Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.sgsp.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

SGSP prowadzi innowacyjne badania w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności − w tym również dla podmiotów zewnętrznych.

 

Do zadań uczelni, jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, należy udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych ustawą o PSP. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez Szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

 

Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kształcenie kadry oficerskiej na potrzeby rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia przed tymi zagrożeniami, a także wychowanie studentów i prowadzenie badań z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

 

Działalność naukowo-dydaktyczna uczelni prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (studia I i II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz studia I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne).

 

Z dniem 27 czerwca 2016 roku Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, mocą decyzji wydanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym uczelnia uzyskała status uczelni akademickiej.

OPISY KIERUNKÓW STUDIÓW

 

KIERUNEK 1:

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa są realizowane na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.

 

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC):

Na WIBC prowadzone są studia i badania naukowe w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. Szczególny nacisk położony został na zarządzanie kryzysowe, ochronę ludności, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także społeczne i humanistyczne aspekty bezpieczeństwa (m.in. edukację dla bezpieczeństwa).

Inżynierowie bezpieczeństwa cywilnego są przygotowani do wykonywania zadań analitycznych, doradczych, kontrolnych i administracyjnych na wszystkich szczeblach administracji i służb publicznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłowych (zwłaszcza dużego i zwiększonego ryzyka awarii przemysłowych).

Inżynierowie bezpieczeństwa pracy zdobywają specjalistyczne wykształcenie inżynierskie, uprawniające do pełnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw w kraju i za granicą.

Absolwenci WIBC podejmują pracę w kraju i za granicą w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, urzędach administracji publicznej i instytucjach służb publicznych, m.in. na stanowiskach:

 • inżyniera bezpieczeństwa cywilnego,
 • menedżera / pracownika służby BHP,
 • koordynatora / trenera szkoleń specjalistycznych,
 • pracownika biura / wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • pracownika centrum zarządzania kryzysowego,
 • pracownika cywilnego służb mundurowych,
 • kierownika / koordynatora projektów w zakresie bezpieczeństwa.

 

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP):

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego przygotowuje wysoko kwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę inżynierską do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemów ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.

Studenci-podchorążowie, oprócz uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, odbywają praktyki w szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP, a także biorą udział w licznych szkoleniach, praktykach zawodowych i dowódczych. Kończąc studia, zdobywają jednocześnie zawód inżyniera pożarnictwa oraz otrzymują tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana.

Studenci cywilni mogą uczestniczyć w międzynarodowej wymianie studenckiej, licznych dodatkowych kursach i szkoleniach. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem inżyniera w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Zdobywają również uprawnienia do wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Studenci-podchorążowie i funkcjonariusze pożarnictwa w służbie stałej studiujący w SGSP, a także studenci cywilni, po ukończeniu studiów posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • realizowania działań ratowniczych, w tym czynnego uczestniczenia w charakterze ratowników,
 • kierowania działaniami ratowniczymi poprzez planowanie, organizowanie, kontrolowanie procesów przywracania stanu bezpieczeństwa,
 • planowania operacyjnego, szkolenia ratowniczego i utrzymania gotowości operacyjno-technicznej zasobów ratowniczych,
 • oceny projektów budowlanych, urządzeń i procesów technologicznych pod względem zagrożenia pożarowego i wybuchowego oraz możliwości powstania innych zagrożeń miejscowych,
 • analizowania i oceny zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, kompleksów leśnych, obszarów wsi, miast i osiedli oraz innych zagrożeń miejscowych,
 • upowszechniania zagadnień ochrony przeciwpożarowej w środowiskach lokalnych,
 • bezpieczeństwa ratownictwa i zarządzania ryzykiem, w celu ograniczenia zagrożeń, na które narażeni są ratowani i ratownicy oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także współpracy z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz innymi podmiotami o charakterze medycznym,
 • fizyko-chemicznych praw rządzących zjawiskiem pożaru oraz metod matematycznych opisu zmian jego parametrów w czasie; znajomości podstawowych praw mechaniki płynów w powiązaniu z zastosowaniami w technice pożarniczej,
 • przeprowadzania analiz operacyjnego zabezpieczenia terenu oraz opracowywania planów ratowniczych, raportów bezpieczeństwa i innych dokumentów planistyczno-operacyjnych,
 • budowy i eksploatacji pojazdów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego i gaśniczego. absolwenta WIBP

 

Absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego podejmują pracę w:

 • Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz służbach o charakterze ratowniczym;
 • firmach prywatnych i państwowych, w bankach, urzędach państwowych i instytucjach publicznych, m.in. na stanowiskach:

−         inżyniera bezpieczeństwa pożarowego,

−         specjalisty/kierownika wydziału ds. ppoż i BHP,

−         instalatora zabezpieczeń technicznych,

−         kierownika/koordynatora serwisu w firmach branżowych,

−         specjalisty/kierownika eksploatacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,

−         koordynatora/trenera szkoleń specjalistycznych,

−         doradcy ds. sprzedaży produktów specjalistycznych,

−         kierownika produktu,

−         kierownika/koordynatora projektów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

 

KIERUNEK 2:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są realizowane na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

 

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowują do wykonywania zadań
w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przez organy państwowe
i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym obszarze.

Stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne prowadzone są w 3 specjalnościach:

 1. zarządzanie bezpieczeństwem – absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa, które są wspomagane funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą; umie je zastosować do zwiększenia efektywności procesów bezpieczeństwa.
 2. ochrona infrastruktury krytycznej – absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do kreowania bezpieczeństwa bezpośrednio i pośrednio związanego z infrastrukturami krytycznymi; posiada wiedzę o zjawiskach występujących podczas istnienia i funkcjonowania infrastruktur krytycznych.
 3. ochrona ludności – absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do kreowania bezpieczeństwa bezpośrednio i pośrednio związanego z bytowaniem człowieka; posiada wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwie.

Stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są w 2 specjalnościach:

 1. zarządzanie systemami bezpieczeństwa – absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa, które są wspomagane funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą. Umie je zastosować do zwiększenia efektywności procesów zarządzania systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.
 2. ochrona ludności i mienia - absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do kreowania bezpieczeństwa bezpośrednio i pośrednio związanego z bytowaniem człowieka
  i infrastrukturą dla niego kluczową (mieniem). Posiada wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwie i jego otoczeniu. Umie ją zastosować do efektywnego zwiększenia jego bezpieczeństwa.

Licencjaci bezpieczeństwa wewnętrznego są przygotowani do wykonywania zadań analitycznych, doradczych, kontrolnych i administracyjnych na wszystkich szczeblach administracji i służb publicznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłowych (zwłaszcza dużego i zwiększonego ryzyka awarii przemysłowych).

Magistrowie bezpieczeństwa wewnętrznego przygotowywani są do obejmowania stanowisk zarówno w instytucjach sektora publicznego, jak i prywatnego, a zwłaszcza w komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Mogą znaleźć zatrudnienie jako dydaktycy edukacji dla bezpieczeństwa; szkolić i inspirować członków ochotniczych straży pożarnych oraz innych służb, inspekcji czy też społecznych organizacji ratowniczych, takich jak GOPR, TOPR itp.

 

 

Prezentacja video

Naszym studentom zapewniamy możliwość uczestniczenia w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+, w ramach którego studenci SGSP mogą wyjeżdżać na studia do uczelni w Europie a także szeroki wybór praktyk, co jest możliwe dzięki współpracy realizowanej w z uczelniami takich krajów jak m.in. Niemcy, Francja, USA, Ukraina, Białoruś. Życie studenckie toczy się w prężnie działających tematycznych kołach i sekcjach studenckich czy w ramach Samorządu Studenckiego. Szczególną uwagę SGSP poświęca kondycji fizycznej swoich studentów, proponując im udział w sekcjach sportowych.

KIERUNEK 1:

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia:

 • Wydział inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC) I STOPIEŃ (7-semestralny)

Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa

Specjalności: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pracy

Rodzaj oferowanych studiów: stacjonarne i niestacjonarne

 

1)            Pisemny egzamin dojrzałości:

−         matematyka,

−         język obcy,

−         wiedza o społeczeństwie lub informatyka lub biologia lub geografia lub fizyka z astronomią lub chemia

 1. Próg punktowy – 80 PR.

 

 • Wydział inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) – I STOPIEŃ (8-semestralny)

Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa

Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Rodzaj oferowanych studiów: stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej (ubiegają się osoby cywilne), niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej, stacjonarne i niestacjonarne (ubiegają się osoby cywilne).

 

Stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej (ubiegają się osoby cywilne):

1)     Pisemny egzamin dojrzałości:

−         matematyka,

−         język obcy,

−         fizyka i astronomia lub chemia.

2)     Egzamin sprawnościowy w ramach postępowania rekrutacyjnego w SGSP:

−         WF,

−         basen – skok do wody, 50 m/max 90 s.

3)     Komisja Lekarska MSW.

4)     Przeszkolenie z zakresu ochrony ppoż.

5)     Spełnienie wymagań:

−         obywatelstwo polskie,

−         niekaralność za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,

−         korzystanie z pełni praw publicznych,

−         wiek do 25 roku życia,

−         złożenie zobowiązania do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,

−         posiadanie odpowiednich warunków psychofizycznych.

 

Niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej:

 1. Pisemny egzamin dojrzałości:

−         matematyka,

−         język obcy,

−         fizyka i astronomia lub chemia.

 1. Próg punktowy – 80 PR.

 

 • Wydział inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) I STOPIEŃ (8-semestralny)

Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa

Specjalności: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa

Rodzaj oferowanych studiów: stacjonarne i niestacjonarne (ubiegają się osoby cywilne)

 

1)     Pisemny egzamin dojrzałości:

−         matematyka,

−         język obcy,

−         fizyka i astronomia lub chemia.

2)     Próg punktowy – 80 PR.

 

Studia II stopnia: STOPI ( semestralny)

 • Wydział inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)  – II STOPIEŃ (3 lub 4 semestralny)

Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa

Specjalności: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Rodzaj oferowanych studiów: stacjonarne i niestacjonarne

 

1)     Wymagane posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.

 

KIERUNEK 2:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia:

 • WIBC – I STOPIEŃ (6-semestralny)

Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona ludności

Rodzaj oferowanych studiów: stacjonarne i niestacjonarne

 

1)     Pisemny egzamin dojrzałości:

−         matematyka,

−         język obcy,

−         wiedza o społeczeństwie lub geografia a lub historia lub informatyka.

2)     Próg punktowy – 80 PR.

 

Studia II stopnia:

 • Wydział inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC) – II STOPIEŃ (4 semestralny)

Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona ludności i mienia

Rodzaj oferowanych studiów: stacjonarne i niestacjonarne

 

1)     Wymagane ukończenie studiów wyższych.

 

 

 

KONTAKT:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54; 01-629 Warszawa

Punkt Rekrutacyjny – Dział Spraw Studenckich

(pokój 219, obiekt 01, I p.)

telefon: (22) 56 17 992, e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl

https://www.sgsp.edu.pl/rekrutacja-na-studia

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu