Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie (dawniej WSP TWP w Warszawie), założona w 1993 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 1993 r., to jedna z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych w Polsce.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w sześciu miastach Polski: na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, na Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie, na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie.

 

Oferta edukacyjna

 

W swojej bogatej ofercie edukacyjnej Uczelnia proponuje naukę na czterech kierunkach studiów:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • polityka społeczna,
 • praca socjalna.

 

Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia – licencjackich oraz studiów II stopnia – magisterskich uzupełniających. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są studia podyplomowe oraz liczne szkolenia otwarte i warsztaty organizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Główne nurty specjalizacji Uczelni oscylują wokół tematyki europejskiej polityki społecznej, aktywnej pracy socjalnej, pedagogiki oraz gospodarki społecznej.

 

Władze Uczelni dokładają wszelkich starań, aby urozmaicić i usprawnić proces kształcenia, odważnie wprowadzając nowe technologie komunikacyjne. Obok tradycyjnych form nauczania prowadzone są także zajęcia przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość. Studenci WSP im. Janusza Korczaka mają możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i kwalifikacji bez względu na położenie geograficzne i odległość.

 

Kadra dydaktyczna

 

Jednym z głównych atutów WSP im. Janusza Korczaka jest kadra dydaktyczna, którą tworzy zespół ponad sześciuset wykwalifikowanych pracowników naukowych. Dzięki współpracy z wieloma zagranicznymi i krajowymi instytucjami edukacyjnymi, WSP im. J. Korczaka w Warszawie zapewnia swoim studentom wykształcenie zgodne z najwyższymi standardami europejskimi. Poprzez projekty modernizujące programy nauczania kadra dydaktyczna WSP im. J. Korczaka wdraża innowacyjne metody kształcenia oparte na tutoringu, coachingu, mentoringu oraz promuje postawę przedsiębiorczości akademickiej.

 

Dodatkowe możliwości rozwoju

 

Uczelnia oferuje pracownikom naukowym i studentom doskonałe warunki do twórczego rozwoju. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie posiada bogato wyposażoną bibliotekę oraz własne wydawnictwo, którego głównym zadaniem jest publikacja prac naukowych. Dzięki podejmowanym inicjatywom o charakterze naukowo-dydaktycznym, tj. konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania otwarte, Uczelnia stwarza możliwość poszerzania horyzontów oraz nieustannego rozwoju intelektualnego.

 

O sukcesie WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie świadczy fakt, że większość absolwentów doskonale odnajduje się na rynku pracy.

Bezpłatne studia stacjonarne

 • Polityka społeczna (Warszawa)
 • Pedagogika (Katowice)
 • Praca socjalna (Katowice)

 

Studia I-go stopnia

 

Warszawa

 • Pedagogika
 • Polityka społeczna
 • Pedagogika specjalna

 

Katowice

 • Pedagogika
 • Praca socjalna

 

Olsztyn

 • Pedagogika

 

Lublin

 • Pedagogika

 

Szczecin

 • Pedagogika

 

Studia I-go stopnia KnO (kształcenie na odległość)

 

Warszawa

 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna

 

Katowice

 • Pedagogika
 • Praca socjalna

 

Olsztyn

 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna

 

Szczecin

 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna

 

Czułchów

 • Pedagogika
 • Praca socjalna

 

Studia II-go stopnia

 

Warszawa

 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna

 

Katowice

 • Pedagogika
 • Praca socjalna

 

Studia II-go stopnia (kształcenie na odległość)

 

Warszawa

 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna

 

Katowice

 • Praca socjalna

 

Olsztyn

 • Pedagogika
 • Praca socjalna

 

Lublin

 • Pedagogika

 

Szczecin

 • Praca socjalna
 • Pedagogika

 

Czułchów

 • Pedagogika

 

Prezentacja video

Dlaczego warto u nas studiować?

 

Dołącz do grona aktywnych społecznie, nowoczesnych i twórczych humanistów – studiuj w Uczelni Korczaka!

 

 • Od przeszło 20 lat kształcimy nowoczesnych humanistów rozumiejących rzeczywistość społeczną, gospodarczą i publiczną.
 • Przygotowujemy do wykonywania zawodów potrzebnych społeczeństwu.
 • Realizujemy rozległe działania mające na celu ułatwienie wejścia na rynek pracy naszym absolwentom.
 • Nasi absolwenci są w 90% aktywni zawodowo.
 • Skutecznie pozyskujemy środki unijne.
 • Wdrażamy nowoczesny system nauczania oparty na tutoringu, mentoringu i coachingu.
 • Uczymy przedsiębiorczości.
 • Jesteśmy jednym z liderów w wykorzystaniu potencjału tkwiącego w Kształceniu na Odległość (KnO).
 • Dajemy możliwość zdobycia wiedzy i kompetencji w ponad 60 nowoczesnych placówkach edukacyjnych w Europie.
 • Rozwijamy ofertę krótkich form kształcenia i doskonalenia osób dorosłych, seniorów oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 • Umożliwiamy dostęp do nauki osobom niepełnosprawnym.
 • Realizujemy i promujemy zachowania prospołeczne.

 

WSP im. Janusza Korczaka kształci w sposób horyzontalny w zakresie szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Program nauczania, jak i dobór metod dydaktycznych, służą wykształceniu otwartych humanistów, przygotowanych do pełnienia ważnych ról społecznych. Proces dydaktyczny i naukowy opiera się na wspólnych wartościach, do których należą m.in.: równość w dostępie do wykształcenia, sprawiedliwe traktowanie i indywidualne podejście do studenta.

 

Pedagogika w naszej Uczelni jest kierunkiem o niekonwencjonalnym charakterze nauczania. Stawiamy na praktyczną edukację na następujących specjalnościach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia, resocjalizacja, doradztwo kariery, edukacja medialna i wirtualna. Oferujemy szeroki wybór specjalności dostosowanych i niezbędnych do kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz naukę języka obcego na poziomie rozszerzonym.

 

Wspólnie z Polskim Instytutem Montessori Uczelnia realizuje studia z zakresu pedagogiki Marii Montessori, przygotowujące przyszłych pedagogów do planowania i organizowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole oraz tworzenia środowiska umożliwiającego indywidualizację oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych wspierających wszechstronny rozwój dziecka.

 

Kształcimy na kierunku praca socjalna prowadząc studia magisterskie jako jedna z dwóch uczelni w Polsce. Specjalizujemy się w przygotowaniu kadry samorządu terytorialnego i organizacji centralnych. Dyplom uprawnia do wykonywania zawodu z przyszłością. Dostarczamy kompetencji wymaganych w diagnozowaniu kwestii socjalnych, będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej jednostek, grup społecznych i społeczności lokalnych. Nowoczesny charakter studiów polega przede wszystkim na realizacji części zajęć metodą mentoringu, zorientowaną na odkrywanie i rozwijanie potencjału studenta. Istotnym elementem mentoringu jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między wykładowcą a studentem.

 

W październiku 2013 roku uruchomiony został nowy kierunek: polityka społeczna, który odpowiada na współczesne zapotrzebowanie na lokalnych liderów zmian i innowacji społecznych.

 

Prowadzimy również studia na kierunku pedagogika specjalna.

 

Jakość kształcenia jest potwierdzona przez pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Wskaźnik zatrudnienia absolwentów WSP im. J. Korczaka w Warszawie wynosi 90%. Prawie połowa absolwentów (47,1%) jest zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych, a blisko co 10 absolwent zajmuje stanowisko kierownicze (9,1%).

 

Uczelnia realizuje rozległe działania, które ułatwiają wejście na rynek pracy absolwentom szkoły. Akademickie Biuro Karier przygotowuje programy i projekty promujące studentów Uczelni oraz ich osiągnięcia powiązane z tokiem studiowania. Dzięki zaangażowaniu Uczelni studenci i absolwenci otrzymują możliwość preorientacji swoich umiejętności i kwalifikacji pod kątem atrakcyjności na rynku pracy. Prowadzony przez ABK monitoring losów absolwentów Uczelni umożliwia zebranie ich opinii dotyczących kształcenia w WSP im. J. Korczaka, poprzez które modelowany jest przyszły profil kształcenia na Uczelni.

 

Nasi absolwenci pracują w całej Polsce w charakterze: nauczyciela wychowania przedszkolnego; nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej; wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych i pozaszkolnych oraz instytucjach opieki paliatywnej; logopedy; pedagoga; doradcy zawodowego; pracownika socjalnego; kuratora; kierownika i specjalisty w instytucjach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem państwa; konsultanta w instytucjach rządowych i biznesie; pracownika służb mundurowych; specjalisty w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, w mass mediach, firmach zagranicznych i fundacjach.

 

Studia w WSP im. J. Korczaka pozwalają zdobyć umiejętności i kwalifikacje, które pozwalają na podejmowanie własnych inicjatyw biznesowych i zakładanie działalności gospodarczej. nasi studenci obligatoryjnie realizują przedmioty: przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność.

 

Od 2007 r. skutecznie pozyskujemy fundusze unijne na projekty rozwojowe i edukacyjne.

 

Dzięki środkom z Unii Europejskiej, Uczelnia wdrożyła system edukacji oparty o metody tutoringu, mentoringu i coachingu.

 

Tutoring to zajęcia studenta z nauczycielem akademickim prowadzone w celu odkrywania jego talentów, ich kształtowania i wzmacniania w oparciu o indywidualne doświadczenia.

 

Mentoring i coaching mają na celu wsparcie studenta w samorozwoju, w wyznaczeniu ścieżki samodoskonalenia i realizowania jej poprzez osiąganie kolejnych celów. System ten zapewnia zindywidualizowane podejście do każdego studenta.

 

Najnowsze metody kształcenia zostały wdrożone m.in. dzięki zakończonym już projektom „Nowoczesny Wykładowca – tutor i coach” (TiC) i „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów”. Dzięki nim studenci są w stanie szybciej i lepiej osiągać zamierzone cele edukacyjne, rozwijać talenty, umiejętności i kompetencje społeczne. W ramach TiC do roli mentora, coacha i tutora została przygotowana większość pracowników dydaktycznych Uczelni. Pozwala to studentom mieć pewność, że wykładowcy WSP im. J. Korczaka w Warszawie pomogą im w osiągnięciu sukcesu. Dzięki realizowanym i zrealizowanym projektom EFS nasi studenci uczestniczą w kursach z kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości. W dzisiejszych realiach umiejętności te są szczególnie wysoko cenione na rynku pracy.

 

Jako jedna z niewielu szkół wyższych oferujemy możliwość zdalnego uczenia się w tzw. systemie Kształcenia na Odległość (KnO) za pomocą platformy e-learningowej.

 

E-edukacja jest obecnie szeroko wykorzystywana na świecie i uznawana przez ekspertów za przyszłość kształcenia. Prowadzą ją prestiżowe Uniwersytety w USA, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, czy Izraelu. WSP im. J. Korczaka jest prekursorem kształcenia na odległość w szkolnictwie wyższym w Polsce.

 

System KnO, dzięki funduszom europejskim, rozwijamy od ponad 5 lat, nieustannie wzbogacając ofertę o nowe przedmioty, szkolenia i kursy. Korzystający z niej studenci mogą o połowę zredukować liczbę godzin spędzanych na Uczelni w ramach tradycyjnych zajęć. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie w przypadku osób, które mieszkają z dala od ośrodków akademickich lub z różnych względów trudno jest im do nich dotrzeć (np. osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży). Na sprawnie funkcjonującej platformie studenci mogą słuchać wykładów, rozwiązywać zadania, brać udział w zajęciach niezależnie od miejsca swojego pobytu.

 

KnO jest tańsze od tradycyjnych form kształcenia, rozwija u studenta zdolności do samokształcenia kierowanego.

 

Od początku istnienia Uczelnia współpracuje z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, co umożliwia studentom poszerzanie horyzontów, a także korzystanie z wiedzy i doświadczeń ponad 60 nowoczesnych placówek partnerskich w Europie. Program Erasmus daje szansę wyjazdu do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z uczelnią macierzystą studenta lub na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z uczelnią studenta. Umiejętności zdobyte za granicą stanowią cenny atut na współczesnym rynku pracy.

 

Uczelnia stwarza przestrzeń do wymiany myśli, dobrych doświadczeń i refleksji, głównie z zakresu rozwoju osobistego. Przestrzeń Rozwoju - ośrodek szkoleniowy działający przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie – oferuje szeroki zakres ciekawych warsztatów, szkoleń, konferencji, wykładów otwartych, które kierowane są do młodzieży i do osób dorosłych, pragnących poszerzać swoje horyzonty, zwiększać kompetencje społeczne i zawodowe, rozwijać ścieżkę zawodową oraz świadomie funkcjonować w rodzinie i wychowywać dzieci. Dzięki działalności Przestrzeni Rozwoju nasi studenci poznają ciekawe osoby ze świata nauki, kultury i biznesu, dyskutują o sukcesach zawodowych oraz kształtowaniu postawy lidera.

 

Wyrównujemy szanse w dostępie do nauki osobom niepełnosprawnym. Dzięki projektom finansowanym ze środków Unii Europejskiej budynki będące własnością WSP im. J. Korczaka w Warszawie zostały przygotowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowano w nich windy, podjazdy i schodołazy, pętle induktofoniczne. Niepełnosprawni studenci mogą korzystać ze sprzętu komputerowego specjalnie dostosowanego do ich potrzeb (specjalistyczne myszy, klawiatury) i oprogramowania. Dodatkowo, studenci niepełnosprawni mogą wypożyczać z Uczelni sprzęt, taki jak dyktafony czy czytniki książek.

 

Jako instytucja odpowiedzialna społecznie realizujemy i promujemy zachowania prospołeczne. Angażujemy się w działania wspierające osoby pozostające bez opieki i wykluczone społecznie, m.in. dzieci z domu dziecka, samotne matki, osoby starsze, niepełnosprawne czy przewlekle chore w celu poprawy ich sytuacji życiowej. Uczelnia organizuje akcje pomocowe samodzielnie, bądź wspiera osoby potrzebujące poprzez współpracę z instytucjami pożytku publicznego, które taką formą pomocy zajmują się na co dzień. Studenci mają możliwość podejmowania dobrowolnych inicjatyw mających znaczenie społeczne i środowiskowe.

 

WSP im. J. Korczaka w Warszawie to Uczelnia wychodząca naprzeciw najnowszym trendom edukacyjnym, dbająca o jak najwyższy poziom przygotowania studentów i absolwentów do życia zawodowego, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego – przez całe życie – w przestrzeni wirtualnej i międzynarodowym środowisku. Jeżeli chcesz dołączyć do grona aktywnych społecznie, twórczych humanistów – studiuj u nas!

Więcej informacji o rekrutacji znajdziesz pod adresem: www.irk.wspkorczak.eu

Dane kontaktowe:

 

ul. Pandy 13

02-202 Warszawa

tel: 22 823 66 23

fax: 22 823 66 69

e - mail: sekretariatrektora@wspkorczak.eu

www: www.wspkorczak.eu

 

 

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

 

ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

tel: 32 351 37 31

fax: 32 351 37 31

e-mail: katowice@wspkorczak.eu

 

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

 

ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

tel: 89 542 75 36

fax: 89 542 80 02

e-mail: olsztyn@wspkorczak.eu

 

Wydział Zamiejscowy w Lublinie

ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

tel: 81 745 83 96

fax: 81 745 83 96 wew. 12

e-mail: lublin@wspkorczak.eu

 

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 

Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

tel: 91 422 51 32

fax: 91 422 51 32

e-mail: szczecin@wspkorczak.eu

 

Wydział Zamiejscowy w Człuchowie

 

Osiedle Witosa 20

77-300 Człuchów

tel: 59 834 11 68

e - mail: czluchow@wspkorczak.eu


comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu