Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: lingwistyka.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie istnieje na edukacyjnej mapie Polski od roku akademickiego 1999/2000 i jest jedyną prywatną specjalistyczną uczelnią językową w województwie mazowieckim i jedną z niewielu w Polsce. Głównym założeniem naszej uczelni jest praktyczna nauka zawodu. Szkolimy przyszłych profesjonalistów językowych.

Na przestrzeni 15 lat prowadzona przez uczelnię anglistyka, germanistyka i rusycystyka były wielokrotnie pozytywnie oceniana przez Państwową Komisję Akredytacyjną, ostatnio w 2012 po raz kolejny otrzymała ocenę pozytywną na kierunku: filologia.

Gmach Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie to nowoczesny doskonale wyposażony obiekt znajdujący się w bliskim położeniu centrum Warszawy z doskonałym węzłem komunikacyjnym ( zarówno autobusowym, tramwajowym, jak i metra) dzięki czemu nasi studenci z łatwością mogą dojechać do uczelni z różnych części Warszawy i okolic.

STUDIA I STOPNIA

Prowadzimy studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia na trzech specjalnościach.

#

 

ANGLISTYKA

 

(język angielski)

#

 

RUSYCYSTYKA

 

(język rosyjski)

#

 

GERMANISTYKA

(język niemiecki)

 

Do powyższych specjalności jest możliwość wyboru specjalizacji:

 • nauczycielskiej
 • tłumaczeniowej
 • nauczycielsko-tłumaczeniowej
 • komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza.

 

NASI ABSOLWENCI:

Sprawdź, co zyskują, dzięki nauce na naszej uczelni.

 1. Uzyskują kwalifikacje zawodowe w ramach wybranego zawodu.
 2. Uzyskują znajomość języka specjalności na poziomie C1.
 3. Nabywają znajomość drugiego wybranego języka obcego na poziomie komunikacyjnym (A2/B1). Dla zainteresowanych organizujemy dodatkowe zajęcia z praktycznej nauki drugiego języka obcego w trakcie III roku studiów, pozwalające na rozwijanie kompetencji językowych.
 4. Nabywają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie językoznawstwa (z naciskiem na językoznawstwo stosowane) oraz w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.
 5. Rozwijają kulturę myślenia i sztukę argumentacji.
 6. Uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, przedsiębiorczości i BHP.
 7. Rozwijają ważne kompetencje społeczne takie jak: umiejętność pracy w zespole, świadome wytyczanie ścieżki własnej kariery zawodowej.

Po ukończonych w LSW studiach licencjackich z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata na kierunku filologia.

 

ABSOLWENT SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

 •   Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 •   Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I - VI).
 •  Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych.
 •  Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności.
 •  Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania.
 •  Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 •  Poznaje zasady organizacji szkolnictwa w Polsce, zna Polskie Ramy Kwalifikacji (PRK), minima programowe obowiązujące w różnych typach szkół, a także podstawowe akty prawne, dotyczące systemu oświaty.

 

ABSOLWENT SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ

 •  Znajduje zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
 •  Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności.
 •  Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo.
 •  Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.

 

ABSOLWENT SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWEJ

 •  Nabywa wszystkie uprawnienia i umiejętności wyżej opisane dla obu specjalizacji.

 

ABSOLWENT SPECJALIZACJI KOMUNIKACJA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM I ADMINISTRACJI

 •  Znajduje zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym lub posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń oraz organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
 •  Biegle posługuje się biznesowym językiem angielskim w mowie i w piśmie.
 •  Wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce prawniczo-ekonomicznej, sporządzania dokumentów (umów, raportów, sprawozdań, etc.) oraz prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.
 •  Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

 

FORMA STUDIÓW

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej i niestacjonarnej-wieczorowej.

W trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. W trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele /co drugi tydzień/ od godz. 8.30 do godz. 20.10. W trybie niestacjonarnym-wieczorowym zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki od godziny 18-21. 

Studenci mogą wnioskować do Rektora o Indywidualny Tok Studiów, jeśli spełniają warunki przewidziane regulaminem studiów.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8 (wejście od ulicy Karolkowej).

Szczegółowy opis zakładanych osiągnięć naszych absolwentów znajduje się w efektach kształcenia dla kierunku filologiastudia I stopnia o profilu praktycznym.

 

STUDIA II STOPNIA

 

Prowadzimy studia II stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia na trzech specjalnościach:

#

 

ANGLISTYKA

 

(język angielski)

#

 

RUSYCYSTYKA

 

(język rosyjski)

#

 

GERMANISTYKA

 

(język niemiecki)

W ramach tych specjalności oferujemy studentom dwie specjalizacje: nauczycielską i tłumaczeniową.

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych) lub tłumacza.

 

NASI ABSOLWENCI:

Sprawdź, co zyskują, dzięki nauce na naszej uczelni.

 •  Z łatwością odnajdują się na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, dzięki uzyskanym kwalifikacjom zawodowym w ramach wybranego zawodu oraz znajomości języka wybranej specjalności na poziomie C2;
 •  Dysponują praktyczną znajomością realiów wybranego obszaru językowego nabywając pogłębioną wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa wybranego języka specjalności;
 •  Przygotowani są do dalszego rozwoju naukowego na studiach III stopnia (studiach doktoranckich) poprzez pogłębienie wiedzy praktycznej z zakresu metodologii badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań empirycznych w glottodydaktyce lub translatoryce.
 •  Po ukończonych w LSW studiach magisterskich absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach III stopnia (studiach doktoranckich) na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.
 •  Absolwent studiów II stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra na kierunku filologia.

 

ABSOLWENT SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

 • Nauczania języka specjalności w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 •   Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego.
 •  Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych.
 •  Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności.
 •  Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania. Potrafi konstruować materiały egzaminacyjne.
 •  Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

ABSOLWENT SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ

 •  Znajduje zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
 •  Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności.
 •  Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo.
 •  Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.
 •  Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu translatoryki.

 

FORMA STUDIÓW

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

W trybie stacjonarnymzajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

W trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele /co drugi tydzień/ od godz. 8.30 do godz. 20.10. 

Studenci mogą wnioskować do Rektora o Indywidualny Tok Studiów, jeśli spełniają warunki przewidziane regulaminem studiów.
Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie, ul. Kasprzaka 2/8 (wejście od ulicy Karolkowej).Szczegółowy opis zakładanych osiągnięć naszych absolwentów znajduje się w efektach kształcenia dla kierunku filologia studia II stopnia o profilu praktycznym.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDIA II STOPNIA

dla kierunku FILOLOGIA o profilu praktycznym

Studenci uzyskują wszystkie efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie ogólnym oraz z zakresu wybranej specjalizacji.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 • Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

Prezentacja video

SAMORZĄD STUDENCKI

 

Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie to jednostka wewnątrzuczelniana, której przedstawiciele reprezentują „głos” wszystkich studentów LSW przed władzamiUczelni. Zajmujemy się organizacją i animacją kulturalnego życia studenckiego Uczelni. Bierzemy udział w organizacji akcji społecznych, promocyjnych, w których LSW ma swój udział. Jesteśmy młodym i aktywnym zespołem, który nie boi się nowych wyzwań i jest zawsze gotowy by stać w obronie praw studenta. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy!

 

Samorząd Studencki, zgodnie z art. 202 Ustawy o szkolnictwie wyższym tworzą studenci studiów prowadzonych przez uczelnię i jest on wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.

 

Samorząd Studentów powinien współpracować z Władzami Uczelni w celu:

 • kontroli i poprawy jakości kształcenia,
 • dopasowywania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku,
 • podziału funduszu pomocy materialnej dla studentów,
 • samorząd współpracuje przy tworzeniu wszelkich regulaminów dotyczących studentów,
 • przy ustalaniu harmonogram roku akademickiego,
 • integracji społeczności studentów LSW

 

Obowiązki członków Samorządu Studenckiego:

 • Samorząd Studentów opiniuje regulaminy dotyczące studentów
 • Samorząd Studentów deleguje reprezentantów studentów do prac w: Komisji Stypendialnej, Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich, Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów
 • Przedstawiciele Samorządu Studenckiego są reprezentantami środowiska studenckiego podczas obrad Senatu.

 

 

KOŁO NAUKOWE T-LEX

 

Koło Naukowe ”T-Lex” jest jednostką uczelnianą, działającą w strukturach Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie.Celem działalności Koła jest popularyzowanie wiedzy na temat leksykografii, lingwistyki i dziedzin im pokrewnych.

 

Serdecznie zapraszamy osoby, które chcą się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę. 
Szukamy osób ambitnych i umiejących pracować zarówno w grupie jak i samodzielnie. 

Jeżeli jesteś taką osobą – czekamy na Ciebie!

 

 

STUDENCKI DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY - FAF

Studencki DKF ”FAF” - jest jednostką uczelnianą, działającą w strukturach Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie.

 

Studencki Dyskusyjny Klub Filmowy FAF (Freaky About FIlms) powstał w celu poszerzania wiedzy językowej poprzez oglądanie różnego gatunku filmów w ich oryginalnych wersjach językowych. Projekcjom filmowym towarzyszy prelekcja wygłoszona w języku, w którym jest pokazywany dany film. Po seansie odbywa się inicjowana przez prelegenta dyskusja z widzami. Główne kinematografie, z których są pokazywane filmy, pochodzą z krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych.

 

Szukamy zarówno osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i obejrzeć ciekawą projekcję. Jednocześnie zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcą się zaangażować w dyskusje po filmie lub też wykazać się jako prelegenci.

 

Swoją ofertę edukacyjną DKF FAF kieruje również do licealistów! Serdecznie zapraszamy!

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Lingwistyczna Szkoła Wyższa

ul. Kasprzaka 2/8 

01-211 Warszawa

I piętro, pokój 177

telefon: + 48 22 886 50 12/13/14/15
telefon: + 48 506 664 469
email: rekrutacja@lingwistyka.edu.pl

ul. Kasprzaka 2/8
01-211 Warszawa

telefon: 22 886 50 12

email: dziekanat@lingwistyka.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu