Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Kraj: Polska

Miasto: Krosno

WWW: www.pwsz.krosno.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Krosno

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia jest pierwszą uczelnią w Krośnie, z dumą jednak odwołuje się do bogatej historii kształcenia w naszym mieście na poziomie średnim lub półwyższym kadry nauczycielskiej dla okolicznych szkół.

 

Tradycja ta sięga czasów, w których Krosno miało już za sobą świetność gospodarczą XV i XVI w. Za sprawą sprowadzonych w 1614 r. jezuitów rozpoczęła w 1631 r. funkcjonowanie szkoła, która po szesnastu latach intensywnej działalności edukacyjnej w klasach gramatyki, retoryki i humanistycznych oraz dzięki odpowiedniemu doborowi kadry została podniesiona do rangi kolegium. W 1647 r. jezuici otworzyli pierwszą bursę i internat. Dzięki przedsiębiorczości zakonników oraz licznym funduszom i zapisom kolegium przetrwało, z drobnymi przerwami, aż do 1773 r. Kasata zakonu i likwidacja kolegium zapoczątkowały ponad stuletni okres zapaści edukacyjnej, który skończył się z chwilą otwarcia Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Krośnie w 1895 r. W 1849 r. zabudowania kolegium zniszczył pożar; władze austriackie darowały ruinę miastu pod warunkiem podjęcia jej odbudowy na cele szkolne. W XX w. w budynku kolegium otworzono Szkołę Tkacką, a następnie Technikum Tkackie. Po drugiej wojnie światowej w części budynku mieściła się Szkoła Podstawowa nr 1, do której uczęszczała większa część ówczesnych mieszkańców Krosna.

 

Tradycje i dorobek w zakresie kształcenia w Krośnie twórczo wzbogacały również: Liceum Pedagogiczne Męskie (1937-1961), Studium Nauczycielskie(1960-1971), Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie (1971– do chwili obecnej), Studium Nauczycielskie(1982-1988), Punkt Konsultacyjny Rzeszowskiej WSP (1988-1991), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (1990-2001), Kolegium Nauczycielskie(1992-2001).

 

Kiedy zaistniały ustawowe warunki dla organizowania państwowych wyższych szkół zawodowych, Wojewoda Krośnieński wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o powołanie uczelni w oparciu o działające w Krośnie i Jaśle placówki kształcące nauczycieli. Dzięki śmiałemu otwarciu władz administracyjnych i oświatowych województwa krośnieńskiego na założenia i wymagania stawiane kolegiom oraz życzliwej pomocy władz i twórczemu wysiłkowi pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, w 1999 roku powstała w Krośnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15. czerwca 1999 r. Dz. U. Nr 55, poz. 575), która prowadząc 3-letnie i 3,5-letnie studia umożliwia absolwentom uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera oraz podejmowanie studiów magisterskich w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie.

 

W pierwszym roku działalności PWSZ w Krośnie kształciła w pięciu specjalnościach licencjackich: Edukacja wczesnoszkolna, Język polski, Język angielski, Język niemiecki oraz Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną i turystyką. W roku następnym oferta została poszerzona o studia inżynierskie na trzech specjalnościach: Eksploatacja i konstrukcja maszyn, Kształtowanie środowiska, Sieciowe systemy informatyczne, a od roku akademickiego2001/2002 dodatkowo o jedną specjalność licencjacką Obsługa ruchu turystycznego i rekreacji i jedną inżynierską Gospodarka regionalna z agroturystyką. W roku akademickim 2002/2003 uruchomione zostały studia licencjackie w zakresie Pielęgniarstwa. W 2004 r. szkoła uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunkach: Filologia, Filologia polska, Pielęgniarstwo, Informatyka, Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne, w roku 2005: Pedagogika, Rolnictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, a w roku 2007 otwarto kierunek Budownictwo. Od 2010 roku uruchomiono nowy kierunek studiów Towaroznawstwo, a w 2011 Energetykę.

 

Pierwszym rektorem uczelni został prof. dr hab. Janusz Strutyński, polonista-językoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2000-2004 funkcję tę pełnił prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, specjalista w zakresie górnictwa i geodezji inżynierskiej związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W latach 2004-2008, 2008-2012 rektorem był dr hab. Janusz Gruchała prof. nadzw., polonista-literaturoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2012 uczelnią zarządza prof. dr hab. Grzegorz Przebinda - profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie ściśle współpracuje z kilkoma uczelniami akademickimi, z których przyjeżdża znaczna część kadry nauczającej; na tych uczelniach absolwenci PWSZ wybierają najchętniej studia II stopnia. Są to: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Górniczo-Hutnicza i Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie kształci na 14 kierunkach studiów:

 • Budownictwo,
 • Energetyka,
 • Filologia,
 • Filologia polska,
 • Informatyka,
 • Inżynieria środowiska,
 • Mechanika i budowa maszyn,
 • Pielęgniarstwo,
 • Pedagogika,
 • Rolnictwo,
 • Towaroznawstwo,
 • Turystyka i rekreacja,
 •  Wychowanie fizyczne,
 •  Zarządzanie.

 

 Programy studenckie

Czym jest Erasmus?

Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

 

Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.

 

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • kraj kandydujący: Turcja.

Środki przyznane Polsce. W 2007 r. budżet programu Erasmus w Polsce przeznaczony na działania zdecentralizowane (tj. administrowane przez Narodową Agencję) wynosił 31 879 220 EUR.

 

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN-owskie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Uczelnie, które zamierzają brać udział w Erasmusie w najbliższych latach są zobowiązane złożyć wniosek o Kartę do Komisji Europejskiej. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

 

UCZELNIE biorące udział w Erasmusie mają możliwość:

 • prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy/przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji);
 • prowadzenia wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni);
 • organizowania kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
 • udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.
 • udziału w sieciach tematycznych Erasmusa.

Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników mogą uzyskać dofinansowanie na działania związane z organizacją wymiany, np. na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, w tym np. kursy języka polskiego, programy "integracyjne" itp.

 

Podstawowe zasady

W programie Erasmus można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów: wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoją uczelnią macierzystą; wyjazd na praktykę – do zagranicznej instytucji nieakademickiej współpracującej z Twoją uczelnią.

KTO może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa? Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy: być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów, być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera); mieć ukończony co najmniej pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich); być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym). Jest jeszcze jeden warunek ubiegania się o wyjazd: Twój macierzysty wydział musi faktycznie brać udział w Erasmusie, to znaczy współpracować z zagranicznymi uczelniami albo instytucjami w ramach tego programu.

 

GDZIE ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa?

O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus możesz się ubiegać tylko w swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia. Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w Erasmusie szukaj na stronie internetowej własnej uczelni, u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora Erasmusa lub w biurze współpracy międzynarodowej.

 

Do jakich KRAJÓW można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein i Norwegia, kraj kandydujący – Turcja. Do JAKICH UCZELNI można wyjechać na część studiów? Wymianę studentów w Erasmusie mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu. Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Możesz odbyć część studiów tylko na takim wydziale, który kształci w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

 

Do JAKICH INSTYTUCJI można wyjechać na praktykę?

Uczelnia może wysyłać studentów na praktykę do instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa. Na praktykę możesz więc wyjechać do zagranicznej instytucji, organizacji, przedsiębiorstwa, które zawarło z Twoją uczelnią porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do instytucji partnerskiej. Tak jak w przypadku uczelni, instytucja ta musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Uczelnia może także korzystać z pośrednictwa instytucji, firm specjalizujących się w organizacji praktyk zagranicznych. Z tymi instytucjami uczelnia musi także zawrzeć porozumienie. W takim przypadku studenci mogą wyjechać do instytucji, firm współpracujących z instytucją pośredniczącą w organizowaniu praktyk.

 

NA JAK DŁUGO można wyjechać na studia?

Na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku. Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

 

NA JAK DŁUGO można wyjechać na praktykę?

Na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego – tego samego – roku akademickiego.

 

  Pielęgniarstwo

  Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.

     

    Pedagogika

    Specjalności:

 •         Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
 •         Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 •         Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną

    Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne).

     

    Inżynieria środowiska

    Specjalności:

 •  Geotechnika i geologia inżynierska
 • Instalacje sanitarne i technologiczne
 • Instalacje gazowe

    Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

     

Rolnictwo

Specjalności:

 •  Agroekonomia
 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu

Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

   

Budownictwo

  Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

     

 Energetyka

Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

     

 Mechanika i budowa maszyn

 Specjalności:

 • Obrabiarki sterowane numerycznie
 • Mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • Mechanika lotnicza

    Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

     

Towaroznawstwo

  Specjalności:

 • Towaroznawstwo medyczne, farmaceutyczne i kosmetyczne
 • Towaroznawstwo i technologia żywności
 • Kształtowanie i ocena jakości towarów

    Studia inżynierskie (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

   

Zarządzanie

 Specjalności:

 • Zarządzanie instytucjami publicznymi
 •  Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie w przedsiębiorstwie

    Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

     

 Dwujęzykowe studia dla tłumaczy

Kierunek Filologia, specjalność: Dwujęzykowe studia dla tłumaczy.

 Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne.

     

Filologia angielska

Kierunek Filologia, specjalność: Filologia angielska.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

     

 Filologia germańska  

 Kierunek Filologia, specjalność: Filologia germańska.

 Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne).

     

 Język rosyjski dla biznesu

Kierunek Filologia, specjalność: Język rosyjski dla biznesu.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne).

     

 Filologia Polska

Specjalności:

 • Edytorstwo i wiedza o mediach
 • Informacja i komunikacja społeczna
 • Nauczycielska

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne.

     

Turystyka i rekreacja

Specjalności:

 • Obsługa ruchu turystycznego i rekreacji
 • Turystyka aktywna z agroturystyką
 • Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i Spa

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

     

Informatyka

 Specjalności:

 • Technologie internetowe i bazy danych
 • Sieciowe systemy informatyczne
 • Informatyka praktyczna

Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

 

Wychowanie fizyczne 

Specjalności:

 • Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną
 • Sportowo-instruktorska
 • Trener osobisty

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

Opis miasta

Krosno – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.

Ośrodek o znaczeniu regionalnym i subregionalnym. Siedziba wielu instytucji o zasięgu ponadlokalnym: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych, Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Okręgowej Komisji Wyborczej, Sądu i Prokuratury Okręgowej, Okręgowego Urzędu Górniczego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego, Urzędu Celnego, Instytutu Nafty i Gazu oraz Radiowo Telewizyjnego Centrum Nadawczego na Suchej Górze.

Więcej informacji o rekrutacji znajdziesz tutaj

Dane Kontaktowe

Adres: Rynek 1

38-400 Krosno

Telefon: 13-43-755-00

Fax: 13-43-755-11

E-mail: pwsz@pwsz.krosno.pl

WWW: www.pwsz.krosno.pl

 

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej

Adres: ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

Telefon: 13 43 755 80

E-mail: ig@pwsz.krosno.pl

 

Instytut Humanistyczny

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 8, pokój 15

38-400 Krosno

Telefon: 13 43 755 40

E-mail: ih@pwsz.krosno.pl

 

Instytut Kultury Fizycznej

Adres: ul. Wyspiańskiego 20, pokój 8 B

38-400 Krosno

Telefon: 13 43 755 60

E-mail: ik@pwsz.krosno.pl

 

Instytut Politechniczny

Adres:  ul. Dmochowskiego 12,

38-400 Krosno

Telefon: 13-43-755-90

E-mail: ip2@pwsz.krosno.pl; ip@pwsz.krosno.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu