Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Państwowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Kraj: Polska

Miasto: Elbląg

WWW: www.pwsz.elblag.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Państwowe

 

Szukaj innych uczelni w: Elbląg

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu powołana została w 1998 roku, na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 1997 o wyższych szkołach zawodowych oraz rozporządzeniem rady ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. Powstała na bazie oddziału Politechniki Gdańskiej w Elblągu, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Nauczycielskiego. PWSZ w Elblągu jest pierwszą, w powojennej historii naszego miasta, samodzielną elbląską uczelnią państwową. Dużą rolę w staraniach o powołanie tej jednostki odegrał Wojewoda Elbląski stojący na czele Komitetu Organizacyjnego PWSZ w Elblągu. Jedenaście lat działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na stałe związały ją z miastem i regionem.

 

Jako ośrodek życia naukowego, kulturalnego, społecznego i sportowego miasta i regionu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest inicjatorem i organizatorem licznych działań, takich jak: ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria i wykłady otwarte, popularyzujące różne dziedziny nauki, specjalistyczne szkolenia oraz kursy, warsztaty, spotkania z przedstawicielami świata kultury i nauki, wernisaże i wystawy, koncerty, występy teatru, zawody sportowe. Uczelnia jest także patronem wielu innych wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Czynnie uczestnicząc w życiu społecznym i gospodarczym miasta i regionu, PWSZ jest nie tylko ośrodkiem kształcenia, ale również ważnym dla regionu ośrodkiem badawczo-rozwojowym. Wyrazem praktycznego nastawienia Uczelni jest nawiązanie kontaktów z organizacjami samorządowymi i gospodarczymi o charakterze regionalnym, czego przykładem jest podpisanie umowy o współpracy z Urzędem Miasta w Elblągu. Efektem porozumienia jest współpraca przy tworzeniu Elbląskiego Parku Technologicznego.

 

Prawie na całym świecie najkorzystniej i najwygodniej studiuje się w małych oraz średnich miejscowościach. Małe uczelnie cieszą się szczególnym wsparciem środowisk lokalnych i regionalnych, w tym środowisk gospodarczych, administracyjnych i ośrodków opiniotwórczych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest jedną z uczelni, posiadających właśnie takie wszechstronne wsparcie. Warunki kształcenia, tak materialne (baza dydaktyczna, socjalna, domy studenckie), jak i organizacyjne (kadra naukowo-dydaktyczna, wyposażenie biblioteki, laboratoriów) są bardzo atrakcyjne dla chcącej podjąć studia młodzieży.

 

Oferta kształcenia

 

Obecnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu kształci się blisko 3 500 studentów w 4 instytutach: Instytucie Ekonomicznym, Instytucie Informatyki Stosowanej, Instytucie Pedagogiczno-Językowym i Instytucie Politechnicznym, na 10 kierunkach w zakresie 14 specjalności.

 

Istotą kształcenia w wyższych szkołach zawodowych jest przygotowanie młodzieży do sprostania wymogom regionalnego rynku pracy. Uczelnia uwzględnia potrzeby lokalnych środowisk i rozwija kreatywność przyszłych uczestników życia gospodarczego i społecznego.

 

W celu zapewnienia absolwentom gruntownego przygotowania zawodowego i odpowiedniej praktyki, Uczelnia nawiązuje i podtrzymuje kontakty z przedsiębiorstwami, samorządami terytorialnymi, instytucjami życia publicznego oraz ośrodkami akademickimi w regionie, w kraju i za granicą. Dzięki życzliwości zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw i instytucji nasi studenci odbywają praktyki zawodowe bezpośrednio w wyspecjalizowanych warsztatach oraz laboratoriach takich firma jak: międzynarodowy koncern ALSTOM Power Sp. z o.o., ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, spółką OPeGieKa, Metal Expert, Elektrociepłownia Elbląg.

 

Dbając o najwyższy poziom nauczania, Uczelnia stara się o zatrudnianie najlepszych wykładowców z tytułami i stopniami naukowymi, a także o rozwój naukowy młodych dydaktyków. Aktualnie we wszystkich instytutach PWSZ zatrudnionych jest 204 nauczycieli akademickich:

 • 19 profesorów tytularnych,
 • 31 doktorów habilitowanych,
 • 75 pracowników ze stopniem naukowym doktora,
 • 79 pracowników z tytułem magistra.

 

Nieustanny rozwój uczelni to tworzone wciąż nowe kierunki studiów dostosowane do pojawiających się potrzeb rynku pracy. W 2008 roku otworzono kierunek Budownictwo, w 2009 specjalności: ekonomika turystyki, filologiczna obsługa biznesu, filologia germańska – translatoryka, urządzenia i instalacje elektroautomatyki, technologia i eksploatacja maszyn, przemysłowe zastosowania mechatroniki. W roku 2010, w ramach kierunku Mechanika i budowa maszyn powstała specjalność – elektromechanika samochodowa. Natomiast w roku 2011 w ramach kierunku Administracja powstała specjalność administracja bezpieczeństwa publicznego

 

W celu zapewnienia swoim studentom międzynarodowego poziomu kształcenia w roku 2007 Uczelnia wprowadziła nowoczesne programy nauczania i europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta (ECTS - European Credit Transfer System). Działający na Uczelni System Boloński umożliwia równoległe studiowanie na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

 

Dodatkowo, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach europejskiego programu LLP Erasmus, odbywają praktyki oraz części studiów w zagranicznych uczelniach i przedsiębiorstwach. Poprzez wyjazdy poszerzają oni swoją wiedzę i zdobywają nowe doświadczenia.

 

Studenci

 

Dbając o rozwój intelektualny i kulturalny studentów, władze Uczelni prowadzą ścisłą współpracę z Radą Studentów, której przedstawiciele zasiadają w Senacie PWSZ w Elblągu. Rada Studentów to pomost łączący studentów z władzami Uczelni i reprezentant studentów na posiedzeniach Komisji Stypendialnej, Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. Rada zajmuje się także organizowaniem studenckich imprez rozrywkowych i sportowych, m.in. otrzęsin, wieczornic rocznicowych, wernisaży, spotkań w dyskusyjnym klubie filmowym, wieczorów z poezją, Juwenaliów itp. Studenci biorą również udział w konferencjach naukowych i debatach. Przedstawiciele Rady Studentów współpracują z Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej aktywnie włączając się w prowadzone akcje. Od sześciu lat uczestniczą w spotkaniach Samorządów Studenckich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych prowadzonych w ramach Forum PWSZ.

 

Poza zdobywaniem wiedzy studenci PWSZ w Elblągu mają możliwość rozwijania swych pasji i zainteresowań poprzez udział w kołach naukowych, sekcjach sportowych i organizacjach studenckich.

 


Współpraca

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu prowadzi szeroko rozumianą współpracę z uniwersytetami, szkołami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi zarówno w Polsce jak i za granicą. Poprzez zawarte porozumienia oraz prowadzone wspólne programy badawcze Uczelnia współpracuje między innymi z: Uniwersytetem Gdański, Politechniką Gdańska, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytetem Technicznym w Kaliningradzie (Rosja), Uniwersytetem Bałtyckim w Uppsali (Szwecja), Universitas Studiorum Polona Vilnensis (Litwa), Uniwersytetem Technicznym w Kownie (Litwa), Norweskim Instytutem Badań Wody w Bergen (Norwegia), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Czechy), University of Crete (Grecja), Universidad de Oviedo (Hiszpania), Universidad de Castilla-La Mancha (Hiszpania), Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpani), Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpania), L`Université du Luxembourg (Luksemburg), Liepajas Universitate (Łotwa), Hochschule Bremen (Niemcy), Universität Würzburg (Niemcy), Hochschule Lausitz (Niemcy), Fachhoschschule Stralsund (Niemcy), Hochschule Wismar (Niemcy), Instituto Superior Técnico - Uniwersytet Techniczny w Lizbonie (Portugalia), Universitatea de Vest din Timişoara (Rumunia), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Słowacja), Károly Róbert Főiskola (Węgry)

 

Zawarte umowy mają wpływ zarówno na poszerzanie oferty dydaktycznej, jak i pogłębianie wiedzy studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników PWSZ w Elblągu.

 

PWSZ w Elblągu utrzymuje stałą współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi z Elbląga oraz okolic. W ramach umów Uczelnia zaprasza młodzież do udziału w wykładach otwartych, zajęciach laboratoryjnych oraz spotkaniach kół naukowych czy też zawodach sportowych.

 

Rozwój PWSZ w Elblągu

 

W rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wpisała się inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski pt.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej kształceniu kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne."

 

W ramach inwestycji wartej 26 mln. przewidziano budowę nowoczesnej bazy dydaktycznej dla Instytutu Ekonomicznego i Politechnicznego oraz modernizację sal Instytutu Informatyki Stosowanej.

 

Głównym elementem inwestycji na ul. Grunwaldzkiej jest dobudowa kolejnego skrzydła i wyposażenie powstałego tam zespół specjalistycznych laboratoriów wraz z salami audytoryjnymi, seminaryjnymi i wykładowymi. W obiekcie powstanie 12 nowych laboratoriów skoncentrowanych w 3 zespołach: zespół laboratoriów monitoringu i ochrony środowiska, zespół laboratoriów elektrotechnicznych, zespół laboratoriów technologiczno-eksploatacyjnych. W nowym obiekcie powstanie 9 nowych sal audytoryjnych, wykładowych i seminaryjnych, w tym duża sala audytoryjna na 300 osób, z których korzystać będą mogli wszyscy studenci PWSZ w Elblągu.

 

Kolejnym założeniem projektu jest adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 na potrzeby zespołu laboratoriów eksploatacji i zarządzania sieciami komputerowymi. W wyniku powyższych prac nastąpi wyposażenie 3 laboratoriów i studia medialnego oraz 2 sal dydaktycznych i systemy audiowizualne.

 

Poprzez modernizację całej infrastruktury sieciowej pod kątem integracji z siecią PIONIER oraz budowę i modernizację sal wykładowych i laboratoryjnych nastąpi budowa i wdrożenie systemu zdalnego nauczania (e-learning) w uczelni. Krok w przyszłość: e-learning

 

Całość prac będzie obejmowała: wyposażenie studia multimedialnego do wspomagania e-learning-u, wyposażenie sal audytoryjnych i laboratoryjnych w system kamer cyfrowych ze zdalnym sterowaniem pozycjonowania dla interakcji i wideokonferencji, konsole operatorskie, dekodery obrazu i dźwięku, serwery audytoryjne itp. Inwestycja przewiduje także adaptację pomieszczeń na laboratoria i wyposażenie zespołu laboratoriów eksploatacji i zarządzania sieciami komputerowymi, obejmującego: laboratorium technik światłowodowych, laboratorium eksploatacji i zarządzania sieciami, laboratorium telefonii IP.

 • Pedagogika, studia I stopnia, Tryb studiów: stacjonarne

Specjalności:
edukacja wczesnoszkolna
pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą rodzinie
edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

 

 • Administracja, studia I stopnia, Tryb studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne

Specjalności:
administracja bezpieczeństwa publicznego,
administracja samorządowa i finanse publiczne

 

 • Ochrona środowiska, studia I stopnia inżynierskie, Tryb studiów: stacjonarne

 

 • Budownictwo, studia I stopnia inżynierskie, Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne

 

 • Mechanika i budowa maszyn, studia I stopnia inżynierskie, Tryb studiów: stacjonarne

Specjalności:
technologia i eksploatacja maszyn,
elektromechanika samochodowa.

 

 • Ekonomia, studia I stopnia, Tryb studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne

Specjalności:
ekonomika turystyki,
ekonomika menedżerska,
przedsiębiorczość gospodarcza.

 

 • Filologia polska, studia I stopnia, Tryb studiów: stacjonarne

Specjalności:
filologia polska - nauczycielska,
filologia polska - dziennikarsko-publicystyczna,
filologia polska - filologiczna obsługa biznesu.

 

 • Filologia, studia I stopnia, Tryb studiów: stacjonarne

Specjalności:
filologia angielska - nauczycielska,
filologia angielska - języki obce w biznesie,
filologia germańska - nauczycielska,
filologia germańska - translatoryka,
filologia germańska - języki obce w biznesie.

 

 • Informatyka, studia I stopnia inżynierskie, Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:
administracja systemów i sieci komputerowych
projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe
grafika komputerowa i multimedia

 

Więcej informacji o kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu znajdziesz tutaj

Elbląg jest miastem atrakcyjnie usytuowanym na styku dwóch odmiennych krain geograficznych: Żuław Wiślanych i Wysoczyzny Elbląskiej. Sąsiaduje również z Zalewem Wiślanym. Miasto położone jest przy trasie z Warszawy do Gdańska oraz z Europy Zachodniej do Kaliningradu i państw nadbałtyckich. Elbląski port śródlądowy stanowi punkt wyjścia dróg wodnych do miejscowości wczasowo-turystycznych położonych nad Zalewem Wiślanym oraz przez Kanał Elbląski na obszary Pojezierza Iławskiego. W sezonie żeglugowym funkcjonuje komunikacja wodna.

 

Statki białej floty obsługują linie pomiędzy Elblągiem a Krynicą Morską, Fromborkiem i Kaliningradem oraz przez Kanał Elbląski do Małdyt i Ostródy.

Ogromne zróżnicowanie krajobrazu Elbląga i okolic umożliwia uprawianie różnorodnych form wyoczynku. Na akwenach rozwinęło się żeglarstwo i windsurfing, a rozbudowana sieć rzeczna to raj dla wędkarzy i kajakarzy. Zimą zamarznięty Zalew Wiślany przyciąga miłośników bojerów. Liczne stadniny na naszym terenie oferują przejażdżki powozem i konno, a w sezonie zimowym kuligi. Samo miasto ze swoimi zabytkami jest bardzo atrakcyjnym miejscem. Godzinami można spacerować po Starym Mieście podziwiając średniowieczne budowle i rekonstruowane stylowe kamieniczki.

 

Źródło: www.elblag.pl

Zasady rekrutacji

 


Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w roku akademickim 2013/2014

 

KROK I - REJESTRACJA INTERNETOWA

Kandydat rejestruje się do 15 lipca 2013 r. do godz. 15.00 na stronie internetowej http://irk.pwsz.elblag.pl i wprowadza wymagane przez system dane. Każdy kandydat na studia, aby zarejestrować się i wypełnić formularz rekrutacyjny może skorzystać z komputera udostępnionego przez Uczelnię.

 

KROK II - DOSTARCZENIE ŚWIADECTWA

Kandydat dostarcza lub wysyła listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2013 r. do godz. 15.00 do Punktów Rekrutacyjnych kopię świadectwa dojrzłości tylko wtedy gdy:

 • zdawał maturę w latach 2008-2013 i nie podpisał podczas egzaminu maturalnego zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
 • zdawał mature w roku 2007 lub wcześniej

 

KROK III - OPŁATA REKRUTACYJNA

Kandydat powinien dokonać wpłaty za postępowanie rekrutacyjne (wysokość opłaty zostanie podana w terminie późniejszym) na specjalne konto uczelni. Numer konta jest indywidualny, tzn. generowany automatycznie dla każdego kandydata po zalogowaniu się na stronie internetowej irk.pwsz.elblag.pl

Brak opłaty po 15 lipca 2013r. za postępowanie rekrutacyjne spowoduje, iż podanie nie będzie rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

 

KROK IV - DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW (PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW I ZAKWALIFIKOWANIU NA STUDIA)

Wymagane dokumenty kandydat dostarcza do Punktów Rekrutacyjnych lub wysyła listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2013:

Kandydaci na studia składają w Instytutowych Komisjach Rekrutacyjnych (w sposób opisany w zasadach rekrutacji) następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na wybrany kierunek, specjalnośći formę studiów (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
 • poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości lub w przypadku zdania matury po 2004 r. – świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo dojrzałości,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zaświadczenie lekarskie - stwierdzające brak przeciwwskazańdo podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów, zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z dn. 15.09.1997 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 767 ze zmianami),
 • poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art.170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku kandydata na studia stacjonarne).
 • Kandydat zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego, wygenerowany przez system elektronicznej rekrutacji.

 

Dla kandydatów posiadających utrudniony dostęp do Internetu istnieje możliwość elektronicznej rejestracji na terenie Uczelni.

 

W Instytucie Ekonomicznym, Politechnicznym i Pedagogiczno-Językowym prosimy o dostarczanie dokumentów w białych wiązanych teczkach.

 

Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek w pierwszym terminie będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, przewiduje się dodatkową rekrutację we wrześniu - roku, w którym powadzona jest rekrutacja, wg przedstawionych powyżej zasad.

 

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne zostanie podana w terminie późniejszym. Wpłaty należy dokonać na wskazane konto z dopiskiem „opłata rekrutacyjna na studia".

 

Studia dzienne są BEZPŁATNE.

Studia niestacjonarne są odpłatne. W roku akad. 2013/14 wynoszą:

 • w Instytucie Ekonomicznym 1950 zł
 • w Instytucie Informatyki Stosowanej 2250 zł
 • w Instytucie Politechnicznym 2500 zł

Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają:

1) Biuro Informacji Rekrutacyjnej, tel. 55 629 05 54,

2)Dziekanat Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu , tel. 55 629 06 50,

3)Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 50,

4)Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 00,

5)Dziekanat Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 00.

Dane kontaktowe

Adres: ul. Wojska Polskiego 1

82 - 300 Elbląg

Kraj: Polska

Telefon: +48 55 629 05 05

Fax: +48 55 629 05 10

E-mail: pwsz@pwsz.elblag.pl

WWW: www.pwsz.elblag.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu