Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

WWW: www.wat.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Warszawa

 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, akademicką uczelnią politechniczną działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe.

W ofercie dydaktycznej WAT znajdują się: studia wyższe pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie), trzeciego stopnia (doktoranckie), a także studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i językowe.

Akademia kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera i mianowani są na stopień podporucznika. Studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi, bez zobowiązań wobec resortu obrony narodowej. Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera lub magistra, stopnia naukowego  doktora.

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w korpusach i grupach osobowych zgodnie
z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim. W czasie studiów podchorążowie otrzymują na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe.

Akademia prowadzi studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na ponad dwudziestu kierunkach. Studia stacjonarne są bezpłatne, studia niestacjonarne - płatne. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów ustalane są decyzją Rektora przed rozpoczęciem rekrutacji.

Realizowane w Akademii programy kształcenia opracowano na podstawie uchwalonych przez Senat Uczelni zamierzonych efektów kształcenia, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK) dla Szkolnictwa Wyższego w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji. W kształceniu kandydatów na żołnierzy zawodowych wykorzystane są także treści kształcenia, określone w opracowanym przez MON standardzie kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów. Większość prowadzonych w Akademii kierunków studiów posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) lub/i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Dzięki temu, poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, absolwenci WAT mogą konkurować zarówno na polskim jak
i europejskim rynku pracy.

Proces dydaktyczny w WAT realizuje obecnie osiem podstawowych jednostek organizacyjnych: Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydział Logistyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Wydział Nowych Technologii i Chemii oraz Instytut Optoelektroniki. Kształcenie w zakresie języków obcych, kultury fizycznej i szkolenia wojskowego odpowiednio realizują  ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Studium Szkolenia Wojskowego.

O randze i renomie Akademii stanowi wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, w tym ponad:  90 profesorów, 100 doktorów habilitowanych oraz 400 doktorów. Ich liczba gwarantuje spełnienie wymagań prawnych prowadzenia określonych kierunków studiów wyższych i nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w wybranych dyscyplinach naukowych. Ogółem w WAT pracuje obecnie ponad 800 nauczycieli akademickich.

Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych.

Utworzona w (1951 r.)  Biblioteka Główna WAT dysponuje zbiorem ponad 400 tys. woluminów: - wydawnictw zwartych (książek), czasopism i zbiorów specjalnych. Zapewnia także dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych (ponad 29 tys. tytułów). Zapewnia internetowy dostęp do katalogów i zamawianie wybranych pozycji drogą elektroniczną.

Wojskowa Akademia Techniczna jako uznana, ciesząca się dużą renomą uczelnia politechniczna, współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in. z: Politechniką Warszawską, Politechniką Poznańską, Politechniką Łódzką, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. Więzy współpracy łączą WAT także  z uczelniami i instytucjami zagranicznymi m.in. z: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Słowacji, Czech, Rumunii, a także USA. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników  uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i badań naukowych.

W WAT funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS, umożliwiający studentom realizację części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Międzynarodowa wymiana studentów WAT odbywa się za pośrednictwem programu Erasmus+, a krajowa za pośrednictwem programu MOSTECH i in.

Jak potwierdzają publikowane rankingi i regularnie przeprowadzane ankiety, absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej (dotychczas mury Akademii opuściło blisko 60 tys. absolwentów) są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci WAT zyskują szerokie perspektywy zatrudnienia w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Absolwenci studiów wojskowych WAT stanowią obecnie znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

Atrakcyjna lokalizacja uczelni w stolicy sprawia, że studia w WAT mają niepowtarzalną atmosferę. Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, na terenie zielonej i ekologicznej części Bemowa. Uczelnia oddaje do dyspozycji studentów kampus akademicki obejmujący budynki o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz pełne zaplecze socjalno-bytowe, sportowo-rekreacyjne i kulturalne, w tym: domy studenckie, hotel akademicki, klub studencki, bibliotekę, księgarnię, kino akademickie, boiska, korty i hale sportowe, krytą pływalnię, restauracje, kawiarnie i bary. Klub WAT oferuje bogaty program kulturalno-oświatowy, organizuje spotkania i koncerty, zapewnia możliwość wspólnego rozwijania zainteresowań kulturalnych. Członkowie Studenckiego Koła Historycznego uczestniczą w licznych rekonstrukcjach w kraju i poza jego granicami. W życiu kulturalnym uczelni aktywnie uczestniczy Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej. Zespół tworzą w większości studenci i absolwenci, zdobywając liczne nagrody na ogólnopolskich konkursach i festiwalach. Zainteresowania i pasje sportowe studenci i pracownicy uczelni mogą realizować w licznych sekcjach sportowych AZS WAT i w Klubie Żeglarskim WAT. Ośrodek i port jachtowy w Zegrzu położony jest 35 km od Warszawy nad Zalewem Zegrzyńskim. Zapewnia warunki do uprawiania turystyki i wypoczynku nad wodą. Na jego terenie znajduje się zespół domków letniskowych.

Studium Języków Obcych jest jednostką organizacyjną realizującą proces kształcenia języków dla wszystkich form studiów wyższych oraz studiów doktoranckich prowadzonych przez WAT. Organizuje również kursy językowe dla potrzeb MON zgodnie z normą NATO STANAG 6001 (poziomy 1-4).

Studium Wychowania Fizycznego organizuje i prowadzi w uczelni wszystkich przedsięwzięcia dotyczące działalności dydaktycznej i szkoleniowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu studentów oraz kadry zawodowej
i pracowników cywilnych WAT. Bazę Studium stanowi kompleks obiektów sportowych położonych na terenie kampusu WAT, z własną krytą pływalnią.

Studium Szkolenia Wojskowego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną do wykonania wspólnych dla Wojskowej Akademii Technicznej zadań dydaktycznych i zajęć  praktycznych, służących zdobywaniu
i rozwijaniu wiedzy i umiejętności z dziedziny wojskowej (kształcenia wojskowego) przez żołnierzy zawodowych, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy i żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

CZY WIESZ, ŻE…

 • w Wojskowej Akademii Technicznej w roku 1963 został skonstruowany pierwszy polski laser
 • w WAT od 1974 roku były prowadzone prace nad laserową syntezą termojądrową
 • Wojskowa Akademia Techniczna, zgodnie z ustawą sejmową o powołaniu Uczelni, kształci żołnierzy i osoby cywilne
 • ponad 50% oficerów Wojska Polskiego, to absolwenci WAT
 • w Wojskowej Akademii Technicznej zostało opracowanych wiele rozwiązań i wynalazków, które znalazły zastosowanie w Siłach Zbrojnych RP oraz są elementami ofert eksportowych naszego kraju – m. in.: latające stanowisko dowodzenia, laserowe symulatory strzelania dla broni długieji krótkiej, przeciwlotniczy zestaw rakiet kierowanych GROM, szyfrator narodowy
 • WAT posiada jedyne w kraju i jedno z dwóch w Europie laboratorium kryptologiczne posiadające certyfikat bezpieczeństwa NATO
 • studenci studiów wojskowych (podchorążowie) otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie
 • wszyscy podchorążowie otrzymują co miesiąc uposażenie finansowe w wysokości ok. 1000 zł
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym kompleksie naukowo-dydaktycznym na warszawskim Bemowie
 • Klub Żeglarski WAT posiada własny port jachtowy nad Zalewem Zegrzyńskim
 • członkowie Koła Historycznego – studenci wojskowi i cywilni – biorą udział w licznych rekonstrukcjach bitew w kraju i poza jego granicami
 • Studenci WAT, w ramach międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS+, realizują część studiów w uczelniach zagranicznych w ponad 15 krajach, m. in. w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji,  Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

 

WYDZIAŁ CYBERNETYKI

Akredytacja PKA na wszystkich kierunkach studiów WCY (ocena instytucjonalna)

Studia licencjackie/magisterskie

 

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
specjalności:

 • bezpieczeństwo europejskie
 • zarządzanie kryzysowe


kierunek: ZARZĄDZANIE
specjalności:

 • informacyjne wspomaganie zarządzania    
 • zarządzanie zasobami ludzkimiStudia inżynierskie

kierunek: INFORMATYKA W MEDYCYNIE
specjalności:

 • informatyczne systemy zarządzania w medycynie
 • inżynieria diagnostyki medycznej


Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: INFORMATYKA
specjalności:

 • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 • informatyczne systemy zarządzania
 • internetowe technologie multimedialne
 • kryptologia *
 • mobilne systemy komputerowe
 • sieci teleinformatyczne *
 • systemy informatyczne *

* specjalność na zamówienie MON


kierunek: KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
specjalności:

 • cyberobrona *
 • bezpieczeństwo cybernetyczne *
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • systemy kryptograficzne

* specjalność na zamówienie MON


Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:

 • informatyka
 • nauki o bezpieczeństwieStudia podyplomowe

 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo w środowiskach sieci teleinformatycznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi


Wydział prowadzi kursy dokształcające
www.wcy.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 528, fax: 261 837 262


WYDZIAŁ  ELEKTRONIKI

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
akredytacja: PKA, KAUT

specjalności:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • systemy cyfrowe
 • systemy informacyjno-pomiarowe
 • urządzenia i systemy  elektroniczne
 • systemy teledetekcyjne
 • systemy teleinformatyczne
 • systemy telekomunikacyjne
 • eksploatacja systemów łączności *
 • metrologia *
 • radioelektroniczne urządzenia pokładowe *
 • rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne *
 • radiolokacja *
 • radionawigacja *

* specjalność na zamówienie MON  


kierunek: ENERGETYKA  (wspólnie z Wydziałem Mechanicznym)
specjalności:

 • elektroenergetyka
 • maszyny i urządzenia w energetyce

 

Studia doktoranckie
dyscypliny naukowe:

 • elektronika
 • telekomunikacjaStudia podyplomowe

 • organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych (dla MON, razem z WCY)
 • systemy informacyjno-pomiarowe
 • systemy i sieci telekomunikacyjne
 • systemy i sieci następnej generacji
 • techniczna ochrona osób i mienia
 • inne dla potrzeb MON  


Wydział prowadzi kursy dokształcające
www.wel.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 341, fax: 261 839 444WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI


Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: BUDOWNICTWO
specjalności:

 • budownictwo komunikacyjne
 • budownictwo ogólne
 • inżynieria wojskowa *
 • infrastruktura wojskowa *
 • inżynieria materiałów budowlanych (II stopień)    

* specjalność na zamówienie MON


kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

akredytacja: PKA

specjalności:

 • fotogrametria
 • teledetekcja i systemy informacji geograficzne
 • meteorologia *
 • pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej *
 • rozpoznanie obrazowe *
 • techniki kosmiczne i satelitarne w geodezji (II stopień)

* specjalność na zamówienie MON


Studia doktoranckie
dyscypliny naukowe:

 • budownictwo
 • geodezja i kartografiaStudia podyplomowe

 • GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska
 • eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowejWydział prowadzi kursy dokształcające
www.wig.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 414, 261 839 015,   fax: 261 839 569


WYDZIAŁ LOGISTYKI

Studia inżynierskie

kierunek: LOGISTYKA (profil praktyczny)
specjalności:

 • logistyka odzysku
 • logistyka przedsiębiorstw
 • logistyka wojskowa *
 • transport i spedycja     

*  specjalność na zamówienie MON

Studia licencjackie

kierunek: OBRONNOŚĆ PAŃSTWA (profil praktyczny)

specjalności:

 • logistyka obronności i bezpieczeństwa
 • system militarny państwa
 • system pozamilitarny państwa
 • zarządzanie obronnością państwaStudia podyplomowe

 • CLSC (Clased Loop Supply Chain) domknięta pętla łańcucha dostaw dzięki logistyce odzysku
 • zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska
 • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 • samorząd  terytorialny w obronności państwa
 • zabezpieczenie logistyczne **
 • zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego **

** studia podyplomowe dla osób cywilnych oraz na zamówienie MON


Wydział prowadzi kursy dokształcające
www.wlo.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 837 655,  fax: 261 839 206

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: LOGISTYKA (profil ogólnoakademicki, prowadzony wspólnie z Wydziałem Logistyki)
specjalności:

 • logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
 • logistyka w motoryzacji
 • logistyka przedsiębiorstw    kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Akredytacja: PKA, KUT,
Europejskie certyfikaty: EUR-ACE®Bachelor, EUR-ACE®Master

specjalności:

 • logistyka wojskowa  *
 • maszyny inżynieryjne *
 • maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
 • mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • pojazdy samochodowe i specjalne
 • techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
 • urządzenia i zastosowania produktów naftowych

* specjalność na zamówienie MON
 

Studia inżynierskie
kierunek: BIOGOSPODARKA - (kierunek, realizowany przez trzy uczelnie: WAT w Warszawie; Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką)  


Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:

 • budowa i eksploatacja maszyn
 • mechanikaStudia podyplomowe

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe        
 • diagnostyka pojazdów samochodowych
 • zarządzanie i organizacja w eksploatacji maszyn
 • budowlanych, drogowych i przeładunkowych
 • inne dla potrzeb MONWydział prowadzi kursy dokształcające
www.wme.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 837 100, 261 837 921,  fax: 261 837 100


WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: MECHATRONIKA
akredytacja: PKA

specjalności:

 • robotyka  i automatyka przemysłowa
 • eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych *
 • konstrukcja broni i amunicji
 • inżynieria systemów mechatronicznych
 • techniki komputerowe w mechatronice
 • radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych *
 • uzbrojenie i elektronika *

* specjalność na zamówienie MON


kierunek: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
akredytacja: PKA

specjalności:

 • awionika **
 • samoloty i śmigłowce **
 • uzbrojenie lotnicze *
 • napędy lotnicze

* specjalność na zamówienie MON
** specjalność na studiach cywilnych oraz na zamówienie MON

kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (tylko studia stacjonarne)
specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa publicznego
 • inżynieria bezpieczeństwa technicznego


Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:

 • mechanika


Studia podyplomowe

 • konstrukcja i eksploatacja współczesnej techniki uzbrojenia
 • procedury pozyskiwania, wdrażania i eksploatacja
 • systemów uzbrojenia *
 • silniki lotnicze

* specjalność na zamówienie MON


Wydział prowadzi kursy dokształcające
www.wml.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 555,  261 837 645, fax: 261 837 581


WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: CHEMIA
specjalności:       

 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
 • materiały wybuchowe i pirotechnika
 • ochrona przed skażeniami *

* specjalność na zamówienie MON

kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (tylko studia stacjonarne)

akredytacja: PKA

specjalności:

 • materiały funkcjonalne
 • materiały konstrukcyjne
 • nowe materiały i technologie (II stopień)Studia magisterskie
kierunek: CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA - ( kierunek interdyscyplinarny na studiach II stopnia, realizowany przez trzy uczelnie: WAT w Warszawie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnikę Łódzką)
 

Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:

 • chemia
 • inżynieria materiałowa


Studia podyplomowe

 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne


Wydział prowadzi kursy dokształcające
www.wtc.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 474, 261 839 435, 261 839 438, fax: 261 839 470


INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI

Studia inżynierskie
kierunek: INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA


Studia magisterskie

kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
specjalności:

 • lasery
 • systemy optoelektroniczne


Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:

 • elektronika

 

Instytut prowadzi kursy dokształcające
www.ioe.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 430, fax: 261 668 950

 

Prezentacja video

Życie studenckie

 

Samorząd studencki

W Uczelni prężnie działa Samorząd Studencki. Rozpoczął on swoją działalność w 1996 roku. Do podstawowego zakresu zadań samorządu należy: inspirowanie i koordynowanie całokształtu działalności studenckiej w WAT oraz reprezentowanie interesów studentów na forum władz i Senatu Akademii. Główny wysiłek działalności SS WAT jest skierowany na zapewnienie studentom racjonalnego spędzania czasu wolnego od zajęć. SS WAT organizuje wiele przedsięwzięć integrujących środowisko studenckie, m.in.: otrzęsiny, kolacje wigilijne, imprezy karnawałowe, Juwenalia, Bal Dyplomowy, Bal Podchorążego itp..
Do innych organizacji studenckich działających w Wojskowej Akademii Technicznej możemy zaliczyć: Studenckie Koło SEP, Stowarzyszenie Studentów BEST WAT, Koło Żeglarskie, Koło Historyczne, Koło Sportów Zimowych, Koło Studenckie Air Soft Guns „GT SZPON”, Koło Fotograficzne, Koło Szachowe, Studencki Klub Rowerowy Voyager, Koło Brydżowe, Koło Plastyczne.

Koła naukowe

Działalnością swoją mogą poszczycić się studenci działający w różnych kołach naukowych. Studenckie koła naukowe rozwijają zainteresowania poszczególnymi dziedzinami nauki i techniki, uczą wdrażania do pracy badawczej i samodzielnych studiów. Wiele opracowań naukowych studentów zostało bardzo wysoko ocenionych nie tylko na forum krajowym, ale również międzynarodowym, zdobyli kilkaset nagród i wyróżnień. Swoje zainteresowania naukowe studenci realizują w kołach naukowych:
Koło Naukowe Elektroników, Koło Naukowe Chemików, Koło Zainteresowań Cybernetycznych, Koło Naukowe „Geopixel", Koło Naukowe Fizyków, Koło Naukowe "Inżynieria Materiałowa", Koło Naukowe "Strategia", Koło Naukowe "Budownictwo", Koło Naukowe "Logistyki stosowanej", Koło Naukowe "Zmęczenia konstrukcji i komputerowego wspomagania projektowania", Koło Naukowe "Mechaniki i informatyki stosowanej", Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych, Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki, Koło Naukowe "Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych", Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki, Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia, Koło Naukowe "Cyberguru", Koło Naukowe "Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu", Koło Naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, Koło Naukowe Energetyków.

Domy studenckie

Studenci mogą korzystać z zakwaterowania w domach studenckich znajdujących się na terenie uczelni (w pierwszej kolejności do zamieszkania mają studenci studiów stacjonarnych).
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.wat.edu.pl w zakładce  (sprawy studenckie).
Ponadto dla studentów studiów niestacjonarnych istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Asystenta WAT – tel. 261 837 364, 261 837 925.

Akademicki Związek Sportowy Wojskowej Akademii Technicznej

Sekcje: badminton, orientacja sportowa - bieg, narciarski bieg, rowerowa jazda na orientację, judo, lekka atletyka - sprint, lekka atletyka - skoki, lekka atletyka - rzuty, lekka atletyka - biegi średnie, pływanie, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, trójbój siłowy, tenis ziemny, kolarstwo górskie.

Chór Akademicki

W życiu kulturalnym uczelni aktywnie uczestniczy Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej. Zespół tworzą w większości studenci i absolwenci, zdobywając liczne nagrody  na ogólnopolskich konkursach i festiwalach.

Wymiana międzynarodowa - Erasmus+

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów.  Obecnie skierowany jest zarówno dla studentów jak i pracowników. Erasmus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. Główną ideą programu jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.  

Erasmus+ jest programem europejskiej współpracy międzyuczelnianej opracowanym dla potrzeb szkolnictwa wyższego na lata 2014-2020. Program Erasmus+ zastąpił tym samym dotychczasowy program Longlife Learning Programme Erasmus, funkcjonujący w latach 2007-2013. Podstawowym celem programu Erasmus+ jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz promowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. W ramach programu Erasmus+ przyznawane są stypendia na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli.WAT w programie Erasmus+

 

Wymiana krajowa - MOST/ MOSTECH

MOSTECH to program umożliwiający krajową wymianę studentów polskich uczelni technicznych działający na podstawie porozumienia zawartego we Wrocławiu 26 lutego 2005 r. przez uczelnie techniczne, w tym również Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.


Cele programu:

 • MOST/ MOSTECH- Programy mobilności krajowej dla studentów i doktorantów
 • Są to formy studiowania, prowadzone od ponad dziesięciu lat przez uczelnie na rzecz jakości kształcenia
 • W swoich ogólnych założeniach Programy MOST i MOSTECH nawiązują do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS
 • MOST i MOSTECH umożliwiają studiowanie na jednym z niemal 30 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE


O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • nie jest karana sądownie
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną
 • posiada znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (min. 8 pkt. rankingowych, tj.: 80% na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym, lub 3 na "starej maturze")
 • posiada wiek co najmniej 18 lat


Rejestracja obejmuje:

 • założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie tam podania - ankiety, nie później niż do 31 marca
 • dostarczenie do Akademii wypełnionego i podpisanego wniosku o powołanie do służby kandydackiej, skróconego odpisu aktu urodzenia, życiorysu (CV)
 • wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 100 zł.
 • uzupełnienie IRK o wyniki maturalne


Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów. Kandydat na studia "wojskowe" może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia "cywilne"; w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach "wojskowych" , w drugiej - na studiach "cywilnych" stacjonarnych, w trzeciej - na studiach "cywilnych" niestacjonarnych.

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • rejestracja w IRK i złożenie do rektora  wniosku o powołanie do służby kandydackiej
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej
 • test sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT, obejmujący: bieg na 50 m, bieg na 1000 m (dla kobiet - 800 m), podciąganie na drążku (dla kobiet - zwis na drążku na czas). Za każdą konkurencję można otrzymać 100 pkt. - aby test był zaliczony, należy uzyskać min. 145 pkt.,
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości (dla maturzystów z roku 2006 i wcześniej - również ocen ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej)
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości

 

Kandydat przyjęty na studia wojskowe,  zobowiązany jest - osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem poczty - dostarczyć do Akademii:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • aktualną fotografię w wersji papierowej oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej przesłaną przez IRK,
 • kserokopię dowodu osobistego
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • życiorys - (CV)


Niedostarczenie dokumentów w terminie, o którym mowa powyżej, traktowane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia studiów w Akademii i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

 

Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na studia wojskowe:

 • matematyka - max 45 pkt. rankingowych,
 • fizyka z astronomią (fizyka) - na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunku chemia - max 30 pkt. rankingowych;
 • chemia - na kierunku chemia max 30 pkt. rankingowych;
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych (warunek uzyskania min. 8 pkt. rankingowych z j. angielskiego),
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych.

 

Dla kandydata z "nową maturą", który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości ("stara matura") określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa.

 

Zakwalifikowani na studia wojskowe odbywają na przełomie sierpnia i września podstawowe szkolenie wojskowe (PSW), zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.
Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier, są mianowani na stopień podporucznika i kierowani do pełnienia  zawodowej służby wojskowej.


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA

 

Kandydat w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej może zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne; w przypadku takiej jednoczesnej rejestracji, najpierw jest rozpatrywany na studiach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.
Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów oraz wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych, podane są na stronie: www.wat.edu.pl

Rejestracja obejmuje:

 • wypełnienie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł;
 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne;


Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),
 • aktualna fotografia w wersji papierowej oraz kolorowa fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,
 • kserokopia dowodu osobistego


Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2, budynek główny,
Sekcja ds. Rekrutacji
poniedziałek - piątek w godz. 7.30 ÷ 15.30
w okresie lipiec-wrzesień, w czwartek dodatkowo do 18.00
tel.: 261 837 939, 261 837 956, tel./fax: 261 837 938
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
 

Zapraszamy do odwiedzenia uczelni na:
www.wat.edu.pl
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNAZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE II STOPNIA:

Rekrutacja na studia prowadzona jest dwukrotnie:

 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym (październik),
 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (luty),


Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów zbieżnym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii.

Kandydat podczas rejestracji w IRK wybiera interesujący go kierunek studiów i maksymalnie 3 specjalności na każdym rodzaju studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność na studiach stacjonarnych rozpatrywany jest kolejno na drugą i trzecią. Jeżeli nie zakwalifikuje się na studia stacjonarne rozpatrywany jest analogicznie na studiach niestacjonarnych.
Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.
Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów oraz wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych, podane są na stronie internetowej:  www.wat.edu.pl

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest centralnie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Na rejestrację składa się również dostarczenie przez kandydata dokumentów:

 • kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks,
 • aktualna fotografia w wersji papierowej oraz kolorowa fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,
 • kserokopia dowodu osobistego,Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.


Wyniki rekrutacji są podawane w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji wysłanej do każdego kandydata.

Dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji itp. dostępne są na stronie www.wat.edu.pl

DZIEŃ OTWARTY:  25 marca 2017r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Sekcja ds. Rekrutacji Wojskowej Akademii Technicznej
Tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
Fax.: 261 837 938
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
www.wat.edu.pl

 

WYSOKOŚCI OPŁAT  NA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018r.


Opłata rekrutacyjna. Jest to opłata, którą wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia i nie podlega ona zwrotowi. Jej wysokość wynosi:

 • 85 zł – kandydaci na studia cywilne (w ramach jednej opłaty można zaproponować po trzy kierunki na dwóch rodzajach studiów - stacjonarnych, niestacjonarnych)
 • 100 zł – kandydaci na studia wojskowe (w ramach jednej opłaty można zaproponować trzy kierunki na trzech rodzajach studiów – stacjonarnych wojskowych, stacjonarnych cywilnych, niestacjonarnych cywilnych)

    
Opłata za zajęcia dydaktyczne (tzw. czesne). Jest to opłata wnoszona przez studentów studiów niestacjonarnych za każdy semestr studiów wysokość wynosi:

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
www.wat.edu.pl

Sekcja ds. Rekrutacji
tel.: 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

Uczelnia powstała 1951 r.

DZIEŃ OTWARTY: 25 marca 2017 r.

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu