Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.wnoz.wum.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Informacja z uczelni

2020-12-10 | NOWOŚCI W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Przypominamy, że od roku akademickiego 2020/2021 na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM realizowane są następujące ścieżki do wyboru dla studentów po I roku studiów:

– ZDROWIE ŚRODOWISKOWE
(przedmioty: Epidemiologia środowiskowa, Ekologia i środowiskowe ryzyko zdrowotne, Epidemiologia stanów i chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska, Toksykologia środowiskowa, Toksykologia zawodowa, Ekonomia środowiska, Ekonomia ekologiczna, Ocena oddziaływania na środowisko i zdrowie człowieka, Podstawy monitoringu środowiska, Prawo i zarządzanie ochroną środowiska, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska)

–  CYFROWE ZDROWIE
(przedmioty: Wprowadzenie do cyfryzacji, Społeczeństwo cyfrowe, Technologie przetwarzania danych w medycynie, Promocja zdrowia w Internecie, Grywalizacja, Projektowanie i zarządzanie stronami internetowymi, Wdrożenia technologii cyfrowych w zdrowiu publicznym i medycynie, Prowadzenie badań w Internecie, Cyberprzestępczość, Ochrona danych osobowych pacjenta, Prawne aspekty telemedycyny / Prawne aspekty e-zdrowia, Koordynowana opieka zdrowotna)

STUDIA II STOPNIA – KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE

AŻ 5 ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH NA STUDIACH STACJONARNYCH II STOPNIA:

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
 • BADANIA KLINICZNE I OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
 • EPIDEMIOLOGIA Z ELEMENTAMI PROMOCJI ZDROWIA
 • ANALITYK W OCHRONIE ZDROWIA (NOWOŚĆ!)
 • EDUKACJA ZDROWOTNA I MARKETING SPOŁECZNY (NOWOŚĆ!)


STUDIA II STOPNIA – KIERUNEK DIETETYKA

3 ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH STACJONARNYCH II STOPNIA:

 • PSYCHODIETETYKA
 • ŻYWIENIE KLINICZNE
 • EDUKATOR ZDROWIA

 

Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to:

● Sukcesywnie rozwijająca się jednostka nowoczesnego ośrodka akademickiego z ponad 200-letnią historią
● Struktura złożona z 24 jednostek naukowo-dydaktycznych
● Bogata oferta edukacyjna, dostosowana do rynku pracy
● Najwyższy poziom nauczania
● Nowoczesne metody dydaktyczne (w procesie nauczania wykorzystywany jest e-learning oraz promowana jest metoda kształcenia najzdolniejszych studentów z wykorzystaniem tutoringu, peer-tutoringu i mentoringu)
● Innowacyjne projekty badawcze
● Konferencje i seminaria o szerokim zakresie tematycznym (na bieżąco informujemy o nich na naszym fanpage’u facebookowym - https://www.facebook.com/WNoZ.WUM/)
● Udział w nowatorskich projektach europejskich
● Szeroka działalność studencka – prawie 30 Studenckich Kół Naukowych!
 
STRUKTURA

W ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu funkcjonują dwadzieścia cztery jednostki - zakłady i kliniki, prowadzące szeroką działalność naukowo-dydaktyczną oraz oraz ciekawe projekty badawcze - cenne dla rozwoju nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Jednostki Wydziałowe stanowią:

Jednostki Wydziału Nauk o Zdrowiu

● Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka
● Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
● Klinika Geriatrii
● Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu
● Zakład Biologii Medycznej
● Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
● Klinika Neurologii
● Zakład Ratownictwa Medycznego
● Zakład Medycyny Ratunkowej Dzieci
● Klinika Psychiatryczna
● Klinika Położnictwa i Perinatologii
● Klinika Neonatologii
● Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
● Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
● Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych
● Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego
● Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego
● Zakład Zdrowia Publicznego
● Zakład Profilaktyki Onkologicznej
● Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
● Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego
● Zakład Żywienia Człowieka
● Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia
● Zakład Dietetyki Klinicznej

MISJA

Misją Wydziału Nauk o Zdrowiu – wspólnoty studentów, kadry nauczającej oraz pozostałych pracowników Wydziału, jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu kształcenia w zawodach medycznych z zakresu nauk o zdrowiu, a także w badaniach naukowych oraz świadczeniu wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych.

WNoZ funkcjonuje w oparciu o uniwersalne wartości i tradycje uniwersyteckie. Zwraca szczególną uwagę m.in. na poszanowanie praw jednostki, dążenie do prawdy oraz szacunek dla wiedzy. Każdy student i pracownik Wydziału bierze udział w jego działaniach na równych prawach, niezależnie od rasy, płci, pochodzenia, religii czy poglądów.

Wydział Nauk o Zdrowiu bierze udział w wielu interesujących projektach europejskich, krajowych i międzynarodowych.

Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum”  - projekt realizowany przez Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu WNoZ WUM w ramach akcji KA2 Programu Erasmus+ oraz  partnerstwa strategicznego sześciu europejskich instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego. Liderem Projektu jest Universidad de Murcia w Hiszpanii, a partnerami takie uczelnie, jak: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia we Włoszech, Technological Educational Institute of Crete w Grecji, Ostravska Univerzita w Czechach, Angela Boskin Faculty of Health Care w Słowenii oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Cel projektu: rozwój innowacyjnych materiałów dydaktycznych i dostęp do narzędzi Evidence-Based Practice (the EBP e-Toolkit) jako nowej strategii dostarczania wiedzy opartej na dowodach naukowych w obszarze pielęgniarstwa. Cel projektu: poprawa jakości kształcenia oraz wzrost kompetencji w zakresie wykorzystywania dowodów naukowych w praktye klinicznej czyli Evidence-Based Practice w grupie studentów pielęgniarstwa. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. i potrwa trzy lata.
Indoor and outdoor NITICSplus solution for dementia challenges (IONIS) – projekt realizowany w Polsce przez Klinikę Geriatrii WUM oraz Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej w ramach programu AAL (Active and Assisted Living Programme) finansowego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W przedsięwzięciu uczestniczy jeszcze osiem instytucji partnerskich z czterech krajów. Cel projektu: stworzenie  platformy stanowiącej wsparcie dla osób  z zaburzeniami poznawczymi oraz ich opiekunów zarówno w środowisku domowym i poza domem (http://ionis.eclexys.com/index-2.html)
"KOMPETENCJE PRACA SUKCES." Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Cel projektu: przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez  zwiększenie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców: zawodowych, komunikacyjnych, językowych, informatycznych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości w grupie studentów ostatniego roku studiów kierunku lekarskiego (VI rok) oraz pielęgniarstwa (III rok studiów I stopnia). Projekt realizowany był przez 3 lata. (www.kompetencje.wum.edu.pl).
"Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" –  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu Warszawski Uniwersytet Medyczny wyposażony został w 100 komputerów stacjonarnych, 100 laptopów oraz zaprojektowany został specjalny, dedykowany potrzebom studentów kierunków medycznych, system egzaminowania elektronicznego oraz stworzona została, stale aktualizowana, baza testowych pytań multimedialnych. (szczegółowe informacje - kliknij tutaj).
Udział Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w projekcie badawczym „RANCARE Rationing - Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach  Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych - Akcja COST CA15208 - Cooperation in Science and Technology w Programie Ramowym Horyzont 2020. Cel projektu: podjęcie dyskusji na temat wpływu niewystarczającej w większości krajów świata obsady pielęgniarskiej na praktykę pielęgniarską: jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta, jak również konsekwencji braku wystarczającej opieki pielęgniarskiej dla rozwoju zawodowego pielęgniarek. W projekcie udział bierze 84 przedstawicieli (Management Committee Members) z 27 krajów świata. (szczegółowe informacje - kliknij tutaj).
Udział Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w projekcie „Implementation of Dedicated Education Units in Europe – iDEUS-EU" - projekt realizowany w ramach grantu Programu Erasmus+ przez 36 miesięcy, od 1 września 2015 r. do 1 września 2018 r. w ramach partnerstwa 5 instytucji europejskich: UC Leuven Belgium, Universitat de Barcelona Spain, Instituto Politecnico de Setubal Portugal, Warszawski Uniwersytet Medyczny Poland i Ege University Izmir Turkey oraz UC Limburg Belgium. Cel projektu: opracowanie nowych metod edukacyjnych studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Związane jest to z poprawą jakości kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych metod edukacyjnych opartych na zasadzie mentoringu w pielęgniarstwie i położnictwie. Nadrzędny cel projektu: nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy europejskimi jednostkami badawczymi oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i popularyzowania nauki. W ramach projektu 12 stycznia 2018 r. odbyła  się konferencja naukowa nt. nowoczesnego nauczania w położnictwie przy użyciu metody mentoringu sygnowanego międzynarodowym projektem IDEUs-EU (http://www.ideus.ips.pt/). (szczegółowe informacje - kliknij tutaj).
● "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Cel projektu: wsparcie pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych w nabyciu nowych  kompetencji i kwalifikacji w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju oraz nadanie pielęgniarkom/pielęgniarzom i położnym nowych uprawnień do samodzielnego ordynowania leków i wystawiania recept. (http://www.pielegniarki.wum.edu.pl/).
 
Projekty realizowane przez jednostki Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Trzy projekty badawcze realizowane na zlecenie Ministra Zdrowia w latach 2017-2020 w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Cel Operacyjny nr 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa. Zadanie obejmuje przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych związanych ze sposobem żywienia, stanem odżywienia oraz aktywnością fizyczną w grupach docelowych: osób dorosłych, osób w wieku podeszłym i osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii przy współpracy z Zakładem Dietetyki Klinicznej WUM oraz Zakładem Żywienia Człowieka WUM)
● Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
● Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
● Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
● „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”
Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy ze Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz Polskim Towarzystwem Hepatologicznym rozpoczął realizację Programu polityki zdrowotnej Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”. Program stanowi pewną kontynuację bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C dla mieszkańców Warszawy i okolic, prowadzonych w ubiegłym roku, w ramach akcji, realizowanej przez zespoły Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM, a także Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, które odbyły się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia. Cel projektu: zwiększenie wykrywalności zakażenia wirusem HCV na terenie województwa mazowieckiego w latach 2018-2019 poprzez zwiększenie dostępności do badań wykrywających przeciwciała anty-HCV, przeprowadzenie badań, podjęcie akcji edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HCV u osób uczestniczących w Programie. Program jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.hcv.wum.edu.pl).
 
Więcej informacji o projektach, realizowanych w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM na naszej stronie internetowej: https://wnoz.wum.edu.pl/.
Bieżące informacje na temat Wydziału Nauk o Zdrowiu, jego oferty kształcenia, konferencji i ciekawych projektów badawczych codziennie na naszym fanpage’u facebook’owym: https://www.facebook.com/WNoZ.WUM/!

Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) to sukcesywnie rozwijająca się od 29 maja 2000 r., kształcąca na najwyższym poziomie, jednostka strukturalna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – nowoczesnego ośrodka akademickiego z ponad dwustuletnią historią.

Kształcenie realizowane jest w systemie dwustopniowym oraz w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wydział Nauk o Zdrowiu WUM oferuje studentom nauczanie na następujących kierunkach:

 • Pielęgniarstwo (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Położnictwo (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Ratownictwo Medyczne (I stopnia stacjonarne)
 • Dietetyka (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Zdrowie Publiczne (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia można podjąć naukę w Szkole Doktorskiej WUM.

 

UWAGA!

STUDIA II STOPNIA na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE jako jedyne w Polsce TRWAJĄ TYLKO 1,5 ROKU, czyli 3 SEMESTRY!

Od roku akademickiego 2018/2019, na studia II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne mogą aplikować absolwenci studiów I stopnia kierunków medycznych, a także takich kierunków, jak: administracja, biotechnologia, ekonomia, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, prawo, socjologia oraz zarządzanie.
O nowym programie kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM przeczytają Państwo: Zdrowie Publiczne
Na studiach I i II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne – w związku z dołączeniem w 2017 r. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM do organizacji ASPHER – The Association of Schools of Public Health in the European Region – autorski program studiów, dostosowany do standardów europejskich.

NOWOŚCI!
Na studiach STACJONARNYCH II STOPNIA (studiach magisterskich) na kierunku Zdrowie Publiczne aż 5 MODUŁÓW DO WYBORU - ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH dla studentów:

–  Zarządzanie w ochronie zdrowia

–  Badania kliniczne i ocena technologii medycznych

–  Epidemiologia z elementami promocji zdrowia (NOWOŚĆ!)

–  Edukacja zdrowotna i marketing społeczny (NOWOŚĆ!)

– Przedmioty: Podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej, Podstawy marketingu społecznego, Komunikowanie i rzecznictwo, Kompetencje interpersonalne, Planowanie programu edukacji zdrowotnej, Metodyka edukacji zdrowotnej, Metody i techniki   marketingu społecznego, Ewaluacja i badania naukowe w edukacji zdrowotnej, Badania w marketingu społecznym, Aspekty etyczne w edukacji zdrowotnej i marketingu społecznym

–  Analityk w systemie ochrony zdrowia (NOWOŚĆ!)

 

Przedmioty: Znaczenie "Data science" we współczesnym świecie, Elektroniczny zapis medyczny, Cykl życia medycznego systemu teleinformatycznego, Testowanie systemów teleinformatycznych, Fizyka i inżynieria w medycynie, Aspekty prawne związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych, Elementy prawa cywilnego a Data Science, Bezpieczeństwo pacjenta, Zarządzanie ryzykiem a Data Science, Zarządzanie projektami z zakresu Data science, Ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w obszarze Data Science , Ekonomika zdrowia, Wykorzystanie danych cyfrowych w systemie ochrony zdrowia
wprowadzenie do BIG DATA, Podstawowe zagadnienia Business Intelligence, Sztuczna inteligencja, Machine learning, Analiza danych w programie SPSS, Podstawy programowania, Wprowadzenie do R i/lub Python, Zaawansowane metody analizy i wizualizacji danych, Architektura systemów danych, Otwarte źródła danych na potrzeby epidemiologii, Bazy i rejestry w praktyce klinicznej i badaniach, Pozyskiwanie i analiza danych zastanych, Wstęp do oceny technologii medycznych (HTA), Analiza wpływu na budżet, Wytyczne oceny technologii medycznych, Wprowadzenie do badań klinicznych, Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych, Zaawansowane zagadnienia z zakresu epidemiologii, Modelowanie danych w epidemiologii, Przestrzenna analiza danych w epidemiologii

300 godzin dydaktycznych w ramach specjalistycznej ścieżki kształcenia.


Na studiach NIESTACJONARNYCH II STOPNIA –  Ścieżka Ogólna
• zajęcia e-learningowe
• niższa cena – tylko 2 300 zł za semestr!

Ponadto,na studiach I i II stopnia – MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z CYKLU KOP! – KOMPETENCJI OCZEKIWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW! (Techniki uczenia się, Pamięć doskonała, Zarządzanie sobą w stresie, Motywacja, Komunikacja w zespole interdyscyplinarnym, Wystąpienia publiczne, Budowanie wizerunku i networking, Przywództwo – wybrane elementy, Profilaktyka wypalenia zawodowego), kształtujących umiejętności potrzebne na rynku pracy!

Projekt oparty na mocnych stronach i talentach Gallupa

Program studiów na kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM został również wzbogacony o projekt bazujący na mocnych stronach i talentach, określonych przez Instytut Gallupa (szczegółowe informacje: marta.bara.pl).

DIETETYKA (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

UWAGA!
Na studiach I i II stopnia na kierunku Dietetyka – autorski program studiów dostosowany do standardów europejskich, zgodny z The European Academic and Practitioner Standards for Dietetics opracowanych przez The European Federation of the Associations of Dietetitians

NOWOŚCI!
STUDIA II STOPNIA na tym kierunku jako jedyne w Polsce TRWAJĄ TYLKO 1,5 ROKU,
czyli 3 SEMESTRY!

Na studiach STACJONARNYCH II STOPNIA (studiach magisterskich) na kierunku Dietetyka
3 MODUŁY DO WYBORU dla studentów:

Psychodietetyka (NOWOŚĆ!)
Przedmioty: Społeczno-kulturowy kontekst jedzenia, Stres i radzenie sobie a zachowania związane z jedzeniem, Podstawowe umiejętności w budowaniu relacji terapeutycznej, Psychospołeczne aspekty nadwagi i otyłości, Zaburzenia związane z jedzeniem, Uzależnienia behawioralne, Psychologiczne problemy wybranych grup klinicznych, Diagnoza psychomedyczna, Zmiana zachowań związanych z jedzeniem w grupach wiekowych: wiek przedszkolny, wiek wczesnoszkolny, nastolatkowie, młodzi dorośli, wiek dorosły, seniorzy

Edukator zdrowotny (NOWOŚĆ!)
Przedmioty: Nutrisensoryka, Diety niekonwencjonalne i trendy żywieniowe, Medycyna kulinarna, Dietetyka sportowa z elementami fizjologii wysiłku fizycznego, Edukacja żywieniowa jednostek i grup, Suplementy diety, Komunikacja i media w edukacji zdrowotnej, Style życia, Nowe trendy w żywieniu i dietetyce, Diety niekonwencjonalne, Żywność funkcjonalna, Czynniki środowiskowe, Dietetyka sportowa, Fizjologia wysiłku fizycznego, Regulacja metabolizmu. Metabolizm białka i energii, Projektowanie produktów i potraw dietetycznych, Podstawy fizykoterapii

Żywienie kliniczne (NOWOŚĆ!)
Przedmioty: Żywienie w chirurgii i onkologii, Żywienie dzieci z wrodzonymi wadami metabolizmu, Nutrigenomika, Żywienie w położnictwie i neonatologii, Żywienie w nefrologii, Żywienie w hepatologii, Dietetyka w endokrynologii, Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt, Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych, Żywienie w chorobach skóry, Żywienie osób starszych, Żywienie w onkologii, Dietoterapia zaburzeń metabolicznych i endokrynnych, Dietoterapia chorób sercowo-naczyniowych, Dietoterapia chorób układu moczowo-płciowego, Dietoterapia chorób autoimmunizacyjnych, Dietoterapia alergii i nietolerancji pokarmowych

300 godzin dydaktycznych w ramach specjalistycznej ścieżki kształcenia.

Na studiach NIESTACJONARNYCH II STOPNIA –  Ścieżka Ogólna

Ponadto,na studiach I i II stopnia – MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z CYKLU KOP! – KOMPETENCJI OCZEKIWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW! (Techniki uczenia się, Zarządzanie sobą w czasie, Wystąpienia publiczne, Budowanie wizerunku i networking, Aktywne wchodzenie na rynek pracy, Stres zawodowy i zapobieganie wypaleniu, Media społecznościowe, Przedsiębiorczość, Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, Budowanie relacji z klientem), kształtujących umiejętności potrzebne na rynku pracy!

RATOWNICTWO MEDYCZNE (I stopnia stacjonarne)

Studenci Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizują zajęcia w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LPR)!
Podczas studiów: obozy szkoleniowe w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (GOPR) oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (WOPR).

W ramach programu studiów na kierunku ratownictwo medyczne realizowany jest kurs KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy), zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia, którego ukończenie daje studentom możliwość podjęcia pracy w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

PIELĘGNIARSTWO (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 
POŁOŻNICTWO (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

Co wyróżnia program studiów na kierunkach Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo i Położnictwo WNoZ-u?
Program studiów na kierunkach: RATOWNICTWO MEDYCZNE, PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO – zgodny ze Standardem kształcenia opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

 • kształcenie w największych i najnowocześniejszych szpitalach klinicznychw Warszawie: Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM i Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie
 • zajęcia praktyczne w jednostkach specjalistycznych ochrony zdrowia, takich jak: Centrum Onkologii czy Centrum Zdrowia Dziecka
 • zajęcia dydaktyczne w Centrum Symulacji Medycznych
 • innowacyjne metody i techniki nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii
 • e-learning oraz promowanie metody kształcenia najzdolniejszych studentów z wykorzystaniem tutoringu, peer-tutoringu i mentoringu.


Kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM zajmują wysokie pozycje w Rankingach Kierunków Studiów Perspektywy!

W ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu istnieje także szeroka oferta szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek (szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne). Szczegóły dostępne tutaj: wnoz.wum.edu.pl/content/kursy.

Bieżące informacje na temat Wydziału codziennie na naszym fanpage’u FB: www.facebook.com/WNoZ.WUM!

Atrakcyjna oferta kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w całości dostępna na naszej stronie internetowej: wnoz.wum.edu.pl.

 

 

Prezentacja video

    Samorząd Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu
    Studenckie Koła Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu:
    SKN Biologii Komórki Nowotworowej
    SKN Zdrowia Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia
    SKN Managerów Zdrowia
    SKN Położnych
    SKN Dietetyków
    SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego
    SKN Pielęgniarstwa Klinicznego
    SKN NEKON
    SKN Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej terapii TIVA
    SKN Żywienia Klinicznego
    SKN Etyki
    SKN Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego
    SKN przy Zakładzie Biologii Medycznej
    SKN NEFRON
    SKN przy Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia
    SKN przy Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa
    SKN Prawa Medycznego
    SKN „BeLivers” Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego
    SKN przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci
    SKN Żywienia Człowieka
    SKN ProNeo
    SKN przy Klinice Położnictwa i Perinatologii
    SKN Medycyny i Ratownictwa Górskiego
    SKN Ratownictwa Medycznego
    SKN Dietetyki Klinicznej

Organizacje, programy i działalności ogólnouczelniane, m.in.

    Samorząd Studentów WUM
    Studenckie Towarzystwo Naukowe
    Erasmus +
    Erasmus Student Network
    IFMSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny)
    EMSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny)
    AZS (Akademicki Związek Sportowy)
    Czasopismo Galen
    Teatr Magiczny WUM
    Chór i Orkiestra WUM

WARUNKI REKRUTACJI:
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://rekrutacja-info.wum.edu.pl
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Rektorat, pokoje  501A, 512-523 (V piętro)
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Specjalista ds. promocji Wydziału Nauk o Zdrowiu:

tel. / fax (0-22) 57 20 599
dominika.robak@wum.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu