Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Kraj: Polska

Miasto: Kutno

WWW: www.wsgk.com.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Kutno

 

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie powstała w 1998 roku. Jest Uczelnią, która oferuje bardzo wysoki poziom nauczania, potwierdzony wielokrotnie pozytywnymi opiniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zatrudniamy liczne grono profesorów i doktorów habilitowanych, którzy oprócz ogromnej wiedzy posiadają również bogate doświadczenie pedagogiczne.

 

Nasza oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne, jak również organizację licznych kursów dokształcających oraz studia podyplomowe. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do poziomu nauczania języków obcych, których znajomość w dzisiejszych czasach jest niezbędna – nasi studenci mają możliwość w ramach studiów zdawania egzaminów LCCI na różnych poziomach zaawansowania.

 

Tworzymy wciąż nowe kierunki studiów, tak by oferta edukacyjna była dostosowana do aktualnych potrzeb rynku – nie tylko lokalnego. Uczelnia jest członkiem SEFII oraz bierze udział w programie Socrates - dzięki temu absolwenci naszej Uczelni nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie zapewnia wykształcenie oraz wszechstronny rozwój studenta, co jest gwarantem sukcesu w przyszłym życiu zawodowym.

Zarządzanie

 

Studia na kierunku zarządzanie pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 2000.

 

Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy i pracę licencjacką po sześciu semestrach wynosi 180 punktów ECTS. Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni. Zasady i formy odbywania praktyk ustala Uczelnia.

 

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:

 • Księgowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Logistyka w zarządzaniu.
 • Zarządzanie ochroną zdrowia.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Zarządzanie bezpieczeństem publicznym.
 • Zarządzanie bezpieczeństem i higieną pracy.
 • Zarządządzanie ośrodkami sportu i rekreacji.
 • Zarządządzanie w agrobiznesie, turystyce i hotelarstwie.

 

Sylwetka absolwetna.

 

Absolwent studiów licencjackich uzyska podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny ekonomii, zarządzania i marketingu rozumiejąc prawidłowości funkcjonowania organizacji w konkurencyjnych warunkach rynku narodowego i unijnego. Potrafi rozpoznawać, diagnozować i uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi w organizacji. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz opanuje biegłe posługiwania się nim w podstawowym zakresie języka zawodowego.

 

Jest przygotowany do pełnienia podstawowych funkcji na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich niskiego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach prowadzących działalność produkcyjną, usługową, handlową, itp. Absolwent przygotowany jest również do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Informatyka

 

Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), prowadzone są w trypie stajonarnym i niestacjonarnym oraz kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

 

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:

 • Programista.
 • Informatyka w firmie i e-biznesie.
 • Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi.
 • Systemy i sieci komputerowe.

 

Sylwetka absolwenta.

 

Absolwent studiów I-go stopnia na kierunku Informatyka otrzymując tytuł zawodowy inżyniera powinien nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz umiejętności techniczne z zakresu budowania, wdrażania i obsługi systemów informatycznych. Powinien dobrze znać i rozumieć zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, obsługiwać powszechnie stosowane systemy operacyjne oraz znać podstawy administracji sieciami komputerowymi i bazami danych. Dodatkowo powinien posiadać podstawowe umiejętności programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym pracę w zespołach programistycznych. Powinien także posiadać podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako administrator średniej wielkości systemów komputerowych, programista, operator oraz prowadzący serwis systemów informatycznych.

 

Europeistyka - I stopień

 

Studia na kierunku europeistyka pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 2000

 

Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy i pracę licencjacką po sześciu semestrach wynosi 180 punktów ECTS. Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni. Zasady i formy odbywania praktyk ustala Uczelnia.

 

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:

 • Urzędnik europejski.
 • Zamówienia publiczne.
 • Praca socjalna w Unii Europejskiej (NOWOŚĆ!).
 • Agrobiznes, rynki rolne i fundusze unijne dla rolnictwa.
 • Media europejskie i komunikacja społeczna (NOWOŚĆ!).
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w Unii Europejskiej.
 • Fundusze europejskie, polityka lokalna i regionalna (NOWOŚĆ!).
 • Transport, spedycja i gospodarka magazynowa w Unii Europejskiej.

 

Sylwetka absolwenta:

 

Absolwent studiów I-go stopnia powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy społeczne i polityczne dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Powinien znać także zasady ekonomiczne oraz prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw, historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.

 

Absolwent powinien też umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać i umieć przekazać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Powinien być przygotowany do pracy w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach (organizacjach) krajowych oraz międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z państwami UE, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (wg standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Europeistyka - II stopień

 

Studia drugiego stopnia na kierunku europeistyka trwają 4 semestry. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 1800.

 

Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy i pracę licencjacką po sześciu semestrach wynosi 180 punktów ECTS. Praktyki zawodowe trwają 4 tygodni. Zasady i formy odbywania praktyk ustala Uczelnia.

 

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:

 • Eurologistyka.
 • Rynki wschodnie.
 • Bezpieczeństwo państwa w Unii Europejskiej.
 • Systemy edukacyjne w Unii Europesjkiej (NOWOŚĆ!).
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem europejskim.
 • Finanse międzynarodowe i handel zagraniczny.
 • Zarządzanie projektami i funduszami europejskimi.
 • Transport, spedycja i gospodarka magazynowa w Unii Europejskiej.
 • Administracja europejska, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne Unii Europejskiej.
 • Gerontologia, geragogika i praca socjalna z osobami starszymi w krajach Unii Europejskiej (NOWOŚĆ!).
 • Profilaktyka uzależnień, resocjalizacja i penitencjarystyka w krajach Unii Europejskiej (NOWOŚĆ!).

 

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę dotyczącą problematyki cywilizacyjnej współczesnego świata i Europy, mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i całego kontynentu.

 

Absolwent powinien posiadać także wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych - również w niestandardowych sytuacjach - a także umieć wystawiać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem praw człowieka oraz zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych tak ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.

 

Absolwent winien być przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie - po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Powinien on umieć występować o fundusze unijne i administrować programami unijnymi.

 

Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Administracja

 

Studia na kierunku administracja pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 1800.

 

Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy, i pracę licencjacką po 6 semestrach wynosi 180 punktów ECTS. Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala Uczelnia.

 

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:

 • Ochrona osób i mienia.
 • Administracja publiczna.
 • Administracja oświatowa.
 • Administracja gospodarcza.
 • Administracja elektroniczna.
 • Administracja w służbie zdrowia.
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny.
 • Administracja w wymiarze sprawiedliwości.
 • Administracja i zarządzanie projektami europejskimi.
 • Administracja porządku publiczngo i funkcjonowania Policji.

 

NA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH OFERUJEMY NAUKĘ JĘZYKA MIGOWEGO!

 

Jesteśmy jedną z niewielu Uczelni, które podpisały porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu nasi absolwenci przyjęci do służby będą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, uzgodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m. in. prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

 

Sylwetka absolwenta.

 

Podstawowym celem nauczania na kierunku administracja jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry zdolnej do podjęcia pracy, zarówno w organach administracji krajowej jak i zagranicznej. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Pielęgniarstwo - I stopień

 

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku),  prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych.

 

Uzyskiwany dyplom pielęgniarki/pielęgniarza wraz z suplementem uznawany jest w Unii Europejskiej.

 

Kierunek posiada akredytację Ministra Zdrowia oraz akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Studenci Wydziału uczestniczą w pracach Samorządu Studenckiego a także działają w ramach Koła Naukowego „Liderzy Zdrowia”.

 

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

 

1. W zakresie wiedzy posiada:

 • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykony-wania zawodu pielęgniarki.

 

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 • samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holi-stycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 • organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować
 • i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

 

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 • skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 • posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

 

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące:

 • samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
 • zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw,
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
 • promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta,
 • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem,
 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnosty-cznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych,
 • podejmowanie  współpracy  z  członkami  zespołu  terapeutycznego  w  procesie  zapobiegania,  diagnozowania, 
 • terapii, rehabilitacji i pielęgnowania,
 • samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
 • organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej,
 • organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy,
 • przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych wraz z tytułem licencjata pielęgniarstwa uprawniający do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

 

Pielęgniarstwo - II stopień

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

 

1. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych.

 

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 • rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
 • określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 • prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
 • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcjiopieki,
 • organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
 • wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
 • opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 • dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarzą-dzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,
 • dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
 • opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego,  z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

 

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia  (doktoranckich).

 

Studenci Wydziału uczestniczą w pracach Samorządu Studenckiego a także działają w ramach Koła Naukowego „Liderzy Zdrowia”.

 

Pedagogika specjalna

 

Studia na kierunku pedagogika specjalna pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 2200.

 

Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy i pracę licencjacką po sześciu semestrach wynosi 180 punktów ECTS. Praktyki zawodowe trwają 9 tygodni. Zasady i formy odbywania praktyk ustala Uczelnia.

 

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:

 • Logopedia.
 • Gerontologia społeczna.
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna.
 • Edukacja i regabilitacja osób niepełnosprawnych.
 • Zarządzanie ośrodkami i placówkami specjalnymi.
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i hospicyjna.
 • Doradztwo personalno - zawodowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

NA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH OFERUJEMY NAUKĘ JĘZYKA MIGOWEGO!

 

Sylwetka absolwenta.

 

Absolwenci kierunku uzyskują tytuł zawodowy licencjata pedagogiki specjalnej. Sześciosemestralne studia kształtują postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka, przejawiającego trudności w przystosowaniu, niepełnosprawnego, wymagającego profesjonalnej pomocy.

 

Absolwenci wynoszą umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą w zakresie prawidłowości i odchyleń psychicznego i społecznego rozwoju człowieka oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Posiadają umiejętności praktyczne w zakresie rewalidacji osób niepełnosprawnych i resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie. Absolwenci w zakresie wybranej specjalności, umieją rozpoznawać i samodzielnie rozwiązywać problemy edukacyjne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne.

 

Studia przygotowują do podejmowania zatrudnienia na stanowiskach pedagogów w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych, wychowawców w aresztach śledczych i zakładach karnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych oraz ośrodkach adopcyjnych i dla osób uzależnionych, w ośrodkach opieki społecznej i domach pomocy społecznej, w policji i na stanowiskach do spraw prewencji w administracji samorządowej.

 

Absolwenci mogą podejmować studia II stopnia na kierunku „Europeistyka” w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie lub na innych kierunkach w dowolnej Uczelni.

 

Wykładowcami na kierunku pedagogika specjalna są wybitni specjaliści w zakresie pedagogiki i psychologii resocjalizacyjnej oraz rewalidacyjnej i logopedii, profesorowie i adiunkci z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetów: Łódzkiego, im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Instalacje w budownictwie na kierunku inżynieria środowiska

 

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

 

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:

 • Instalacje w budownictwie na kierunku inżynieria środowiska.
 • Odnawialne źródła energii (NOWOŚĆ!).
 • Systemy zintegrowane w inżynierii środowiska (NOWOŚĆ!).

 

Kierunek inżynieria środowiska prowadzony na Wydziale Nauk Technicznych posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Inżynieria środowiska zajmuje się takimi działaniami człowieka w środowisku jak budownictwo, rolnictwo, przemysł.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska.

 

Absolwent jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Posiada umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazania informacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

 

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, specjalności – „Instalacje w budownictwie”.Zdobywa umiejętność stosowania w praktyce współczesnych technologii wykonawczych, obowiązującego prawa i norm, ekonomiczne uzasadnienie stosowanych materiałów i poszczególnych elementów instalacji, możliwość korzystania ze wspomagania komputerowego przy analizie i projektowaniu instalacji danego rodzaju, procedur pozyskiwania informacji, ich przetwarzania, związanych z danym rodzajem i typem budownictwa oraz technologii instalatorskiej.

 

Specjalność instalacje w budownictwie uprawnia do wykonywania projektów, nadzoru nad wykonawstwwem i eksploatacją instalacji stanitarnych, grzewczych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i pneumatycznych.

 

Ukończenie tego rodzaju studiów umożlwia ubieganie się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, po odbyciu 1 roku praktyki zawodowej.

 

Uczelnia ubiega się o możliwość zwoleninia z egazminu na uprawnienia budowlane oraz uznanie praktyki studenckiej za całość wymaganej praktyki zawodowej.

 

Logistyka

 

Studia inżynierskie na kierunku logistyka ukierunkowane są na przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu logistyka – jako specjalisty w dziedzinie operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. W ramach realizacji programu kształcenia studenci zdobędą rzetelną wiedzę na poziomie szkoły wyższej odzwierciedlającą istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Ponadto poznają istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Posiądą umiejętności organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniania zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) kierunek logistyka będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze specjalisty ds. operacyjnego zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym. Zdobytą wiedzę i umiejętności będą umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Ponadto studenci (przyszli absolwenci) mogą wybrać jedną z oferowanych specjalności, uzyskując dodatkowe specjalistyczne przygotowanie zawodowe i teoretyczne.

 

Ogrodnictwo

 

Absolwent kierunku Ogrodnictwo otrzymuje tytuł inżyniera. Dysponuje poszerzona wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk biologicznych i chemicznych oraz wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej.

 

Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania . Zna zasady funkcjonowania rynku rolnego, a także umie przetwarzać dane przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Po ukończeniu kierunku Ogrodnictwo absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo- warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Jest przygotowany do pracy w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym.

 

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela) może pracować w szkolnictwie.

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Geodezja i kartografia - I stopień

 

Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

 

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:

 • Geoinformatyka (NOWOŚĆ!).
 • Goedezja rolna, leśna i inżynieria majątkowa (NOWOŚĆ!).
 • Geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami.

 

Kierunek geodezja i kartografia prowadzony na Wydziale Nauk Technicznych posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Dyplom inżyniera geodety, specjalności geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami wydany przez Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej  w Kutnie będzie honorowany przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną do spraw uprawnień i licencji zawodowych przy ubieganiu się absolwentów tej Uczelni o nadanie licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (po uzyskaniu tytułu magistra), pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami bez konieczności dodatkowego kończenia studium podyplomowego lub kursu specjalistycznego.

 

Sylwetka absolwenta.

 

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii . Powinien wykazywać znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Umie określać i ewidencjonować stan własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogramatrecznych i teledetekcyjnych.  

 

Tytuł inżyniera upoważnia absolwenta do podjęcia pracy na wszystkich szczeblach administracji geodezyjnej, pracy w wykonawstwie geodezyjnym a także do założenia i prowadzenia prywatnej firmy geodezyjnej świadczącej usługi geodezyjne i usługi związane z gospodarką nieruchomościami na rzecz instytucji publicznych i osób fizycznych.

 

Wykładowcami na kierunku są wybitni profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy nauk technicznych, specjaliści z zakresu geodezji ogólnej, geodezji satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji inżynieryjnej i katastru wywodzący się z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Politechniki Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej  i Politechniki Łódzkiej a także wybitni praktycy z terenu Kutna.

 

Wydział ma podpisaną umowę o współpracy naukowej z Politechniką Lwowską, naukowo-technicznej ze Starostą Powiatu Kutnowskiego oraz z Prezydentem Miasta Kutna.

 

Na Wydziale funkcjonują trzy specjalistyczne zakłady naukowo-dydaktyczne: Zakład Geodezji, Zakład Kartografii i Informacji o Terenie oraz Zakład Gospodarki Nieruchomościami.

 

Studenci Wydziału uczestniczą w pracach Samorządu Studenckiego a także działają w ramach Koła Naukowego Geodetów.

 

Wydział dysponuje podstawowym wyposażeniem w sprzęt komputerowy i geodezyjny a także posiada dwa laboratoria: laboratorium geodezyjne i laboratorium fotogrametrii i kartografii.

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu inżyniera, absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia (uzupełniających studiach magisterskich) na kierunku geodezja i kartografia.

 

Geodezja i kartografia - II stopień

 

Geodezja i Kartografia: studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry), prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Studia przeznaczone są dla osób którzy ukończyli studia I stopnia i posiadają tytuł zawodowy inżyniera.

 

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:

 • Geoinformatyka (NOWOŚĆ!).
 • Goedezja rolna, leśna i inżynieria majątkowa (NOWOŚĆ!).
 • Geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami.

 

Kierunek geodezja i kartografia prowadzony na Wydziale Nauk Technicznych posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Sylwetka absolwenta.

 

Absolwent studiów II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do pracy: w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

 

Wyróżniający się absolwenci są przygotowywani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

 

Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie po kierunku Geodezja i Kartografia (po specjalności geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami) posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego i gospodarki nieruchomościami na poziomie stosownych studiów podyplomowych.

 

Kierunek Geodezja i Kartografia prowadzony na Wydziale Nauk Technicznych posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Kierunek geodezja i kartografia prowadzony na Wydziale Nauk Technicznych posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Dyplom inżyniera geodety, specjalności geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami wydany przez Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej  w Kutnie będzie honorowany przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną do spraw uprawnień i licencji zawodowych przy ubieganiu się absolwentów tej Uczelni o nadanie licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (po uzyskaniu tytułu magistra), pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami bez konieczności dodatkowego kończenia studium podyplomowego lub kursu specjalistycznego.

 

Sylwetka absolwenta.

 

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii . Powinien wykazywać znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Umie określać i ewidencjonować stan własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogramatrecznych i teledetekcyjnych. 

 

Tytuł inżyniera upoważnia absolwenta do podjęcia pracy na wszystkich szczeblach administracji geodezyjnej, pracy w wykonawstwie geodezyjnym a także do założenia i prowadzenia prywatnej firmy geodezyjnej świadczącej usługi geodezyjne i usługi związane z gospodarką nieruchomościami na rzecz instytucji publicznych i osób fizycznych.

 

Wykładowcami na kierunku są wybitni profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy nauk technicznych, specjaliści z zakresu geodezji ogólnej, geodezji satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji inżynieryjnej i katastruwywodzący się z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Politechniki Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej  i Politechniki Łódzkiej a także wybitni praktycy z terenu Kutna.

 

Wydział ma podpisaną umowę o współpracy naukowej z Politechniką Lwowską, naukowo-technicznej ze Starostą Powiatu Kutnowskiego oraz z Prezydentem Miasta Kutna.

Na Wydziale funkcjonują trzy specjalistyczne zakłady naukowo-dydaktyczne: Zakład Geodezji, Zakład Kartografii i Informacji o Terenie oraz Zakład Gospodarki Nieruchomościami.

 

Studenci Wydziału uczestniczą w pracach Samorządu Studenckiego a także działają w ramach Koła Naukowego Geodetów.

 

Wydział dysponuje podstawowym wyposażeniem w sprzęt komputerowy i geodezyjny a także posiada dwa laboratoria: laboratorium geodezyjne i laboratorium fotogrametrii i kartografii.

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu inżyniera, absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia (uzupełniających studiach magisterskich) na kierunku geodezja i kartografia.

 

Ratownictwo medyczne

 

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne trwają 3 lata. Do opracowania programu wykorzystane zostały wzorce międzynarodowe oraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada dobre podstawy z zakresu anatomii, biologii, biofizyki, fizjologii, patofizjologii, psychologii, farmakologii i toksykologii. Zostanie wyposażony w wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych- w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyn. Absolwent będzie posiadał umiejętności samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Absolwent jest do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kutno – miasto i gmina w centralnej części Polski, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim nad rzeką Ochnią (dopływem Bzury). Siedziba władz powiatu kutnowskiego oraz władz wiejskiej gminy Kutno. Powstało na przełomie XIII i XIV wieku, prawa miejskie do 1432 i ponownie po 1766.

 

Według danych z 31 grudnia 2012, miasto miało 45 975 mieszkańców.

 

Węzeł komunikacyjny, do czasu transformacji ustrojowej ośrodek przemysłu elektronicznego (zakłady Unitra Miflex), maszynowego (Zakłady Maszynowe Kraj). Aktualnie siedziba podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Po więcej informacji o rekrutacji na studia: kliknij tutaj

Dane kontaktowe:

Adres: ul. Lelewela 7

99-300 Kutno

Kraj: Polska

tel. (24) 355 83 40

Fax: (24) 355 83 40

E-mail: wsgk@wsgk.com.pl

WWW: www.wsgk.com.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu