Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.aps.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest państwową uczelnią o ponad 95-letniej tradycji.

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki - jest człowiek” przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy inni studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych – jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk na rzecz których będą pracować.

 

Jako ośrodek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i aplikacyjnych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny. Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

 

W perspektywie, Uczelnia aspiruje do roli wiodącego krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli i idei w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej. Przygotowujemy kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

 

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.

 

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

02 – 353 Warszawa,ul. Szczęśliwicka 40 

tel.: (22) 589-36-00, fax: (22) 658-11-18 

e-mail: rekrutacja@aps.edu.pl 

 

www.aps.edu.pl

 

Programy studenckie

Wzbogaceniem oferty dydaktycznej APS są możliwości realizowania części studiów zagranicą w ramach europejskiego programu LLP Erasmus – studenci nasi już obecnie wyjeżdżają do uczelni w Norwegii, Szwecji, Niemczech, Belgii, Danii, Anglii, Portugalii, Włoszech a także Turcji i na Węgry.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
Rekrutacja: tel. (48 22) 589 36 78, e-mail: rekrutacja@aps.edu.pl

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja plastyczna z arteterapią  
 2. Edukacja plastyczna i media cyfrowe


Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych – w tym pedagogicznych, humanistycznych itp.):

 1. Arteterapia
 2. Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)


WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna
 2. Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną
 3. Edukacja dorosłych i BHP
 4. Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
 5. Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna
 6. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
 7. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza


SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja medialna
 2. Psychopedagogika kreatywności


Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej):

 1. Pedagogika wczesnoszkolna


SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

 1. Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności


SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 1. Edukacja zdalna i grafika komputerowa
 2. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży


Kierunek PEDAGOGIKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 2. Edukacja wczesnoszkolna
 3. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną


Kierunek PEDAGOGIKA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE – kontynuacja
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej):

 1. Pedagogika przedszkolna
 2. Pedagogika wczesnoszkolna


SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):  

 1. Pedagogika korekcyjna


SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 1. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 2. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Zarządzanie w oświacie


Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja wczesnoszkolna
 2. Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 3. Surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
 5. Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 6. Logopedia
 7. Tyflopedagogika, edukacja wczesnoszkolna


SPECJALNOŚĆ NIENAUCZYCIELSKA:

 1. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją


Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja
(kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):

 1. Logopedia
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem


SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – studia kwalifikacyjne
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

 1. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Terapia pedagogiczna


SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 1. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna


Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 2. Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 3. Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne


Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKIA – kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia:

 1. Logopedia


SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – studia kwalifikacyjne
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 3. Edukacja integracyjna i włączająca
 4. Terapia pedagogiczna


SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 1. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna
 3. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową


Kierunek:  INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) – pierwszy w Polsce, samodzielny kierunek kształcenia II stopnia zapewniający zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do rozumienia i wyjaśniania niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

Kierunek PRACA SOCJALNA – profil praktyczny studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI:

 1. Praca socjalna w pomocy społecznej
 2. Praca socjalna na rzecz rodziny   


Kierunek PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (5-letnie):

SPECJALNOŚCI:

 1. Psychologia kliniczna
 2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 3. Stosowana psychologia społeczna  


Kierunek SOCJOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI:

 1. Socjologia kultury
 2. Socjologia komunikacji i procesów społecznych


Kierunek SOCJOLOGIA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI - (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia):

 1. Socjologia polityki i problemów społecznych
 2. Socjologia mediów

 

STUDIA PODYPLOMOWE APS 2018

Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
budynek A, II piętro, pok, 1211
tel.: 22/589 36 64, 22/589 36 00 wew. 1211


 1. Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się;
 2. Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej;
 3. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej;
 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe;
 5. Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji;
 6. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie;
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa;
 8. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem;
 9. Edukacja integracyjna i włączająca;
 10. Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna;
 11. Grafika Komputerowa i Multimedialna;
 12. Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia);
 13. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością;
 14. Logopedia;
 15. Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja;
 16. Mediacja sądowa i pozasądowa;
 17. Metodyka wczesnego nauczania języka obcego;
 18. Neuropsychologia kliniczna;
 19. Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii;
 20. Plastyka w Szkole Podstawowej ;
 21. Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa;
 22. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie;
 23. Psychologia Kliniczna Chorób Somatycznych;
 24. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży;
 25. Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych;
 26. Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego    ;    
 27. Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej;        
 28. Rehabilitacja wzroku słabowidzących;        
 29. Socjoterapia;        
 30. Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego;    
 31. Studium coachingu;        
 32. Surdopedagogika;        
 33. Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori;    
 34. Terapia Pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju;    
 35. Tyflopedagogika;    
 36. Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością;    
 37. Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem;
 38. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin;        
 39. Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi;    
 40. Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach;        
 41. Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna;    
 42. Zarządzanie w systemie oświaty;http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/

 

 

Prezentacja video

Opis miasta

Warszawa stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Mazowszu nad rzeką Wisłą.

 

Warszawa jest ważnym europejskim ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu (Sejmu i Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego.

 

Warszawa, a w szczególności warszawskie Śródmieście, należy do najważniejszych centrów biznesu w Europie Środkowej. W 2003 zarejestrowanych było 288.307 firm, a inwestorzy zagraniczni inwestowali w mieście ponad 700 milionów euro rocznie.

 

Stolica jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce. Swoją siedzibę ma tu 66 uczelni. Do największych warszawskich uczelni należą:

 

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Akademia Obrony Narodowej

Ponadto na terenie Warszawy dynamicznie rozwijają się wyższe szkoły prywatne zorientowane na kształcenie przyszłej kadry kierowniczej (MBA) niezbędnej do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej.

 

System komunikacji miejskiej w Warszawie składa się z linii autobusowych, tramwajowych, metra oraz Szybkiej Kolei Miejskiej o całkowitej długości ponad 1000 km. Do przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawniają bilety z paskiem magnetycznym i Warszawska Karta Miejska.

Ciekawe miejsca

Warszawa to serce województwa Mazowieckiego, jest ważnym centrum gospodarczym, kulturalnym, turystycznym i usługowym. Miasto oczarowało już niejednego turystę. Architektura i jej osobliwy urok gwarantuje niezapomniane wspomnienia. Będąc w Warszawie nie można zapomnieć o zwiedzeniu takich miejsc jak:

 • Pałac Kultury i Nauki
 • Cmentarz Powązkowski
 • Ogród Saski
 • Łazienki Królewskie
 • Rynek Starego Miasta

i wielu, wielu innych interesujących miejsc. Warszawa serdecznie zaprasza!

Rejestracja na studia odbywa się wyłącznie drogą internetową.

Dokumenty będą przyjmowane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dopiero po ogłoszeniu list rankingowych od osób, które zakwalifikowały się na studia.

Prosimy nie przynosić ani nie przesyłać dokumentów na adres Biura ds. Rekrutacji. Kandydat może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków. Rejestracja internetowa na stronie www.irk.aps.edu.pl. Kandydaci na studia w APS otrzymują indywidualny numer konta bankowego, na który będą wpłacać opłatę rekrutacyjną.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HARMONOGRAMEM I REKRUTACJI ON-LINE!

Więcej informacji o rekrutacji na studia znajdziesz na:

http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/

http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/aktualno%C5%9Bci/

 

Dane Kontaktowe

Adres:ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Kraj:Polska

Telefon:+48225893600

Fax:+48226581118

E-mail:rekrutacja@aps.edu.pl

WWW:www.aps.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu