Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.wat.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie  jest wojskową, akademicką uczelnią politechniczną działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe.

W ofercie dydaktycznej WAT znajdują się: studia wyższe pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie), trzeciego stopnia (doktoranckie), a także studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i językowe.

Akademia kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera i mianowani są na stopień podporucznika. Studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi, bez zobowiązań wobec resortu obrony narodowej.
Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera  lub magistra, stopnia naukowego  doktora.

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP,  w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim. W czasie studiów, podchorążowie otrzymują na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe.

Akademia prowadzi studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na ponad 20 kierunkach. Studia stacjonarne są bezpłatne, studia niestacjonarne - płatne. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów ustalane są decyzją rektora przed rozpoczęciem rekrutacji.

Realizowane w Akademii programy kształcenia opracowano na podstawie uchwalonych przez Senat Uczelni zamierzonych efektów kształcenia, zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji (PRK)
dla Szkolnictwa Wyższego w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji. W kształceniu kandydatów
na żołnierzy zawodowych wykorzystane są także treści kształcenia określone w opracowanym przez MON standardzie kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów. Większość prowadzonych w Akademii kierunków studiów posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) lub/i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), a niektóre również Europejski Certyfikat EUR-ACE®Bachelor, EUR-ACE®Master - dzięki temu, poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, absolwenci WAT mogą konkurować zarówno na polskim jak i europejskim rynku pracy.

Proces dydaktyczny w WAT realizuje obecnie osiem podstawowych jednostek organizacyjnych: Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydział Logistyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Wydział Nowych Technologii i Chemii oraz Instytut Optoelektroniki. Kształcenie w zakresie języków obcych, kultury fizycznej i szkolenia wojskowego odpowiednio realizują  ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Studium Szkolenia Wojskowego.

O randze i renomie Akademii stanowi wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, w tym ponad:  900 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych.

Utworzona w 1951 r.  Biblioteka Główna WAT dysponuje zbiorem ponad 400 tys. woluminów: wydawnictw zwartych (książek), czasopism i zbiorów specjalnych. Zapewnia także dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych (ok. 30 tys. tytułów). Umożliwia internetowy dostęp  do katalogów i zamawianie potrzebnych pozycji drogą elektroniczną.

Wojskowa Akademia Techniczna jako uznana, ciesząca się dużą renomą uczelnia politechniczna, współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in. z: Politechniką Warszawską, Politechniką Poznańską, Politechniką Łódzką, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. Więzy współpracy łączą WAT także z uczelniami i instytucjami zagranicznymi m.in. z: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Słowacji, Czech, Rumunii, a także USA. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i badań naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT studiują w West Point w USA.

W WAT funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS, umożliwiający studentom realizację części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Międzynarodowa wymiana studentów WAT odbywa się za pośrednictwem programu Erasmus+, a krajowa za pośrednictwem programu MOSTECH i in.

Jak potwierdzają publikowane rankingi i regularnie przeprowadzane ankiety, absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej (dotychczas mury Akademii opuściło blisko 60 tys. absolwentów)
są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci WAT zyskują szerokie perspektywy zatrudnienia w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Absolwenci studiów wojskowych WAT stanowią obecnie znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

Atrakcyjna lokalizacja uczelni w stolicy sprawia, że studia w WAT mają niepowtarzalną atmosferę. Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, na terenie zielonej i ekologicznej części Bemowa. Uczelnia oddaje do dyspozycji studentów kampus akademicki obejmujący budynki o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz pełne zaplecze socjalno-bytowe, sportowo-rekreacyjne i kulturalne, w tym: domy studenckie, hotel akademicki, klub studencki, bibliotekę, księgarnię, kino akademickie, boiska, korty i hale sportowe, krytą pływalnię, restauracje, kawiarnie i bary. Klub WAT oferuje bogaty program kulturalno-oświatowy, organizuje spotkania i koncerty, zapewnia możliwość wspólnego rozwijania zainteresowań kulturalnych. Członkowie Studenckiego Koła Historycznego uczestniczą w licznych rekonstrukcjach w kraju i poza jego granicami. W życiu kulturalnym uczelni aktywnie uczestniczy Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej i Orkiestra WAT - zespoły tworzą w większości studenci i absolwenci, zdobywając liczne nagrody na ogólnopolskich konkursach i festiwalach.

Zainteresowania i pasje sportowe studenci i pracownicy uczelni mogą realizować w licznych sekcjach sportowych AZS WAT i w Klubie Żeglarskim WAT. Ośrodek i port jachtowy w Zegrzu położony jest 35 km od Warszawy nad Zalewem Zegrzyńskim. Zapewnia warunki do uprawiania turystyki i wypoczynku nad wodą. Na jego terenie znajduje się zespół domków letniskowych, plaża, boisko do gier sportowych, bar i inne.

Studium Języków Obcych jest jednostką organizacyjną realizującą proces kształcenia języków dla wszystkich form studiów wyższych oraz studiów doktoranckich prowadzonych przez WAT. Organizuje również kursy językowe dla potrzeb MON zgodnie z normą NATO STANAG 6001 (poziomy 1-4). Studium Wychowania Fizycznego organizuje i prowadzi w uczelni wszystkie przedsięwzięcia dotyczące działalności dydaktycznej i szkoleniowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu studentów oraz kadry zawodowej i pracowników cywilnych WAT. Bazę Studium stanowi nowoczesny kompleks obiektów sportowych położonych na terenie kampusu WAT, z własną krytą pływalnią.

Studium  Szkolenia Wojskowego jest ogólnouczelnianą  jednostką organizacyjną powołaną do wykonania wspólnych dla Wojskowej Akademii Technicznej zadań dydaktycznych i zajęć  praktycznych, służących zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy i umiejętności z dziedziny wojskowej (kształcenia wojskowego) przez żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy.

CZY WIESZ, ŻE…

 • w Wojskowej Akademii Technicznej w roku 1963 został skonstruowany pierwszy polski laser
 • w WAT od 1974 roku były prowadzone prace nad laserową syntezą termojądrową
 • Wojskowa Akademia Techniczna, zgodnie z ustawą sejmową o powołaniu Uczelni, kształci żołnierzy i osoby cywilne i ponad 50% oficerów Wojska Polskiego, to absolwenci WAT
 • w Wojskowej Akademii Technicznej zostało opracowanych wiele rozwiązań i wynalazków, które znalazły zastosowanie w Siłach Zbrojnych RP oraz są elementami ofert eksportowych naszego kraju – m. in.: latające stanowisko dowodzenia, laserowe symulatory strzelania dla broni długiej i krótkiej, przeciwlotniczy zestaw rakiet kierowanych GROM, szyfrator narodowy
 • WAT posiada jedyne w kraju i jedno z dwóch w Europie laboratorium kryptologiczne posiadające certyfikat bezpieczeństwa NATO
 • Naukowcy Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczą także w licznych międzynarodowych przedsięwzięciach naukowo-badawczych realizowanych w ramach programu Horyzont 2020, Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), Europejskiej Agencji Obrony (EDA), Polsko-Norweskiego Mechanizmu Finansowego a także Funduszy Strukturalnych.
 • studenci studiów wojskowych (podchorążowie) otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie
 • wszyscy podchorążowie otrzymują co miesiąc uposażenie finansowe w wysokości ponad 1 000 zł
 • studenci WAT, w ramach międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS+, realizują część studiów w uczelniach zagranicznych w ponad 20 krajach, m. in. w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji,  Wielkiej Brytanii i we Włoszech
 • członkowie Koła Historycznego – studenci wojskowi i cywilni – biorą udział w licznych rekonstrukcjach bitew w kraju i poza jego granicami
 • Klub Żeglarski WAT posiada własny port jachtowy nad Zalewem Zegrzyńskim
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym kompleksie naukowo-dydaktycznym na warszawskim Bemowie.Wojskowa Akademia Techniczna                                                                                    
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 837 938

e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
www.wat.edu.pl

informacje o zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych, dostępne są na stronie:www.wat.edu.pl

DZIEŃ OTWARTY: 24 MARCA 2018 r.

WYDZIAŁ CYBERNETYKI

Akredytacja PKA na wszystkich kierunkach studiów (ocena instytucjonalna)
Studia licencjackie/magisterskie

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
specjalności:

 • analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa
 • bezpieczeństwo euroatlantyckie
 • bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa
 • bezpieczeństwo zasobów informacyjnych
 • ochrona ludności i infrastruktury
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie systemami reagowania kryzysowego


kierunek: ZARZĄDZANIE
specjalności:

 • informatyczne wspomaganie zarządzania
 • systemy business intelligence w zarządzaniu
 • zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • zarządzanie zasobami ludzkimi


KIERUNKI INFORMATYCZNE (wybierane po I roku) w tym:

Studia inżynierskie
kierunek: INFORMATYKA W MEDYCYNIE
specjalności:

 • informatyczne systemy zarządzania w medycynie
 • inżynieria diagnostyki medycznej


Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: INFORMATYKA
specjalności:

 • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych *
 • informatyczne systemy zarządzania
 • internetowe technologie multimedialne
 • kryptologia *
 • mobilne systemy komputerowe
 • sieci teleinformatyczne *
 • systemy informatyczne *

* specjalność na zamówienie MON

kierunek: KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
specjalności:

 • cyberobrona *
 • bezpieczeństwo cybernetyczne *
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • systemy kryptograficzne

* specjalność na zamówienie MON

Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:

 • informatyka
 • nauki o bezpieczeństwie


Studia podyplomowe

 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo w środowiskach sieci teleinformatycznych
 • zarządzanie  projektami IT
 • zarządzanie zasobami ludzkimi


www.wcy.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 528, fax: 261 837 262
Wydział prowadzi kursy dokształcające

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

 • akredytacja: PKA
 • specjalności:
 • inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • systemy cyfrowe
 • systemy informacyjno-pomiarowe
 • urządzenia i systemy  elektroniczne
 • systemy teledetekcyjne
 • systemy teleinformatyczne
 • systemy telekomunikacyjne
 • eksploatacja systemów łączności *
 • metrologia *
 • radioelektroniczne urządzenia pokładowe *
 • rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne *
 • radiolokacja *
 • radionawigacja *

* specjalność na zamówienie MON  

kierunek: ENERGETYKA  (wspólnie z Wydziałem Mechanicznym)
specjalności:

 • elektroenergetyka
 • maszyny i urządzenia w energetyce

 
Studia doktoranckie
dyscypliny naukowe:

 • elektronika
 • telekomunikacja


Studia podyplomowe

 • organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych (dla MON, razem z WCY)
 • systemy informacyjno-pomiarowe
 • systemy i sieci telekomunikacyjne
 • systemy i sieci następnej generacji
 • techniczna ochrona osób i mienia
 • inne dla potrzeb MON


www.wel.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 341, fax: 261 839 444
Wydział prowadzi kursy dokształcające

WYDZIAŁ LOGISTYKI

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: LOGISTYKA - profil praktyczny
specjalności:

 • logistyka przedsiębiorstw
 • logistyka wojskowa
 • logistyka w motoryzacji
 • logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
 • logistyka w przedsiębiorstwie (II stopień)    

*  specjalność na zamówienie MON

Studia licencjackie/magisterskie

kierunek: OBRONNOŚĆ PAŃSTWA - profil praktyczny
specjalności:

 • logistyka obronności i bezpieczeństwa
 • system militarny państwa
 • system pozamilitarny państwa
 • zarządzanie obronnością państwa
 • sojusznicze działania obronne (II stopień)
 • współpraca cywilno-wojskowa (II stopień)
 • obrona terytorialna (II stopień)
 • gospodarka obronna (II stopień)
 • ochrona infrastruktury krytycznej (II stopień)


Studia podyplomowe

 • zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska
 • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 • samorząd  terytorialny w obronności państwa
 • zabezpieczenie logistyczne **
 • zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego **


** studia podyplomowe dla osób cywilnych oraz na zamówienie MON

www.wlo.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 837 655,  fax: 261 839 206
Wydział prowadzi kursy dokształcające

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: LOGISTYKA - profil ogólnoakademicki, prowadzony wspólnie z Wydziałem Logistyki (wiodąca jednostka WME)
specjalności:

 • logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
 • logistyka w motoryzacji
 • logistyka przedsiębiorstw
 • materiały pędne i smary *

    
kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Akredytacja: PKA, KAUT, Europejskie certyfikaty: EUR-ACE®Bachelor, EUR-ACE®Master
specjalności:

 • czołgowo-samochodowa *
 • maszyny inżynieryjne *
 • maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
 • mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • pojazdy samochodowe i specjalne
 • techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
 • urządzenia i zastosowania produktów naftowych


kierunek: ENERGETYKA - prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektroniki (wiodąca jednostka WEL)
specjalności:

 • maszyny i urządzenia w energetyce

 
Studia inżynierskie
kierunek: BIOGOSPODARKA - (kierunek interdyscyplinarny realizowany przez trzy uczelnie: WAT w Warszawie; Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką)
 
Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:

 • budowa i eksploatacja maszyn
 • mechanika


Studia podyplomowe

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo
 • samochodowe        
 • inne dla potrzeb MON

* specjalność na zamówienie MON

www.wme.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 837 100, 261 837 921,  fax: 261 837 100
Wydział prowadzi kursy dokształcające

WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: CHEMIA
akredytacja: PKA
specjalności:       

 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
 • materiały wybuchowe i pirotechnika
 • ochrona przed skażeniami *

* specjalność na zamówienie MON

kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (tylko studia stacjonarne)
akredytacja: PKA
specjalności:

 • materiały funkcjonalne
 • materiały konstrukcyjne
 • nowe materiały i technologie (II stopień)


Studia magisterskie

kierunek: CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA - (kierunek interdyscyplinarny na studiach II stopnia, realizowany przez trzy uczelnie: WAT w Warszawie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnikę Łódzką)
 
Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:

 • chemia
 • inżynieria materiałowa


Studia podyplomowe

 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne


www.wtc.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 474, 261 839 435, 261 839 438, fax: 261 839 470
Wydział prowadzi kursy dokształcające


WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: BUDOWNICTWO
akredytacja: PKA
specjalności:

 • budownictwo komunikacyjne
 • budownictwo ogólne
 • inżynieria wojskowa *
 • infrastruktura wojskowa *
 • inżynieria materiałów budowlanych (II stopień)    

 * specjalność na zamówienie MON

kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA
akredytacja: PKA
specjalności:

 • fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji
 • geograficznej
 • meteorologia *
 • pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej
 • rozpoznanie obrazowe *
 • geoinformatyka *
 • techniki kosmiczne i satelitarne w geodezji (II stopień)


* specjalność na zamówienie MON

Studia doktoranckie
dyscypliny naukowe:

 • budownictwo
 • geodezja i kartografia


Studia podyplomowe

 • GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska
 • eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej


www.wig.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 414, 261 839 015,   fax: 261 839 569
Wydział prowadzi kursy dokształcające

WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: MECHATRONIKA
akredytacja: PKA
specjalności:

 • artyleria rakietowa *
 • eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych *
 • inżynieria systemów mechatronicznych
 • konstrukcja broni i amunicji
 • radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych *
 • robotyka automatyka przemysłowa
 • techniki komputerowe w mechatronice
 • uzbrojenie i elektronika *

* specjalność na zamówienie MON

kierunek: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
akredytacja: PKA
specjalności:

 • awionika **
 • samoloty i śmigłowce **
 • napędy lotnicze
 • uzbrojenie lotnicze *


* specjalność na zamówienie MON
** specjalność na studiach cywilnych oraz na zamówienie MON

kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (tylko studia stacjonarne)
specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa publicznego
 • inżynieria bezpieczeństwa technicznego


Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:

 • budowa i eksploatacja maszyn
 • mechanika


Studia podyplomowe

 • konstrukcja i eksploatacja współczesnej techniki uzbrojenia
 • procedury pozyskiwania, wdrażania i eksploatacja
 • systemów uzbrojenia *
 • silniki lotnicze


* specjalność na zamówienie MON

www.wml.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 555,  261 837 645, fax: 261 837 581
Wydział prowadzi kursy dokształcające


INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI

Studia inżynierskie

kierunek: INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA

Studia magisterskie

kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
specjalności:

 • lasery
 • systemy optoelektroniczne


Studia doktoranckie

 • dyscyplina naukowa:
 • elektronika


www.ioe.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 837 213, fax: 261 668 950 

Prezentacja video

Życie studenckie

 

Samorząd studencki

W Uczelni prężnie działa Samorząd Studencki. Rozpoczął on swoją działalność w 1996 roku. Do podstawowego zakresu zadań samorządu należy: inspirowanie i koordynowanie całokształtu działalności studenckiej w WAT oraz reprezentowanie interesów studentów na forum władz i Senatu Akademii. Główny wysiłek działalności SS WAT jest skierowany na zapewnienie studentom racjonalnego spędzania czasu wolnego od zajęć. SS WAT organizuje wiele przedsięwzięć integrujących środowisko studenckie, m.in.: otrzęsiny, kolacje wigilijne, imprezy karnawałowe, Juwenalia, Bal Dyplomowy, Bal Podchorążego itp..
Do innych organizacji studenckich działających w Wojskowej Akademii Technicznej możemy zaliczyć: Studenckie Koło SEP, Stowarzyszenie Studentów BEST WAT, Koło Żeglarskie, Koło Historyczne, Koło Sportów Zimowych, Koło Studenckie Air Soft Guns „GT SZPON”, Koło Fotograficzne, Koło Szachowe, Studencki Klub Rowerowy Voyager, Koło Brydżowe, Koło Plastyczne.

Koła naukowe

Działalnością swoją mogą poszczycić się studenci działający w różnych kołach naukowych. Studenckie koła naukowe rozwijają zainteresowania poszczególnymi dziedzinami nauki i techniki, uczą wdrażania do pracy badawczej i samodzielnych studiów. Wiele opracowań naukowych studentów zostało bardzo wysoko ocenionych nie tylko na forum krajowym, ale również międzynarodowym, zdobyli kilkaset nagród i wyróżnień. Swoje zainteresowania naukowe studenci realizują w kołach naukowych:
Koło Naukowe Elektroników, Koło Naukowe Chemików, Koło Zainteresowań Cybernetycznych, Koło Naukowe „Geopixel", Koło Naukowe Fizyków, Koło Naukowe "Inżynieria Materiałowa", Koło Naukowe "Strategia", Koło Naukowe "Budownictwo", Koło Naukowe "Logistyki stosowanej", Koło Naukowe "Zmęczenia konstrukcji i komputerowego wspomagania projektowania", Koło Naukowe "Mechaniki i informatyki stosowanej", Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych, Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki, Koło Naukowe "Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych", Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki, Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia, Koło Naukowe "Cyberguru", Koło Naukowe "Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu", Koło Naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, Koło Naukowe Energetyków.

Domy studenckie

Studenci mogą korzystać z zakwaterowania w domach studenckich znajdujących się na terenie uczelni (w pierwszej kolejności do zamieszkania mają studenci studiów stacjonarnych).
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.wat.edu.pl w zakładce  (sprawy studenckie).
Ponadto dla studentów studiów niestacjonarnych istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Asystenta WAT – tel. 261 837 364, 261 837 925.

Akademicki Związek Sportowy Wojskowej Akademii Technicznej

Sekcje: badminton, orientacja sportowa - bieg, narciarski bieg, rowerowa jazda na orientację, judo, lekka atletyka - sprint, lekka atletyka - skoki, lekka atletyka - rzuty, lekka atletyka - biegi średnie, pływanie, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, trójbój siłowy, tenis ziemny, kolarstwo górskie.

Chór Akademicki

W życiu kulturalnym uczelni aktywnie uczestniczy Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej. Zespół tworzą w większości studenci i absolwenci, zdobywając liczne nagrody  na ogólnopolskich konkursach i festiwalach.

Wymiana międzynarodowa - Erasmus+

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów.  Obecnie skierowany jest zarówno dla studentów jak i pracowników. Erasmus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. Główną ideą programu jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.  

Erasmus+ jest programem europejskiej współpracy międzyuczelnianej opracowanym dla potrzeb szkolnictwa wyższego na lata 2014-2020. Program Erasmus+ zastąpił tym samym dotychczasowy program Longlife Learning Programme Erasmus, funkcjonujący w latach 2007-2013. Podstawowym celem programu Erasmus+ jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz promowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. W ramach programu Erasmus+ przyznawane są stypendia na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli.WAT w programie Erasmus+

 

Wymiana krajowa - MOST/ MOSTECH

MOSTECH to program umożliwiający krajową wymianę studentów polskich uczelni technicznych działający na podstawie porozumienia zawartego we Wrocławiu 26 lutego 2005 r. przez uczelnie techniczne, w tym również Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.


Cele programu:

 • MOST/ MOSTECH- Programy mobilności krajowej dla studentów i doktorantów
 • Są to formy studiowania, prowadzone od ponad dziesięciu lat przez uczelnie na rzecz jakości kształcenia
 • W swoich ogólnych założeniach Programy MOST i MOSTECH nawiązują do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS
 • MOST i MOSTECH umożliwiają studiowanie na jednym z niemal 30 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce

 

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE I STOPNIA STACJONARNE

Rejestracja

 • wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia w terminie - od 1 do 31 marca;
 • dostarczenie do Akademii w terminie do 31 marca wniosku (w formie papierowej) do rektora o przyjęcie
  do służby kandydackiej;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie
  po zarejestrowaniu się w IRK

Kwalifikacja

 • w okresie od marca do czerwca kandydat na studia wojskowe kierowany jest przez Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU) do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej na badania lekarskie i do Wojskowej Pracowni Psychologicznej na badania psychologiczne mające na celu sprawdzenie, czy stan zdrowia pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej – orzeczenia przesyłane są przez WKU do WAT;
 • w lipcu w WAT odbywa się  sprawdzian sprawności fizycznej (jeden dzień), rozmowa kwalifikacyjna, test znajomości języka angielskiego (dotyczy kandydata, który nie zdawał języka angielskiego na egzaminie maturalnym) oraz analiza wyników egzaminu maturalnego i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej;
 • sporządzenie list rankingowych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu;
 • potwierdzenie chęci studiowania poprzez przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości, zaświadczenia
  z Krajowego Rejestru Karnego, skróconego odpisu aktu urodzenia, życiorysu oraz kserokopii dowodu osobistego.
 • Zakwalifikowani na studia wojskowe odbywają na przełomie sierpnia i września podstawowe szkolenie wojskowe (PSW), zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.
 • studenci studiów wojskowych (podchorążowie) otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie, na I roku,  co miesiąc uposażenie finansowe w wysokości ponad 1000 zł
 • Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier, są mianowani na stopień podporucznika i kierowani do pełnienia  zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji określa uchwała Senatu WAT Nr 104/WAT/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

oraz uchwała Senatu WAT Nr  94/WAT/2017 z dnia 27kwietnia 2017 r.

 

STACJONARNE STUDIA „WOJSKOWE w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

Trwają 10 semestrów  (I i II stopień) – po 7 semestrach jest obrona pracy inżynierskiej (I stopień).

Absolwenci po 5 latach studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

 

LIMIT PRZYJĘĆ w 2017 – 610 miejsc w WAT 

LIMIT PRZYJĘĆ  w 2018r.,  przewidywane jest ok. 770 miejsc

 

Wydziały

Kierunki studiów

Limit miejsc

Wydział Cybernetyki

informatyka

90

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

55

Wydział Elektroniki

elektronika i telekomunikacja

201

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

budownictwo

27

geodezja i kartografia

40

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn

18

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

lotnictwo i kosmonautyka

50

mechatronika

77

Wydział Nowych Technologii i Chemii

chemia

17

Wydział Logistyki

logistyka –profil praktyczny

35

Warunki i tryb przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych zostały określone w zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • nie jest karana sądownie
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną
 • posiada znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (min. 8 pkt. rankingowych, tj.: 63% na poziomie podstawowym lub 38% na poziomie rozszerzonym, lub 3 na "starej maturze")
 • posiada wiek co najmniej 18 lat

Interesujący kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, przesłanym na adres Wojskowej Akademii Technicznej oraz w podaniu-ankiecie zamieszczonej w Internetowej Rejestracji Kandydatówna stronie https://wat-irk.wat.edu.pl

Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim okre­ślonym przez siebie kierunku studiów

Kandydat na studia „wojskowe” może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia „cywilne”, w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach „wojskowych” , w drugiej - na studiach „cywilnych” stacjonarnych, w trzeciej - na studiach „cywilnych” niestacjonarnych

Wybór specjalności dokonywany jest w trakcie studiów, dopuszcza się możliwość wstępnego podziału na specjalności
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, jest spełnienie warunków formalnych, o których mowa powyżej, oraz pozytywne wyniki testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej

PODSTAWĄ NALICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH SĄ:

 • dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” (czyli wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) z lat 2007 ÷ 2017 - wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” z roku 2006 i lat wcześniejszych oraz kandydata ze świadectwem „starej matury” (czyli wystawionym przez szkołę) - odpowiednio: wyniki części pisemnej lub oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

 

 WY­KAZ PRZED­MIOTÓW, KTÓRYCH WY­NIKI UW­ZGLĘDNIA­NE SĄ PRZY NA­LICZANIU PUNKTÓW RAN­KIN­GO­WYCH ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI:

 • ma­tema­ty­ka                                                      - max 45 pkt. ran­kin­go­wych,
 • fi­zyka z astro­nomią (fi­zyka) - na wszyst­kie kie­run­ki stu­diów z  wyjątkiem kie­run­ku chemia;
                                                                           - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • chemia - na kie­run­ek chemia                           - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • informatyka –  na kierunki informatyczne (informatyka, kryptologia  i cyberbezpieczeństwo)      
                                                                           - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język ob­cy nowożyt­ny                                    - max 20 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język pol­ski                                                      - max 5 pkt. ran­kin­go­wych.

Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości („stara matura”) określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów rankingowych

Dla kandydata-absolwenta klasy dwujęzycznej zdającego na egzaminie maturalnym określone przedmioty w języku polskim i angielskim, podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów rankingowych za język angielski, jeżeli jest laureatem stopnia centralnego olimpiady języka angielskiego

UWAGA:
kandydaci na studia wojskowe, którzy na świadectwie dojrzałości nie mają wyniku z języka angielskiego (należy to zaznaczyć w podaniu-ankiecie w czasie rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydatów), będą z tego języka mieli test w Akademii

 

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

DO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

1. Kandydaci przystępują do trzech prób sprawnościowych wchodzących  w skład Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).

2. Sprawdzian obejmuje następujące próby sprawnościowe:

kobiety: test siły                  - zwis na drążku o ugiętych rękach [s],

test szybkości                      - bieg na 50 m [s],
test wytrzymałości              - bieg na 800 m [s];

mężczyźni: test siły           -  podciąganie na drążku [liczba powtórzeń],

test szybkości                      - bieg na 50 m [s],
test wytrzymałości              - bieg na 1000 m [s].

 3. Kolejność zdawanych sprawności: test siły, test szybkości, test wytrzymałości.

 4. Czas trwania sprawdzianu: około dwóch godzin w ciągu jednego dnia.

 5.Opisy prób sprawnościowych:

1)  zwis na drążku – startująca trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych; dłonie winny znajdować się na szerokości barków; na sygnał „start” wykonuje zwis (nogi nie dotykają podłoża) tak, aby broda znajdowała się nad drążkiem; wynikiem próby jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji; pomiar czasu kończy się z chwilą, gdy startująca oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka;

2) bieg na 50 m – na sygnał „na miejsca” startująca(-y) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej; następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do mety; czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy;

3) bieg na 800 i 1000 m – na sygnał „na miejsca” startująca(-y) staje przed linią startu w pozycji wysokiej; na sygnał biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety; czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy;

4) podciąganie na drążku na liczbę: startujący chwyta drążek nachwytem na szerokość barków i wykonuje zwis prosty; na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem, po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego; ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może; wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem); test zostaje przerwany, jeżeli startujący zrobi przerwę wynoszącą dwie sekundy i dłuższą; startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała - podciągnięcia wykonuje się siłą.

6. Warunki zaliczenia sprawdzianu:

1)  z każdej próby sprawnościowej kandydat otrzymuje punkty przeliczeniowe według poniższej tabeli; suma punktów przeliczeniowych z trzech prób sprawnościowych stanowi ocenę sprawności fizycznej kandydata;

2) warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest zdobycie 145 punktów przeliczeniowych.

 • 0 punktów rankingowych - za uzyskanie 0 - 144 punktów przeliczeniowych, co oznacza niezaliczenie sprawdzianu sprawności fizycznej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów wojskowych;
 • 1 punkt rankingowy - za uzyskanie 145 - 155 punktów przeliczeniowych;
 • 2 punkty rankingowe - za uzyskanie 156 - 180 punktów przeliczeniowych;
 • 3 punkty rankingowe - za uzyskanie 181 i więcej punktów przeliczeniowych.

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

DO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

1. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z udziałem przedstawicieli osób posiadających kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej).

2. Rozmowa ma charakter wywiadu kompetencyjnego mającego na celu określenie predyspozycji i motywacji kandydata do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej).

3. W trakcie rozmowy kandydat przedkłada komisji dokumenty poświadczające jego dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej takie jak np.: ukończenie klasy o profilu mundurowym, przynależność do organizacji o charakterze proobronnym, służba w NSR, pełnienie terytorialnej służby wojskowej.

4. W wyniku rozmowy komisja przyznaje kandydatowi punkty rankingowe:

1) 0 punktów rankingowych - w przypadku stwierdzenia brak predyspozycji i motywacji do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów wojskowych;

2) 1 punkt rankingowy - w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);

3) 2 punkty rankingowe - w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa w pkt 2, a ponadto posiada udokumentowane dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej takie jak np.: ukończenie klasy o profilu mundurowym, przynależność do organizacji o charakterze proobronnym, służba w NSR, pełnienie terytorialnej służby wojskowej.

 

 

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Rejestracja

 • wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia w terminie od 1 marcado 13 lipca;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK;
 • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – do dnia zakończenia rejestracji w lipcu.

Kwalifikacja

 • sporządzenie list rankingowych na podstawie wprowadzonych wyników maturalnych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu;
 • potwierdzenie chęci studiowania poprzez przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości oraz kserokopii dowodu osobistego.

Kandydat na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia „cywilne” może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne) „wojskowe” (w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach „wojskowych”, w drugiej - na studiach „cywilnych” stacjonarnych, w trzeciej - na studiach „cywilnych” niestacjonarnych).

Maksymalną liczbę punktów rankingowych za wyniki maturalne (100/100) otrzymują:

 • laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiady
  matematycznej lub fizycznej, laureaci konkursu matematycznego organizowanego w WAT – na wszystkie kierunki
 • laureaci oraz finaliści stopnia centralnego innych olimpiad tematycznych zwalniających z egzaminu maturalnego – na kierunek określony w stosownej uchwale Senatu WAT 

 

Liczba semestrów, forma zajęć

 • Studia I stopnia na kierunkach licencjackich, tj. bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zrządzanie - trwają 6 semestrów.
 • Studia I stopnia na kierunkach inżynierskich  - trwają 7 semestrów.
 • Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela.

Średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów).

 

Forma przyjęcia na studia

Na studia cywilne nie ma egzaminów, jedynym kryterium kwalifikacyjnym są wyniki maturalne na świadectwie dojrzałości.


Szczegółowy system naliczania punktów rankingowych zawiera uchwała Senatu WAT Nr nr 104/WAT/2017
z dnia 25 maja 2017 r.
Maksymalne liczby punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad, o których mowa w uchwale Senatu WAT Nr 10/WAT/2015 z 26.02.2015r. . W sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia pierwszego stopnia w Akademii na lata 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019.

WY­KAZ PRZED­MIOTÓW, KTÓRYCH WY­NIKI UW­ZGLĘDNIA­NE SĄ PRZY NA­LICZANIU PUNKTÓW RAN­KIN­GO­WYCH ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI:

kierunek studiów

studia wojskowe  – „W”

studia cywilne      – „C”

 

 

przedmiot;
 maksymalna liczba punków rankingowych
 z przedmiotu na poziomie rozszerzonym
(poziom podstawowy: podana wartość mnożona przez 0,6)

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

język polski

bezpieczeństwo narodowe

C

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

biogospodarka

C

45

30*

0

30*

30*

0

0

0

20

5

budownictwo

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

chemia

C/W

45

0

0

30

0

0

0

0

20

5

elektronika i telekomunikacja

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

energetyka

C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

geodezja i kartografia

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

informatyka**

C/W

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

informatyka w medycynie**

C

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

kryptologia
i cyberbezpieczeństwo**

C/W

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria bezpieczeństwa

(planowany również na SW)

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria
kosmiczna i satelitarna

C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria materiałowa

C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

logistyka
(profil ogólnoakademicki)

C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

logistyka
(profil praktyczny)

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

lotnictwo i kosmonautyka

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

mechanika i budowa maszyn

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

mechatronika

C/W

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

obronność państwa
(profil praktyczny)

C

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

zarządzanie

C

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

(planowany) biocybernetyka
 i inżynieria biomedyczna

C

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

* - podstawą do naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów     rankingowych.

**- jako „kierunki informatyczne”, podział nastąpi po pierwszym roku studiów

Maksymalna liczba punktów rankingowych - 100.

 

SYSTEM NALICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH

 a) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na „nowej maturze”

Punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: pkt rankingowe za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu  (w zaokrągleniu do liczby całkowitej), gdzie:

1)  wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający, w stosunku 1:1, ze skali procentowej;

2)  waga poziomu - poziom podstawowy - 0,6    poziom rozszerzony - 1;

3)  waga przedmiotu:

a) matematyka  - 0,45,

b) fizyka, informatyka, chemia - 0,3,

c)  język angielski/obcy - 0,2,

d)  język polski - 0,05.

 

wynik
maturalny
z części pisemnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej
na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

matematyka

fizyka, informatyka, chemia

język
angielski/obcy

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,6

waga 1

waga 0,6

waga 1

waga 0,6

waga 1

waga 0,6

waga 1

100

27

45

18

30

12

20

3

5

99

27

45

18

30

12

20

3

5

98

26

44

18

29

12

20

3

5

97

26

44

17

29

12

19

3

5

96

26

43

17

29

12

19

3

5

95

26

43

17

29

11

19

3

5

94

25

42

17

28

11

19

3

5

93

25

42

17

28

11

19

3

5

92

25

41

17

28

11

18

3

5

91

25

41

16

27

11

18

3

5

90

24

41

16

27

11

18

3

5

89

24

40

16

27

11

18

3

4

88

24

40

16

26

11

18

3

4

87

23

39

16

26

10

17

3

4

86

23

39

15

26

10

17

3

4

85

23

38

15

26

10

17

3

4

84

23

38

15

25

10

17

3

4

83

22

37

15

25

10

17

2

4

82

22

37

15

25

10

16

2

4

81

22

36

15

24

10

16

2

4

80

22

36

14

24

10

16

2

4

79

21

36

14

24

9

16

2

4

78

21

35

14

23

9

16

2

4

77

21

35

14

23

9

15

2

4

76

21

34

14

23

9

15

2

4

75

20

34

14

23

9

15

2

4

74

20

33

13

22

9

15

2

4

73

20

33

13

22

9

15

2

4

72

19

32

13

22

9

14

2

4

71

19

32

13

21

9

14

2

4

70

19

32

13

21

8

14

2

4

69

19

31

12

21

8

14

2

3

68

18

31

12

20

8

14

2

3

67

18

30

12

20

8

13

2

3

66

18

30

12

20

8

13

2

3

65

18

29

12

20

8

13

2

3

64

17

29

12

19

8

13

2

3

63

17

28

11

19

8

13

2

3

62

17

28

11

19

7

12

2

3

61

16

27

11

18

7

12

2

3

60

16

27

11

18

7

12

2

3

59

16

27

11

18

7

12

2

3

58

16

26

10

17

7

12

2

3

57

15

26

10

17

7

11

2

3

56

15

25

10

17

7

11

2

3

55

15

25

10

17

7

11

2

3

54

15

24

10

16

6

11

2

3

53

14

24

10

16

6

11

2

3

52

14<

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa 49
ul. gen. Witolda Urbanowicza 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956,  fax 261 837 938
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl,
http://www.wat.edu.pl
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA


ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY: 24 marca 2018r.

fotorelacja  z dnia otwartego na  stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=GEuLKFTmE2E

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu