyższe szkoły prywatne zorientowane na kształcenie przyszłej kadry kierowniczej (MBA) niezbędnej do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej.

 

System komunikacji miejskiej w Warszawie składa się z linii autobusowych, tramwajowych, metra oraz Szybkiej Kolei Miejskiej o całkowitej długości ponad 1000 km. Do przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawniają bilety z paskiem magnetycznym i Warszawska Karta Miejska.

Informacje o rekrutacji na studia znajdziesz pod adresem: http://www.wszp.edu.pl/Rekrutacja,11.html

Dane kontaktowe:

Adres: ul. Hirszfelda 11

02-776 Warszawa

Kraj: Polska

tel. 22 644 99 11; wew. 106

E-mail: info@wszp.edu.pl

WWW: www.wszp.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu