Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kraj: Polska

Miasto: Poznań

WWW: www.up.poznan.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Poznań

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia dynamiczna o znaczącej roli dla regionu i kraju, uczelnia o ponad 100 letnim rodowodzie i ugruntowanych tradycjach akademickich.
Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego uniwersytetu przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.

W swej misji uczelnia nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego – znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.

Oferta dydaktyczna uczelni i programy studiów zapewniają kształcenie na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym, na kierunkach związanych z szeroko pojętym środowiskiem przyrodniczym, jego zagospodarowaniem i ochroną, także produkcją i przetwarzaniem żywności. Ostatnie z uruchomionych to: Inżynieria i gospodarka wodna, Ekoenergetyka, Medycyna roślin, Projektowanie mebli, Weterynaria, Inżynieria rolnicza a od 2016 roku oferujemy nowe studia na kierunku: Agroturystyka.

Szeroki wachlarz edukacyjny i wysokie standardy kształcenia zapewniają naszym absolwentom liczne możliwości na rynku pracy.

W uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i europejskim. Działa program Most-AR, w ramach którego studenci od drugiego roku mogą studiować przez semestr lub jeden rok w innej polskiej uczelni przyrodniczej lub rolniczej. Na poziomie międzynarodowym wymiana studentów jest organizowana między innymi dzięki programom Erasmus i Leonardo da Vinci.

Uczelnia kształci prawie 11 000 studentów na studiach pierwszego stopnia, w większości kończących się tytułem zawodowym inżyniera, studiach magisterskich i doktoranckich oraz anglojęzycznych.
 
Dalsze pogłębianie wiedzy można kontynuować na 23 studiach podyplomowych.
 
Nasze działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.
 

Lokalizacja uczelni:
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – znajduje się w obrębie Sołacza, będącego częścią naszego miasta.
 
Siedziba władz Uczelni (Rektorat i Dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28
 

Programy studenckie
 
Progi dochodowe i wysokość stypendiów obowiązujące w Uniwersytecie Przyrodniczym:

stypendium socjalne

 • dochód do 300,00 zł - 450,00 zł
 • od 300,01 do 600,00 zł - 350,00 zł
 • od 600,01 do 1043.90 zł - 300,00 zł.

 
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o 150,00 zł z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym.
 

Stypendium z tyt. niepełnosprawności 300,00 zł.
 
Regulamin pomocy materialnej (który zawiera szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu) oraz wszelkie potrzebne formularze wniosków znajdują się na stronie www.up.poznan.pl.
 

Praktyki studenckie

Integralną częścią studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest praktyka zawodowa, realizowana zgodnie ze standardami kształcenia oraz programem studiów. Praktyki organizowane są zarówno w kraju i poza granicami (min. w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Australii oraz w Stanach Zjednoczonych). W zależności od kierunku studiów, praktyki realizowane są w przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej, gospodarstwach rolnych, placówkach służby zdrowia lub w innych jednostkach organizacyjnych. Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego dla osób chętnych, którzy chcą zdobyć doświadczenie i wiedzę zgodną z kierunkiem studiów lub w całkiem innej dziedzinie udziela pomocy w organizacji praktyk nadobowiązkowych.
 

Organizacje studenckie

 • Samorząd Studencki - Organizacja Studencka zrzeszająca studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z różnych wydziałów, kierunków i specjalności. Współuczestniczy w podejmowaniu uchwał przez organy uczelni. Organizuje Juwenalia, Agronalia, Otrzęsiny, Andrzejki oraz wiele innych imprez cyklicznych i spotkań studenckich.
 • NZS - Niezależne Zrzeszenie Studentów to organizacja, która narodziła się w burzliwych latach PRLu. Głównymi projektami realizowanymi przez NZS to Wampiriada, Drogowskaz Kariery, Studencki Nobel, ale nie tylko.
 • AZS - Działalność sportowa Akademickiego Związku Sportowego polega głównie na treningach oraz udziale w zawodach sportowych. Członkowie sekcji Klubu Uczelnianego AZS reprezentują uczelnię w rozgrywkach sportowych w wielu dyscyplinach.
 • „Łany” - Zespół Pieśni i Tańca Łany od 42 lat zachwyca i odnosi sukcesy na całym świecie. Podstawowym obszarem twórczości zespołu jest polski folklor taneczno - muzyczny. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego jak również innych poznańskich uczelni.
 • „Venator” - Zespół trębaczy Myśliwskich „Venator” Studentów Wydziału Leśnego wykonuje muzykę myśliwską. Dorobek artystyczny „Venatora” to liczne koncertowania, oprawa mszy Hubertowskiej jak również biesiadowanie. Jest jedną z najbardziej utytułowanych grup tego typu w Polsce.
 • „Coro da Camera” - Chór od 43 lat śpiewem świętuje uroczystości uczelniane, odnosi sukcesy na festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Wykonywany repertuar obejmuje różne style i formy muzyczne.
 • „Pod Prąd” - Ruch akademicki „Pod Prąd” jest studencką organizacją chrześcijańską. Działa w kilkunastu miastach akademickich Polski. Zrzesza on katolickich i protestanckich studentów. Organizacja zajmuje się również prenumeratą magazynu „Płyń Pod Prąd - STARTER”.

 

Współpraca z zagranicą

Uniwersytet bierze czynny udział w programach międzynarodowych: LLP Erasmus, Leonardo da Vinci, COST, EURIFOREST, Programach ramowych UE. Intensywnie rozwija działalność edukacyjną i badawczą z parterami krajów UE i z nią stowarzyszonych. W Uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i międzynarodowym. Działa program Most-AR, w którego ramach studenci od drugiego roku studiów mogą studiować przez semestr lub rok w innej polskiej uczelni rolniczej lub przyrodniczej.
 

Działalność pozadydaktyczna

Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie samą nauką żyje. Uczestniczy aktywnie w 17 sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, ma do wyboru udział w obozach jeździeckich, narciarskich i żeglarskich. Odbywa treningi na obiektach własnych - w nowoczesnej oddanej do użytku w 2008 roku hali sportowej oraz na czterech kortach tenisowych. Bierze też udział w rozgrywkach sportowych, w których odnosi liczne sukcesy: należą do nich między innymi Akademickie Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski, Turnieje międzyuczelniane, międzywydziałowe.

Swoje zdolności i zamiłowania rozwija w 16 kołach naukowych: Koło Naukowe Młodych Menedżerów, Biotechnologów, Rolników, Zootechników i Biologów, Inżynierii Rolniczej, Technologów Żywności, Inżynierów Środowiska, Ekonomistów Agrobiznesu, Leśników, Ogrodników, Botaników, Technologów Drewna, Ochrony Środowiska, Informatyków, Gospodarki Przestrzennej, Dietetyków - działających przy każdym Wydziale. Podstawową formą ich działalności są obozy naukowe takie jak „Ochrona Przyrody w Słowińskim Parku Narodowym” i inne. Student swoje badania i obserwacje prezentuje na corocznie organizowanej Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz sesjach ogólnopolskich i międzynarodowych np. Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Do cieszących się dużym zainteresowaniem są Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Zawody Leśników, konferencja INTERFOB, spływy kajakowe, wyjazdy edukacyjne. Na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadza się szkolenia „Stwórz swój biznes”, „Inwestowanie bez tajemnic”, także szkolenia o tematyce giełdowej.

Nie obca studentom jest także kultura. Śpiewać i tańczyć, a przy tym zwiedzać świat może student naszej Uczelni w Zespole Pieśni i Tańca „Łany”, w chórze „Coro da Camera”.

Na chętnych czeka również Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”. Nie ma więc czasu na nudę, każdy bowiem, kto tylko zechce, znajdzie coś dla siebie. Samorząd Studencki naszej Uczelni należy do czołowych grup studenckich w Polsce. Posiada silne reprezentacje w Parlamencie Studentów RP, Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych oraz ważną pozycję wśród poznańskich uczelni. Każdy chętny do pracy w strukturach samorządowych jest mile widziany. W ciągu roku organizuje liczne imprezy, takie jak Juwenalia (zarówno poznańskie, jak i rodzime Agronalia), obóz integracyjno-szkoleniowy, „Otrzęsiny” dla studentów pierwszego roku i wiele innych.

Oferta dydaktyczna UP w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018

 

 

 

 

 

Prezentacja video

Praktyki studenckie

Integralną częścią studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest praktyka zawodowa, realizowana zgodnie ze standardami kształcenia oraz programem studiów. W zależności od kierunku studiów, praktyki studenckie realizowane są w przedsiębior¬twach, organach administracji państwowej, gospodarstwach rolnych, placówkach służby zdrowia lub w innych jednostkach organizacyjnych.

Biuro Karier

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu organizuje szkolenia, warsztaty i wykłady mające na celu wprowadzenie studentów na rynek pracy, tak aby potrafili sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców. Udziela również pomocy w organizacji praktyk nadobowiązkowych na terenie kraju, organizuje cykl obowiązkowych zajęć dla studentów drugiego stopnia studiów na temat umiejętności miękkich, prowadzenia działalności gospodarczej, metod jej finansowania i wiele innych. Współpracuje z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, fundacjami i stowarzyszeniami, a także z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędem Miasta Poznania, oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Po¬zna¬niu. W ramach współpracy z tymi jednostkami studenci i absolwenci zdobywają doświadczenie zawodowe podczas staży, praktyk ora wolontariatu. Dodatkowo biuro karier prowadzi wiele spotkań z pracodawcami, konsultacje dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych, organizuje dyżury doradców ds. kariery i przedsiębiorczości, którzy pomagają pokierować ścieżką kariery - więcej informacji: www.biurokarier.up.poznan.pl
Natomiast praktyki poza granica¬mi kraju (min. w Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Szwecji oraz w Stanach Zjednoczonych) koordynuje Biuro praktyk zagranicznych. Przebieg praktyk jest ustalany indywidualnie z przedsiębiorstwem przyjmującym i uczelnią, uwzględniając kierunek studiów. Długość wyjazdów waha się od jednego miesiąca – w przypadku zimowych wyjazdów do Wielkiej Brytanii do jednego roku – w przypadku wyjazdów do USA, Australii i Nowej Zelandii. Jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji GrowAbroad International Training, która przygotowuje staże w ramach współpracy około czterdziestu podmiotów na całym świecie.

Samorząd Studencki

Organizacja Studencka zrzeszająca studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z różnych wydziałów, kierunków i specjalności. Współuczestniczy w podejmowaniu uchwał przez organy uczelni, zatem ma charakter współdecyzyjny a za¬razem do¬rad¬czy w kwestiach dotyczących uczelni i studentów. Organizuje Agronalia, obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku studiów, Otrzęsiny, Bal Przyrodnka, Andrzejki, Dzień Kobiet oraz wiele in-nych imprez cyklicznych i spotkań studenckich.


Niezależne Zrzeszenie Studentów

to organizacja, która narodziła się w 1980 roku, przeciwstawiając się ówczesnemu reżimowi politycznemu. Studenci na własny sposób postanowili zawalczyć o wolność i demokrację w naszym kraj i stworzyli studencki odpowiednik „Solidarności”. Dzisiaj NZS chęć zmiany otoczenia wyraża przez liczne inicjatywy, które jedocześnie organizuje. Najbardziej zna¬na to „Wampiriada”, czyli studenckie honorowe krwiodawstwo. „Bałwan stoi, Ty pomagasz”, „Ołówek dla Afryki”, „Studencki Nobel” i inne.

Klub Uczelniany AZS

to studenci zrzeszeni w Klubie AZS, którzy reprezentują nasz Uniwersytet Przyrodniczy w różnego typu zawodach sportowych, startując w Akademickich Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski AZS, turniejach uczelnianych i rozgrywkach międzywydziałowych. Członkowie skupiają się w 17 sekcjach sportowych Klubu. W ostatnich latach największe sukcesy w ramach np. Akademickich Mistrzostw Wielkopolski odniosły sekcje: jeździecka, kolarstwa górskiego, unihokeja, siatkówki kobiet, streetbasket kobiet, lekkiej atletyki, tenisa stołowego. Z powodzeniem wystartowały nowe dyscypliny: badminton, aquash, dart i bowling.

Zespół Pieśni i Tańca „Łany”

od 42 lat zachwyca i odnosi sukcesy na całym świecie. Podstawowym obszarem twórczości zespołu jest polski folklor taneczno - muzyczny. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego jak również innych poznańskich uczelni. Obecnie tworzy go 120-osobowa grupa studentów i absolwentów. Funkcjonuje na dwóch poziomach zaawansowania wraz z kapelą, w której grają także muzycy Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zespół dał kilkaset koncertów, ma na swym koncie nagrania foniczne, radiowe i telewizyjne, reprezentował naszą uczelnię oraz nasz kraj na wielu renomowanych imprezach i festiwalach w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej.


Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”

to grupa studentów Wydziału Leśnego wykonująca muzykę myśliwską już od 1984 roku; wtedy to grupa studentów – leśników postanowiła stworzyć koło artystyczne skupiające miłośników gry na rogu myśliwskim. Zespół zapewnia oprawę muzyczną podczas wielu podniosłych uroczystości uczelnianych i wydziałowych, promuje też kulturę łowiecką wśród różnych środowisk i społeczności. Dorobek artystyczny „Venatora” to liczne koncertowania w kraju i za granicą, oprawa mszy Hubertowskiej jak również biesiadowanie. Jest jedną z najbardziej utytułowanych grup tego typu w Pol¬sce.

Chór Akademicki „Coro da Camera”

od 20 już lat śpiewem świętuje uroczystości uczelniane. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego, jak również innych poznańskich uczelni. Odnosi sukcesy na festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Co roku koncertuje w wielu poznańskich kościołach oraz charytatywnie w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Z okazji swego jubileuszu wydał płytę. Wykonywany repertuar obejmuje różne style i formy muzyczne.

Ruch Akademicki „Pod Prąd”

RAPP jest studencką organizacją chrześcijańską działającą na największych uczelniach w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Łodzi. Na naszym Uniwersytecie działa od 1995 ro-ku. Zrzesza katolickich i protestanckich studentów. Studenci zaangażowani w tej organizacji dbają o rozwój indywidualny, społeczny i duchowy. Organizują spotkania dyskusyjne, wykłady, warsztaty, kursy, wyjazdy weekendowe, spływy kajakowe, majówki itd.

Współpraca z zagranicą

Uniwersytet bierze czynny udział w programach międzynaro¬dowych: Erasmus+, COST, Euro-forester, Horyzont 2020, CEEPUS.
Intensywnie rozwija działalność edukacyjną i badawczą z parterami krajów Unii Europejskiej i z nią stowarzyszonych. W Uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Działalność pozadydaktyczna

Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie samą nauką żyje. Uczestniczy aktywnie w sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, gdzie ma do wyboru udział w obozach jeździeckich, narciarskich i żeglarskich. Odbywa treningi na obiektach własnych - w nowoczesnej hali sporto¬ej oraz na czterech kortach tenisowych.

Swoje zdolności i zamiłowania rozwija w 21 kołach naukowych: Koło Naukowe Architektów krajobrazu, Biotechnologów „OPERON”, Botaników, Dietetyków, Ekoenergetyków, Ekonomistów Agrobiznesu, Gospodarki Przestrzennej, Informatyków, Inżynierii Rolniczej, Inżynierów Środowiska, Leśników, Młodych Menedżerów, Ochrony Środowiska, Ogrodników, Rolników, Turystyki „AGROTUR”, Zootechników i Biologów, Medyków Weterynaryjnych, Technologów Drewna, Technologów Żywności, działających przy każdym Wydziale.

Podstawową formą ich działalności są obozy naukowe takie jak „Ochrona Przyrody w Słowińskim Parku Narodowym” i inne. Student swoje badania i obserwacje prezentuje na corocznie organizowanej Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz sesjach ogólnopolskich i międzynarodowych np. Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Do cieszących się dużym zainteresowaniem są Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Zawody Leśników, konferencja INTERFOB, spływy kajakowe, wyjazdy edukacyjne. Na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadza się szkolenia „Stwórz swój biznes”, „Inwestowanie bez tajemnic”, także szkolenia o tematyce giełdowej. Nie obca studentom jest także kultura. Śpiewać i tańczyć, a przy tym zwiedzać świat może student naszej Uczelni w Zespole Pieśni i Tańca „Łany”, w Chórze Akademickim „Coro da Ca¬mera”. Na chętnych czeka również Zespół Trębaczy Myśliwskich „Vena¬tor”.

Nie ma więc czasu na nudę, każdy bowiem, kto tylko zechce, znajdzie coś dla siebie. Samorząd Studencki naszej Uczelni należy do czołowych grup studenckich w Polsce. Posiada silne reprezentacje w Parlamencie Studentów RP, Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych oraz ważną pozycję wśród poznańskich uczelni. Każdy chętny do pracy w strukturach samorządowych jest mile widziany.

Zasady rekrutacji:

e-mail: dzstud@up.poznan.pl

Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 1. Biotechnologia
 2. Ekoenergetyka
 3. Informatyka i agroinżynieria
 4. Inżynieria rolnicza
 5. Ochrona środowiska
 6. Rolnictwo


Wydział Leśny

 1. Leśnictwo


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 1. Agroturystyka
 2. Biologia o specjalności: biologia stosowana
 3. Weterynaria (jednolite magisterskie)
 4. Zootechnika


Wydział Technologii Drewna

 1. Inżynieria biotworzyw
 2. Projektowanie mebli
 3. Technologia drewna


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 1. Architektura krajobrazu
 2. Medycyna roślin
 3. Ogrodnictwo


Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 1. Dietetyka
 2. Technologia żywności i żywienie człowieka
 3. Towaroznawstwo o specjalności: zarządzanie jakością żywności


Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 1. Gospodarka przestrzenna
 2. Inżynieria i gospodarka wodna
 3. Inżynieria środowiska


Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 1. Ekonomia
 2. Finanse i rachunkowość
 3. Polityka społeczna

 


Szczegóły na stronie:
http://rekrutacja.puls.edu.pl/

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Kraj: Polska

Telefon: +48618487011, +48618487522, +48618487212, +48618487010

Fax: +48618487146

E-mail: dzstud@up.poznan.pl

WWW: www.up.poznan.pl

 

adresy Wydziałów:

1. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-70-91, 618-48-70-92 ,618-48-70-94, 618-46-60-60
biotechnologia, ekoenergetyka, informatyka i agoinżynieria
inżynieria rolnicza, ochrona środowiska, rolnictwo
www.up.poznan.pl/wrol
e-mail: dziekrol@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 291, 507 927 276

2. Wydział Leśny
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-70-98, 618-48-70-99
leśnictwo, ochrona przyrody
www.up.poznan.pl/wles
e-mail: dziekles@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 286

Facebook: www.facebook.com/wydziallesny/

 

3. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-71-04, 618-48-72-44
agroturystyka, biologia, turystyka przyrodnicza, weterynaria, zootechnika
www1.up.poznan.pl/animal/
e-mail: dziekwet@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 504 626 189

Facebook:  www.facebook.com/wmwzup.poznan/

 

4. Wydział Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-71-05, 618-48-70-51
architektura krajobrazu, medycyna roślin, ogrodnictwo
www.up.poznan.pl/wogr
e-mail: wdzogr@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  tel. 507 927 258

 

5. Wydział Technologii Drewna
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28a,
tel.: 618-48-71-01/02, 618-48-72-45
inżynieria biotworzyw, projektowanie mebli, technologia drewna
www.up.poznan.pl/wtd
e-mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  tel. 507 926 981

 

6. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-48-70-95, 618-48-70-97
dietetyka, towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka
www.up.poznan.pl/wnoziz
e-mail: wtzdz@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 256

 

7. Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-48-71-03, 618-48-70-73
gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska
www.up.poznan.pl/wisgp   
e-mail: inzynieria@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 9254

Facebook:  www.facebook.com/WMiIS/

 

8. Wydział Ekonomiczno-Społeczny
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-46-67-40/43
ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna
www.wes.up.poznan.pl
e-mail: dziekwes@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 248

Facebook: www.facebook.com/WESPOZNAN/

 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Uniwersytet-Przyrodniczy-w- Poznaniu/344743482225224/ref=hl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu