Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Kraj: Polska

Miasto: Tuchola

WWW: www.wszs.tuchola.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Tuchola

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi przyczynia się do rozwoju regionu i kraju poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, co w konsekwencji skutkuje otwarciem drogi do awansu społecznego i zawodowego jednostek, a także przygotowaniem proinnowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych kadr do aktywnego oraz pełnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym.

 

Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach.

 

Wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni stanowią wykładowcy z renomowanych ośrodków naukowych w Polsce: Bydgoszczy, Gdańska, Poznania, Torunia i Warszawy. Dzięki tej kadrze studenci otrzymują najnowocześniejszą wiedzę z zakresu prowadzonych kierunków.

 

Strategia WSZŚ

 

Cele strategiczne

 

 1. Zbudowanie Uczelni o wysokiej  jakości kształcenia przedsiębiorczych studentów na potrzeby rynku pracy
 2. Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju lokalnego  i regionalnego poprzez aktywność Uczelni w zakresie edukacji oraz na rzecz środowiska
 3. Wykreowanie wizerunku Uczelni społecznie odpowiedzialnej  skutecznie współpracującej z  jej interesariuszami
 4. Zbudowanie modelu optymalnego wykorzystania potencjału Uczelni na rzecz rozwoju regionu poprzez sprawne zarządzanie oraz rozwój więzi kooperacyjnych z wiodącymi ośrodkami akademickimi
 5. Upowszechnianie dorobku nauki dyscyplin związanych z prowadzonymi kierunkami studiów w środowisku lokalnym

Kierunki studiów

 

Architektura Krajobrazu

 

Studia na kierunku Architektura Krajobrazu (7 - semestralne studia inżynierskie) dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie kształtowania krajobrazu i otoczenia, z uwzględnieniem założeń historycznych i układów urbanistycznych. W szczególności absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania opracowań badawczych, studialnych, koncepcyjnych i projektowych w skali jednostkowej, a także planów miejscowych, regionalnych, w tym opracowań dotyczących obszarów o unikalnym znaczeniu dla środowiska: parków narodowych i krajobrazowych. Architekci krajobrazu mogą znaleźć zatrudnienie także przy projektowaniu prywatnych i rządowych rezydencji. We współpracy z architektami i urbanistami absolwenci kierunku będą świadomie i w dojrzały artystycznie sposób uczestniczyć w kształtowaniu najbliższego otoczenia człowieka i środowiska.

 

Inżynieria Środowiska

 

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska są 7 - semestralnymi studiami inżynierskimi. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do pracy w gałęziach gospodarki i administracji związanych ze środowiskiem zewnętrznym (powietrze, ziemia, woda) i środowiskiem wewnętrznym (budownictwo). W szczególności zdobywa wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych w dziedzinie wykorzystania i przekształcenia zasobów środowiskowych oraz do projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji w budynkach, a także elementów infrastruktury obszarów wiejskich i zurbanizowanych (sieci uzbrojenia podziemnego, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków). Studenci kierunku Inżynieria Środowiska w czasie studiów odbywają 8 tygodniową praktykę zawodową. Studia dają przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

 

Leśnictwo

 

Studia na kierunku Leśnictwo (trwające 8 semestrów) dają możliwość zdobycia wiedzy potrzebnej do zrozumienia praw biologii, ekologii oraz zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym. Studenci kierunku zdobywają wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym, w szczególności w dziedzinie hodowli, ochrony, pielęgnacji i odnawiania lasu, pozyskania drewna, a także w innych dziedzinach gospodarki związanych z gospodarką leśną. W czasie studiów studenci kształtują umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji i kierowania zespołem ludzkim. Program studiów obejmuje także zagadnienia prawne, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz organizacji pracy związane z gospodarką leśną. Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w strukturach Lasów Państwowych, a także w administracji i gałęziach gospodarki związanych z leśnictwem. Jednym z elementów studiów jest 15 tygodniowa praktyka, odbywana głównie na terenie nadleśnictw.

Tuchola– miasto borowiackie w województwie kujawsko-pomorskim, siedziba powiatu tucholskiego i gminy miejsko-wiejskiej Tuchola. Była miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.
Miasto położone jest nad rzekami: Brdą, Hozjanną, Kiczą oraz nad jeziorami: Głęboczek, Mielonek oraz Zamkowe, w południowej części Pomorza Gdańskiego, na skraju zachodniej części Borów Tucholskich i północno-wschodniej części Krajny, w pasie Pojezierza Południowopomorskiego (w tym Borów Tucholskich) - "stolica" Borów Tucholskich, siedziba Tucholskiego Parku Krajobrazowego, w odległości 62 km na północ od Bydgoszczy, 99 km na północny zachód od Torunia oraz 120 km na południowy zachód o Gdańska.

 

Pierwotny układ urbanistyczny – krzyżujące się prostopadle uliczki i duży rynek pośrodku czytelny jest do dnia dzisiejszego. Zabudowa miejska wraz z przylegającym od zachodu zamkiem komturskim wpisana została w owalny pierścień murów miejskich wzniesionych w XIV wieku. Kamienno – ceglany mur wzmocniony był 15 basztami i posiadał trzy bramy: Świecką, Chojnicką oraz Zieloną. Do zamku, który składał się z 3 części: zamku niskiego (podzamcza), zamku średniego (przedzamcza) i zamku wysokiego prowadziła brama i furta zamkowa. Na zachód od zamku zlokalizowane było zamkowe gospodarstwo „Kaltenberg” (Kałdowo). Nad miastem górowała bryła gotyckiej fary pw. Św. Bartłomieja.

 

W wyniku licznych wojen i wielkiego pożaru miasta w 1781 roku średniowieczna i nowożytna zabudowa uległa znacznemu zniszczeniu. Mieszkańcy rozebrali dawne budynki i mury miejskie, a materiał rozbiórkowy posłużył do wzniesienia nowych domów. Do dzisiaj zachowały się we fragmentach mury miejskie i zamkowe oraz nieliczne piwnice gotyckie.
W nazwach niektórych ulic miejscowa tradycja zachowała ich dawne znaczenie (np. Starofarna, Staromiejska, Rzeźnicka, Studzienna, Rycerska).

 

Obecnie na terenie Tucholi znajduje się 6 zabytków architektury:

 • dzielnica starego miasta (pierwotny układ urbanistyczny z XIV w.)
 • fragmenty murów miejskich z XIV i XV w.
 • cmentarz parafialny z 2 poł. XIX w.
 • cmentarz jeńców wojennych 1914-18
 • cmentarz jeńców wojennych z wojny polsko-bolszewickiej 1920-21
 • pomnik pomordowanych w Rudzkim Moście
 • kościół poewangelicki pw. św. Jakuba Apostoła z 1837-1838

 

Ponadto ze starszej zabudowy zachowały się:

 • dworzec kolejowy z 1883
 • 2 domy pracowników kolejowych z początku XX w.
 • budynek gospodarczy przy dworcu kolejowym z początku XX w.
 • pozostałości zamku krzyżackiego z XIV w. w przyziemiu starostwa
 • kościół parafialny pw. Bożego Ciała z 1935-1939
 • dawny młyn zamkowy
 • zabudowa z XIX i XX w.
 • plebania z końca XIX w.
 • kapliczka szpitalna z 1902
 • kapliczka z 2 poł XIX w.
 • kapliczka z 1889
 • sąd z początku XX w., przebudowany
 • Technikum Leśne z 1875
 • szkoła z 1876
 • poczta z początku XX w.
 • magazyn zbożowy z początku XX w.
 • dom młynarza z XIX/XX w.
 • dom młynarza z początku XX w.

Informacje o rekrutacji na studia znajdziesz pod adresem: www.wszs.tuchola.pl/nowa/index.php/rekrutacja

Dane kontaktowe:

ul. Pocztowa 13,

89-500 Tuchola

tel: 52 559 20 22

e-mail: rektorat@tuchola.pl

www: www.wszs.tuchola.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu