Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Kraj: Polska

Miasto: Rzeszów

WWW: www.wspia.eu

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Rzeszów

 

Studia z przyszłością w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej
 
Nowe ciekawe kierunki studiów oraz dostosowane do potrzeb rynku specjalności to tegoroczna propozycja dla maturzystów przygotowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Maturzyści do wyboru mają jeden z czterech kierunków studiów: Administrację (I i II stopień), Zarządzanie (I stopień), Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I i II stopień) oraz Prawo ( jednolite studia magisterskie).
 
Rekrutacja na studia w WSPiA odbywa się w dwóch turach. Pierwsza tura rozpoczyna się 1 czerwca i kończy się 7 sierpnia. Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 8 sierpnia i kończy się 28 września. Po tym czasie uruchomiona zostanie dodatkowa rekrutacja. Studia w WSPiA prowadzone są w ramach trzech Kolegiów.


Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA:

Kolegium zaprasza na studia na kierunku Administracja I i II stopnia

Administracja w WSPiA to studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Kandydaci mają do wyboru jedną z jedenastu specjalności: administrację publiczną, administrację bezpieczeństwa wewnętrznego, organizację pracy socjalnej i resocjalizację, zarządzanie transportem-spedycją-logistyką, zarządzanie zasobami ludzkimi, administrowanie firmą, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe, administrację celną i skarbową, e-administrację oraz nowość – ochronę informacji .

Wprowadzamy całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną skierowaną do kandydatów na studia nazwaną "Nowy Kierunek Studiowania - administracja//zarządzanie".
 
Polega ona na tym, że zamierzając studiować "administrację" lub "zarządzanie" - kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia.  Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane (na "administracji" przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, a na "zarządzaniu" przedmioty organizacyjno-ekonomiczne). Pierwszy rok studiów jest na tych kierunkach wspólny i ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku.

Kolegium zaprasza na studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II stopnia
 
WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu uczelnią, która otrzymała uprawnienia do prowadzenia takich studiów. Kandydaci mogą wybrać jedną z 6 specjalności: bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeńśtwo, służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej oraz zarządzanie kryzysowe.
 
Koncepcję kształcenia na tym kierunku oparliśmy o założenie, iż w przyszłości – jako nasz absolwent – powinieneś wykazywać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy naukowi, jak i liczni przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe (naszymi wykładowcami są wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej oraz czynni prokuratorzy i urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).
 
Wykłady prowadzą u nas m.in.: gen. Józef Gdański (b. podkarpacki komendant wojewódzki Policji), gen. Dominik Tracz (b. komendant główny Straży Granicznej)dr Robert Bałdys (b. pierwszy zastępca komendanta stołecznego Policji), dr Agata Furgała (b. wicedyrektor w MSWiA), dr Paweł Chomentowski (b. zastępca dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. szef Bezpieczeństwa Operatora Stadionu narodowego PL.2012+), mgr Jacek Sobolewski (b. pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji, obecnie dyrektor Budżetu i Majątku Prokuratury Generalnej), mgr Grzegorz Świszcz (zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa), mgr Ireneusz Ambroziak (b. naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KS Policji w Warszawie) dr inż. Jan Ziobro (b. zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie), dr Bartłomiej Kowalski (naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie), mgr Alena Mydra (b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie), mgr Andrzej Bodzioch (b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie), dr Małgorzata Chackiewicz (funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie) podkom. Magdalena Kruczek (naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie), mgra Konrad Wolak (b. zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie), podinsp.. Piotr Szymański (naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie. Takie "uzawodowienie" kształcenia gwarantuje naszym absolwentom większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.
 
Stawiamy także na to, abyś miał jak najlepsze przygotowanie fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”. W związku z tym zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz na profesjonalnym torze przeszkód na wzór toru na egzaminie sprawnościowym do służb mundurowych, a także na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
 
Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała (w 2011 r.) porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, którzy zostaną przyjęci do służby w Policji mogą odbywać krótsze szkolenie podstawowe. Zgodnie z porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa karnego, prawa wykroczeń, czynności policyjnych, prawa policyjnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.
 

Kolegium Zarządzania WSPiA

W trakcie studiów na kierunku „zarządzanie” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu m.in: zasad funkcjonowania struktur organizacji gospodarczych oraz relacji pomiędzy tymi organizacjami a ich otoczeniem instytucjonalnym w kraju i na arenie międzynarodowej, podstaw działań przedsiębiorczych w wymiarze makro i mikroekonomicznym, posługiwania się wiedzą teoretyczną i praktyczną w celu analizowania i rozstrzygania problemów pojawiających się w procesach społeczno-gospodarczych oraz prowadzonych działalności gospodarczych, zastosowania odpowiednich metod i narzędzi analitycznych oraz uwarunkowań prawnych do wspomagania procesów podejmowania decyzji, identyfikowania potrzeb pracy zespołowej i dostosowania swojej roli w grupie do optymalizacji efektów działań, znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz znaczenia potrzeby ciągłego doskonalenia wiedzy związanej z pracą zawodową.

Zarządzanie w WSPiA to studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Kandydaci mają do wyboru jedną z sześciu specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie menedżerskie, prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu, zarządzanie w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Wprowadzamy całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną skierowaną do kandydatów na studia nazwaną "Nowy Kierunek Studiowania - administracja//zarządzanie".
Polega ona na tym, że zamierzając studiować "administrację" lub "zarządzanie" - kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia.
Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane (na "administracji" przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, a na "zarządzaniu" przedmioty organizacyjno-ekonomiczne). Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku.


Kolegium Prawa WSPiA:

Zaprasza na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo.
Jako absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku "prawo" będziesz bardzo dobrze przygotowany do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej i komorniczej. Będziesz mógł także podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych, m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej. Naszym celem jest takie przygotowanie Cię, jako absolwenta "prawa", abyś mógł zrealizować własne plany i aspiracje w zakresie kariery zawodowej. Służy temu m.in. ścieżka aplikacyjna, czyli dodatkowe, bezpłatne zajęcia, które przygotują Cię do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze. Dlatego też uczelnia przedstawia Ci bogatą ofertę przedmiotów, umożliwiających Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, pozwalających na wykonywanie doradztwa prawnego, np. w charakterze referenta prawnego.
 
KOLEGIUM PRAWA JEDEN Z NAJLEPSZYCH WYDZIAŁÓW PRAWA W POLSCE!
WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW APLIKACYJNYCH
Absolwenci WSPiA bardzo dobrze radzą sobie na egzaminach aplikacyjnych. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji utrzymała swoją pozycję lidera w kształceniu na kierunku Prawo. W opublikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną X "Rankingu Wydziałów Prawa" WSPiA zajęła pierwsze miejsce na Podkarpaciu i trzecie miejsce wśród polskich uczelni niepublicznych. WSPiA już czwarty rok z rzędu zajmuje miejsce na podium w zestawieniu uczelni kształcących prawników na najwyższym poziomie.
Tegoroczny wynik pokazuje, że studia prawnicze w WSPiA doskonale przygotowują studentów do egzaminów aplikacyjnych i do przyszłej pracy zawodowej. Dzieje się tak m.in. dzięki prowadzonemu przez Uczelnię Systemowi Kształcenia Praktycznego. Na system ten składają się nie tylko praktyki w wybranych instytucjach, np. sądach czy prokuraturach, ale także nowość w skali całego kraju - pracownie praktyczne prowadzone przez praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników). Przygotowują one studenta do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu stosowania prawa. Bardzo pomocna jest również Ścieżka aplikacyjna, realizowana w ramach nowatorskiego programu Bonu Edukacji Dodatkowej. Podczas dodatkowych, bezpłatnych zajęć studenci pod okiem kadry naukowej WSPiA, przygotowują się do złożenia wybranego egzaminu aplikacyjnego. Podczas tych zajęć rozwiązywane są kazusy, jak również systematyzowana (pod kątem wymogów egzaminacyjnych) jest wiedza zdobyta w czasie studiów.
 
Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA:

Zaprasza na studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II stopnia
 
WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu uczelnią, która otrzymała uprawnienia do prowadzenia takich studiów. Kandydaci mogą wybrać jedną z 6 specjalności: bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeńśtwo, służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej oraz zarządzanie kryzysowe.
 
Koncepcję kształcenia na tym kierunku oparliśmy o założenie, iż w przyszłości – jako nasz absolwent – powinieneś wykazywać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy naukowi, jak i liczni przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe (naszymi wykładowcami są wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej oraz czynni prokuratorzy i urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).
 
Wykłady prowadzą u nas m.in.: gen. Józef Gdański (b. podkarpacki komendant wojewódzki Policji), gen. Dominik Tracz (b. komendant główny Straży Granicznej)dr Robert Bałdys (b. pierwszy zastępca komendanta stołecznego Policji), dr Agata Furgała (b. wicedyrektor w MSWiA), dr Paweł Chomentowski (b. zastępca dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. szef Bezpieczeństwa Operatora Stadionu narodowego PL.2012+), mgr Jacek Sobolewski (b. pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji, obecnie dyrektor Budżetu i Majątku Prokuratury Generalnej), mgr Grzegorz Świszcz (zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa), mgr Ireneusz Ambroziak (b. naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KS Policji w Warszawie) dr inż. Jan Ziobro (b. zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie), dr Bartłomiej Kowalski (naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie), mgr Alena Mydra (b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie), mgr Andrzej Bodzioch (b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie), dr Małgorzata Chackiewicz (funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie) podkom. Magdalena Kruczek (naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie), mgra Konrad Wolak (b. zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie), podinsp.. Piotr Szymański (naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie. Takie "uzawodowienie" kształcenia gwarantuje naszym absolwentom większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

 
Stawiamy także na to, abyś miał jak najlepsze przygotowanie fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”. W związku z tym zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz na profesjonalnym torze przeszkód na wzór toru na egzaminie sprawnościowym do służb mundurowych, a także na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
 
Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała (w 2011 r.) porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, którzy zostaną przyjęci do służby w Policji mogą odbywać krótsze szkolenie podstawowe. Zgodnie z porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa karnego, prawa wykroczeń, czynności policyjnych, prawa policyjnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.
 
 Kolegium zaprasza również na studia na kierunku Administracja I i II stopnia

 Administracja w WSPiA to studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Kandydaci mają do wyboru jedną z jedenastu specjalności: administrację publiczną, administrację bezpieczeństwa wewnętrznego, organizację pracy socjalnej i resocjalizację, zarządzanie transportem-spedycją-logistyką, zarządzanie zasobami ludzkimi, administrowanie firmą, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe, administrację celną i skarbową, e-administrację oraz nowość – ochronę informacji .

Wprowadzamy całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną skierowaną do kandydatów na studia nazwaną "Nowy Kierunek Studiowania - administracja//zarządzanie".
 
Polega ona na tym, że zamierzając studiować "administrację" lub "zarządzanie" - kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Przyjmowany jesteś na pierwszy rok studiów do Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu.
 
Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane (na "administracji" przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, a na "zarządzaniu" przedmioty organizacyjno-ekonomiczne). Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku.


Kolegium Zarządzania WSPiA

W trakcie studiów na kierunku „zarządzanie” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu m.in: zasad funkcjonowania struktur organizacji gospodarczych oraz relacji pomiędzy tymi organizacjami a ich otoczeniem instytucjonalnym w kraju i na arenie międzynarodowej, podstaw działań przedsiębiorczych w wymiarze makro i mikroekonomicznym, posługiwania się wiedzą teoretyczną i praktyczną w celu analizowania i rozstrzygania problemów pojawiających się w procesach społeczno-gospodarczych oraz prowadzonych działalności gospodarczych, zastosowania odpowiednich metod i narzędzi analitycznych oraz uwarunkowań prawnych do wspomagania procesów podejmowania decyzji, identyfikowania potrzeb pracy zespołowej i dostosowania swojej roli w grupie do optymalizacji efektów działań, znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz znaczenia potrzeby ciągłego doskonalenia wiedzy związanej z pracą zawodową.

Zarządzanie w WSPiA to studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Kandydaci mają do wyboru jedną z sześciu specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie menedżerskie, prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu, zarządzanie w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Wprowadzamy całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną skierowaną do kandydatów na studia nazwaną "Nowy Kierunek Studiowania - administracja//zarządzanie".
Polega ona na tym, że zamierzając studiować "administrację" lub "zarządzanie" - kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia.
Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane (na "administracji" przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, a na "zarządzaniu" przedmioty organizacyjno-ekonomiczne). Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku.

Bezpłatne Specjalistyczne Kwalifikacje - BED
 
WSPiA jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce daje swoim studentom możliwość zdobycia dodatkowych specjalistycznych kwalifikacji. W ramach BED studenci mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć m.in. kursach pierwszej pomocy, pracy biurowej, e-administracji, biznesu, technik detektywistycznych, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, warsztatach strzeleckich. Uruchamiane jest też specjalistyczne studium m.in.: projektów unijnych, celne i skarbowe, kancelaryjno-archiwistyczne, rachunkowości, finansów i podatków, kryminalistyki, a także kilkanaście studiów podyplomowych. Oprócz specjalistycznych kwalifikacji możemy również wybrać inne dodatkowe, bezpłatne i nieobowiązkowe świadczenia oraz zajęcia (m.in. sportowe i językowe).
 
Najlepsza uczelnia prawnicza na Podkarpaciu, trzecia w Polsce
 
Jesteśmy najlepszą uczelnią prawniczą na Podkarpaciu i trzecią w Polsce (wśród 19 uczelni niepublicznych). Tak wynika z „X Rankingu Wydziałów Prawa” opublikowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Bardzo dobry wynik zawdzięczamy m.in. wysokiej ocenie w kategorii jakość i siła kształcenia (drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce).
 
Specjalistyczne laboratoria
 
WSPiA w Rzeszowie oferuje swoim studentom zajęcia praktyczne w nowoczesnych laboratoriach. Uczelnia zakupiła jedyną na Podkarpaciu uczelnianą strzelnicę elektroniczną (wyposażoną w repliki broni Glock 17 i Beretta). Studenci korzystają ze strzelnicy podczas zajęć z zasad bezpiecznego użycia broni. Studenci WSPiA mają również zajęć w nowoczesnym uczelnianym laboratorium kryminalistycznym. Ćwiczenia odbywają się pod okiem najwyższej klasy fachowców. Do dyspozycji studentów są najnowocześniejsze urządzenia takie sam jak te, na którym pracują np. policyjni eksperci kryminalistyki.
 
Więcej o studiach w WSPiA znajdziesz na www.wspia.eu

 

Kierunki studiów:

ADMINISTRACJA    
 
Administracja//Zarządzanie - I rok, wspólny dla obu kierunków, pod koniec I roku wybierasz kierunek studiów oraz specjalność.
 
Na kierunku Administracja, studia pierwszego stopnia (3-letnie), studia drugiego stopnia (2-letnie), stacjonarne i niestacjonarne do wyboru masz następujące specjalności:

 • OCHRONA INFORMACJI NOWOŚĆ!
 • ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • E–ADMINISTRACJA*
 • ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWAWEWNĘTRZNEGO
 • ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI.
 • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM - SPEDYCJĄ - LOGISTYKĄ
 • ADMINISTROWANIE FIRMĄ
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


* Specjalność prowadzona wyłącznie na studiach pierwszego stopnia.
 
ZARZĄDZANIE

Na kierunku Zarządzanie, studiach I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne do wyboru masz następujące specjalności:

 • ZARZĄDZANIE PREDSIĘBIORSTWEM NOWOŚĆ!
 • ZARZĄDZANIE MENADŻERSKIE NOWOŚĆ!
 • PRAWNO-EKONOMICZNE INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM NOWOŚĆ!
 • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI Z ELEMENTAMI CONTROLLINGU NOWOŚĆ!
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI.
 • ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku „administracja”.
 
Coraz większe szanse na rynku pracy będzie miał w przyszłości pracownik – absolwent szkoły wyższej wykształcony uniwersalnie i wszechstronnie. Takie wykształcenie – w porównaniu z wykształceniem technicznym, jak i np. socjologicznym, politologicznym, pedagogicznym, historycznym itp. daje bowiem dużo większe szanse zarówno na podjęcie pierwszej pracy po studiach, jak i zmiany zatrudnienia. Uniwersalność i wszechstronność otwierać będzie drzwi do niemal każdego zakładu pracy, bo w większości wydziałów, działów, jednostek itp. w tych zakładach, właśnie takie wykształcenie będzie przydatne i użyteczne.
 
W ramach nowatorskich sposobów studiowania proponujemy Ci całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną nazwaną „nowy kierunek studiowania – administracja // zarządzanie”. Polega ona na tym, że chcąc studiować kierunek uniwersalny i wszechstronny, tj. „administrację” lub „zarządzanie”, nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia.. Pierwszy rok studiów będzie wspólny dla obu tych kieirunków i będzie miał charakter ogólny. Z jednej strony da Ci podstawy wiedzy niezbędnej do dalszej nauki, z drugiej zaś przygotuje Cię do podjęcia świadomej i rozsądnej decyzji o wyborze kierunku studiów od II roku, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Kierunki studiów „administracja” i „zarządzanie” są bowiem do siebie podobne. Jednak w naszej Uczelni są inaczej sprofilowane. Na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, zaś na „zarządzaniu” więcej jest przedmiotów organizacyjno-ekonomiczno-finansowych

 
Absolwent „administracji” lub „zarządzana” – wszechstronnie i uniwersalnie wykształcony, będzie miał z jednej strony kwalifikacje na tyle ogólne i elastyczne (prawnicze, ekonomiczne, biznesowe, socjologiczne, psychologiczne, itd.) z drugiej zaś – na tyle profesjonalne i rzetelne, że będzie w stanie spełnić różne oczekiwania pracodawców w bardzo wielu dziedzinach działania administracji i gospodarki. Nie mając „gorsetu” wąskiego wykształcenia, będzie potrafił uczyć się wielu nowości, poszerzać swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności. Właśnie uniwersalność i wszechstronność tych kierunków sprawi, że absolwent wyposażony także w dużą wiedzę praktyczną będzie miał lepszą pozycję na rynku pracy.
 
Należy podkreślić, że „nowy” magister i licencjat „administracji” lub „zarządzania” w WSPiA będzie mógł wzbogacić i obudować swoje wykształcenie i kwalifikacje wybraniem określonej specjalności. Nowy kierunek studiowania w WSPiA to także nowy sposób studiowania specjalności. Poza wyborem kierunku studiów („administracja” lub „zarządzanie”) możesz wybrać specjalność. Jeśli nie zostanie utworzona grupa specjalizacyjna będziesz miał możliwość uzyskania specjalności według indywidualnego toku studiów. Ten tok jest całkowicie nową ofertą edukacyjną WSPiA. Co więcej, jeśli nie znajdziesz odpowiadającej Ci oferty specjalności będziesz mógł zaproponować swoją własną, której nie ma na liście. Taką specjalność będziesz mógł studiować tylko w trybie toku indywidualnego studiowania, pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.
 
Co więcej! Ważnym elementem nowego oblicza „administracji” i „zarządzania” będzie możliwość wzbogacenia w czasie studiów swojego CV dodatkowymi, specjalistycznymi kwalifikacjami. W wielu przypadkach mogą one okazać się bardzo przydatne jako uzupełnienie uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia. Zdobywanie specjalistycznych kwalifikacji oferujemy w ramach dodatkowych zajęć, składających się na tzw. system bonu edukacji dodatkowej – BED. Zajęcia te są bezpłatne. Możesz mnożyć kompetencję poprzez wybranie kilku specjalności.
 
Proponujemy więc Państwu studia atrakcyjne i użyteczne.
 
Atrakcyjne, ponieważ zdobywają Państwo prawno-administracyjne i ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione wiedzą ogólną.
 
Użyteczne, ponieważ profil wykształcenia spowoduje, że jako absolwenci naszej Uczelni będą Państwo przydatni w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym.
 
Krótko mówiąc, będą Państwo menedżerami administracji, zarządzania i gospodarki.
 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są studia I i II stopnia w następujących specjalnościach:

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
 • KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO


 WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jako pierwsza na Podkarpaciu, oferuje Ci studia I i II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Studia te pozwolą Ci połączyć wiedzę teoretyczną ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Zajęcia prowadzone są m.in. w laboratorium kryminalistycznym, pracowniach komputerowych oraz dwóch specjalistycznie wyposażonych halach sportowych.
 
W ramach programu nauczania będziesz odbywać praktyki i staże zawodowe w instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Po ukończeniu studiów będziesz miał szansę podjąć pracę, m.in.: w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, BOR, ABW, CBA, urzędach administracji rządowej i samorządowej, w firmach komercyjnych.
 
Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji. Dzięki temu, będąc absolwentem WSPiA, po przyjęciu do służby w Policji będziesz mógł odbyć krótsze szkolenie podstawowe.
 
Jako student Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego będziesz korzystać z Bonu Edukacji Dodatkowej – BED, w ramach którego zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje poświadczone certyfikatami np. na kursach: pierwszej pomocy, sprawności fizycznej, technik detektywistycznych. Realizując swoje pasje i zainteresowania będziesz mógł uczestniczyć także w innych formach kształcenia. W ramach Kolegium działają bowiem koła naukowe m.in: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Penitencjarne, Praw Człowieka oraz Koło Strzeleckie. Co więcej, zajęcia w ramach studiów prowadzone są zarówno przez naukowców, jak i praktyków: byłych i obecnych wysokich rangą funkcjonariuszy służb mundurowych.
 
Do dyspozycji studentów Kolegium jest budynek „Collegium Securitatis”. Jego wyposażenie obejmuje m.in.: profesjonalne laboratorium kryminalistyczne, pełnowymiarową halę sportową, dwie sale do uprawiania sportów walki, laboratoria komputerowe oraz najnowocześniejszą na Podkarpaciu strzelnicę elektroniczną. Warto rozpocząć studia u nas, bo masz zapewnioną możliwość studiowania na II stopniu. Co więcej, objęty jesteś programem lojalnościowym (kończąc studia I stopnia w WSPiA otrzymujesz 5-10% zniżki w opłacie za studia II stopnia).
 
Należy także podkreślić iż studia z zakresu „bezpieczeństwa wewnętrznego” WSPiA uruchomiła już 20 lat temu i była wówczas jedną z nielicznych uczelni w Polsce (publicznych i niepublicznych) prowadzących te studia, a na pewno była jedyną Uczelnią w Polsce południowo – wschodniej. W związku z tym jesteśmy postrzegani jako Uczelnia specjalizująca się w kształceniu i badaniach naukowych z zakresu m.in. problematyki celnej, administracji i służby transgranicznej, przestępczości, policji, kryminalistyki i kryminologii. W Przemyślu i Rzeszowie wykształciliśmy już setki celników, policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników firm ze sfery ochrony i bezpieczeństwa czy osób zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym w administracji państwowej i samorządowej. Wielu absolwentów WSPiA pełni funkcje kierownicze w tych jednostkach i instytucjach.
 
A zatem w przeciwieństwie do zdecydowanej większości Uczelni, w których pojawił się, zwłaszcza w ostatnich trzech latach, kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne”, WSPiA oferuje: bogaty dorobek w kształceniu a także w organizowaniu praktyk zawodowych; własną, kompletowaną od lat doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, bazę materialną tworzoną specjalnie dla „bezpieczeństwa wewnętrznego” oraz specjalistyczny księgozbiór.
 

PRAWO
 
Kierunek Prawo - studia jednolite magisterskie (5-letnie), stacjonarne i niestacjonarne.
 
JEDNA Z NAJLEPSZYCH PRAWNICZYCH UCZELNI NIEPUBLICZNYCH W POLSCE!

Możesz wybrać ścieżkę aplikacyjną lub ścieżkę kształcenia ogólnego

ŚCIEŻKA APLIKACYJNA

Takie studia przygotują Cię do zdawania na:

 • Aplikację sędziowską
 • Aplikację prokuratorską
 • Aplikację adwokacką
 • Aplikację notarialną
 • Aplikację radcowską
 • Aplikację komorniczą


ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Po takich studiach będziesz miał różne możliwości pracy m.in. w:

 • Policji
 • Służbie Celnej
 • Straży Granicznej
 • Służbie Więziennej
 • Administracji publicznej (m.in. w: Urzędach Marszałkowskich, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miejskich, Urzędach Gminnych)
 • obsłudze administracyjnej wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
 • a także prowadzenia własnej działalności w zakresie obsługi prawnej


 
Priorytetem realizacji kształcenia w Kolegium Prawa jest zapewnienie Ci przede wszystkim praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem prawa. Plan i program studiów został tak skonstruowany, aby uwzględnić Twoje indywidualne potrzeby kształcenia i rozwoju zawodowego, umożliwiając zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, stosownie do własnych zainteresowań i aspiracji. Oferujemy Ci dodatkowe formy kształcenia, m.in. w ramach Specjalistycznego Studium Kryminalistyki oraz Specjalistycznego Studium Mediacji i Rozwiązywania Sporów. W trakcie studiów możesz brać udział w pracy Kliniki Prawa, która jest jedną z największych w Polsce, zyskując wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Zostaniesz przygotowany do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych pod kierunkiem doświadczonych praktyków.
 
Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, wśród której znajdują się autorytety naukowe i znakomici praktycy(m.in.: sędziowie i prokuratorzy). Wśród kadry naukowej są najwybitniejsi prawnicy w Polsce, m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Zbigniew Ćwiąkalski. WSPiA bazuje przede wszystkim na własnej kadrze profesorów i doktorów, wspieranej przez uczonych z UMCS i UJ.
 
Zasadą jest, że wykłady i seminaria prowadzą profesorowie a ćwiczenia doktorzy.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej. Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.  W ramach kierunku przewidziane są dwie specjalności: ogólnoadministracyjna, zarządzanie publiczne.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-administracji-publicznej

COACHING I MENTORING
Studia podyplomowe "Coaching i mentoring” prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą przygotowują profesjonalnego coacha i mentora działającego w sferze doradztwa indywidualnego oraz zespołowego w organizacjach biznesowych.Studia te, uskuteczniają u coacha i mentora stosowanie indywidualnego podejścia do każdego pracownika i personalnego trybu postępowania dostosowanego do osobowości i wiedzy pracownika. Przygotowują również do unikatowego doskonalenie procesu komunikowania interpersonalnego w atmosferze lojalności, umiejętności do współdziałania oraz wysokiej sprawności wykonywania zadań.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/coaching-i-mentoring
 
MARKETING I OBSŁUGA KLIENTA
Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej marketingu sprzedażowego, psychologii kontaktu z klientem, socjotechnik stosowanych w procesie sprzedaży. Studia pozwolą na zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia rozmowy sprzedażowej począwszy od otwarcia sprzedaży a skończywszy na technikach zamknięcia sprzedaży. Umożliwią również poznanie socjotechnik oddziaływania na trudnego klienta. Zapoznają też z wiedzą dotyczącą organizacji i zarządzania procesem sprzedaży.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/marketing-i-obsluga-klienta

KADRY I PŁACE
Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Studia skierowane są do osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych jak też do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi. Dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (Kod zawodu: 242310) oraz specjalisty ds. kadr (Kod zawodu: 242307).
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/kadry-i-place

PODATKI I PRAWO PODATKOWE
Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej stosowania prawa podatkowego, tak od strony organów orzekających w sprawach podatkowych, jak i podatników, płatników i inkasentów – w tym przedsiębiorców (osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz osób fizycznych.
link: http://wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/podatki-i-prawo-podatkowe

PRAWO PRACY I ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PRACOWNICZYMI
Podyplomowe studia „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi” są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracodawców osób fizycznych. W ramach kierunku przewidziane są dwie specjalności: administracja publiczna, podmioty gospodarcze.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/prawo-pracy-i-zarzadzanie-sprawami-pracowniczymi

PRAWNO – EKONOMICZNE ASPEKTY BIZNESU
Kierunek Prawno-ekonomiczne aspekty biznesu ma charakter interdyscyplinarny, oparty jest bowiem na współpracy dyscypliny prawa, finansów, ekonomii i zarządzania. Ta praktyczna wiedza pozwoli Ci na poznanie najważniejszych aspektów współczesnego zarządzania biznesem, a przy tym skutecznego podejmowania decyzji menedżerskich przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań prawnych. Celem kierunku jest zatem przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania biznesem z wykorzystaniem elementarnej wiedzy prawniczej.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/prawno-ekonomiczne-aspekty-biznesu

POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
W ramach studiów podyplomowych "Pozyskiwanie  i rozliczanie funduszy zewnętrznych" przybliżone zostaną m.in. obszary i zagadnienia związane z analizą poszczególnych dostępnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej i pozainwestycyjnej danej organizacji, zasady i metodologia opracowywania projektów, sposób i kryteria ich oceny, proces zawierania umów o dofinansowanie, zasady wdrażania  i rozliczania projektów, kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność, monitoring i sprawozdawczość, wybór dostawców i wykonawców, personel projektu, baza monitorowania uczestników, promocja.
Celem studiów jest nabycie kompetencji oraz praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zarówno projektów inwestycyjnych jak i pozainwestycyjnych, wdrażania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, Funduszy norweskich i Funduszy EOG, oraz innych środków publicznych.  Celem studiów jest również nabycie praktycznych umiejętności w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/pozyskiwanie-i-rozliczanie-funduszy-zewnetrznych

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM PRACOWNICZYM
Celem studiów podyplomowych jest przybliżenie problematyki z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych, a zwłaszcza założenia i cel reformy, zasady uczestnictwa pracowników, modyfikacja systemów kadrowo- płacowych oraz inwestowania środków wpłaconych PPK.  
Studia podyplomowe Zarządzanie kapitałem pracowniczym są skierowane do kierowników jednostek, pracowników działu kadr oraz pracowników działu księgowości (płace).
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/zarzadzanie-kapitalem-pracowniczym

ZARZĄDZANIE FINANSAMI Z ELEMENTAMI KONTROLINGU
Celem studiów jest nabycie kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania finansami i kontrolingu w podmiotach gospodarczych i organizacjach. Obecna rzeczywistość i dynamizm procesów gospodarczych wymagają gruntowego teoretycznego i praktycznego przygotowania z zakresu szeroko rozumianych finansów, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu, dlatego też zostały postawione dwa cele:
• Cel dydaktyczny - zapoznanie oraz udoskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie prowa-dzenia finansów instytucji i analizy skutków zdarzeń gospodarczych.
• Cel biznesowy - podniesienie umiejętności specjalistów w firmach i instytucjach oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie osiąganych wyników gospodarczych na bazie analizy finansów podmiotów gospodarczych.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/zarzadzanie-finansami

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Celem studiów jest nabycie przez słuchacza kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami oraz systemowego zarządzania projektami i programami. Celem jest również podniesienie konkurencyjności kadry oraz podmiotów gospodarczych poprzez poprawę zdolności do skutecznego i sprawnego prowadzenia projektów. Studia podyplomowe są adresowane do: osób prowadzących projekty lub przygotowujące się do udziału w projektach, członków kadry zarządzającej, kierowników projektów, osób pełniących w projektach rolę wsparcia lub nadzorujących projekty, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i innych specjalistów, którym niezbędna jest szczegółowa wiedza w zakresie zarządzania projektami.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/zarzadzanie-projektami

AUDYT WEWNĘTRZNY
Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego stanowią jedną z dróg do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Zawód ten wprowadzony został przez art. 286 ustawy o finansach publicznych. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych (urzędach administracji publicznej, zakładach administracyjnych, państwowych funduszach celowych) wydatkujących zgodnie z planem finansowym kwoty powyżej 40 000 zł.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-audytu-wewnetrznego

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zatrudnienia na najwyższych stanowiskach w służbie BHP w zakładach pracy funkcjonujących według unijnych standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Prawodawstwo Unii Europejskiej stawia służbie BHP wysokie wymagania dotyczące formalnego poziomu wykształcenia i znajomości zagadnień merytorycznych BHP.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy
________________________________________
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/ochrona-danych-osobowychPOMOC SPOŁECZNA I PRACA SOCJALNA
Studia podyplomowe "pomoc społeczna i praca socjalna" są odpowiedzią na notowane na rynku instytucji pomocy społecznej zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą tworzącą służbę socjalną, wyróżniającą się wysokim poziomem wiedzy w zakresie stosowanego prawa pomocy społecznej sensu largo, jak również stosowanych procedur administracyjnych. Kadrę, która dynamicznie reaguje na zjawisko ciągłego rozwoju regulacji prawnych w dziedzinie pomocy społecznej, zmian organizacyjnych i wymagań kadrowych.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/pomoc-spoleczna-i-praca-socjalna

PRAWNO-ORGANIZACYJNE ZAGADNIENIA LOGISTYKI W TRANSPORCIE
Studia podyplomowe "Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej" mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo–spedycyjnej i logistyczno–celnej transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. Zajęcia będą koncentrowane m.in. na zgłębieniu problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/prawno-organizacyjne-zagadnienia-logistyki-w-transporcie

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY - ZAGADNIENIA PROCEDURALNE
Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie wiedzy o prawie procesu inwestycyjno–budowlanego. W obliczu zachodzących zmian i wzrostu znaczenia wiedzy prawnej w zakresie lokalizacji realizacji i eksploatacji inwestycji, niezbędne jest dokształcanie się w tym obszarze. Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych prawem procesu inwestycyjnego.  W tym także do inżynierów i ekonomistów borykających się z problemami stosowania prawa w ich codziennej działalności zawodowej.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/proces-inwestycyjno-budowlany

RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I SYSTEM PODATKOWY
Studia adresowane są m.in. do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, pracowników aparatu finansowego i skarbowego, osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą oraz poszukujących nowego atrakcyjnego zawodu. Program studiów łączy wiedzę z zakresu prawa finansowego, podatkowego i gospodarczego, ekonomii, rachunkowości i finansów. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, pracownicy firm konsultingowych oraz praktycy życia gospodarczego.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-rachunkowosci-finansow-i-systemu-podatkowego

SPÓŁDZIELCZOŚĆ I PRAWO SPÓŁDZIELCZE
Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania spółdzielnią z uwzględnieniem wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych, a także w odniesieniu do członków spółdzielni oraz wobec wymogów współdziałania z otoczeniem zewnętrznym.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/spoldzielczosc-i-prawo-spoldzielcze

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców. Studia podyplomowe prowadzone są pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/zamowienia-publiczne
________________________________________

 

 

 

 

Prezentacja video

UCZELNIA AKADEMICKA

 

Przynależność do grupy najlepszych uczelni w Polsce!

 

WSPiA jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej – co więcej, jedną z 19 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni.

 

Najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu

 

WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 75.

 

DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE!

 

Nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego
WSPiA od 2009 r. realizuje nowatorski w kraju system kształcenia praktycznego dla studentów kierunków: „administracja//zarządzanie”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „prawo”. W wyniku reformy tego systemu i dostosowania go do aktualnych potrzeb studentów i pracodawców, od października 2013 r. kształcenie praktyczne składa się z pięciu ścieżek:

 • ścieżka pierwsza – pracownie praktyczne i praktyki zawodowe;
 • ścieżka druga – elementy praktyczne zajęć dydaktycznych;
 • ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego;
 • ścieżka czwarta – staże zawodowe;
 • ścieżka piąta – dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej, podczas których studenci będą zdobywać dodatkowe doświadczenie praktyczne.

 

Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

 

Uprawnienia do nadawania tytułu magistra administracji, magistra prawa oraz magistra bezpieczeństwa wewnętrznego

 

Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „administracja” i nadawania tytułu „magistra administracji”. Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „prawo” i nadawania tytułu „magistra prawa”. Jesteśmy także jedyną uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

 

Jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce!

 

Jesteśmy najlepszą uczelnią prawniczą na Podkarpaciu i trzecią w Polsce (wśród 19 uczelni niepublicznych). Tak wynika z „VIII Rankingu Wydziałów Prawa” opublikowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Bardzo dobry wynik zawdzięczamy m.in. wysokiej ocenie w kategorii jakość i siła kształcenia (drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce).

 

Wysoka zdawalność egzaminów na aplikacje prawnicze przez absolwentów „prawa” w WSPiA

 

W 2014 roku zajęliśmy pierwsze miejsce w corocznym, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zestawieniu uczelni, których absolwenci zdali egzamin na wybraną aplikację. WSPiA znalazła się na najwyższym miejscu wśród uczelni, z których do egzaminów przystąpiło poniżej 300 zdających. Zestawienie obejmowało zdawalność egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną.

 

Nas wybierają

 

Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ok. 6000 studentów. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jest jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju. Pod względem liczby studentów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia znaleźliśmy się na 2. miejscu wśród niepublicznych uczelni akademickich w Polsce według rzetelnego, opartego na danych GUS raportu miesięcznika „Perspektywy” – „Niepubliczne Uczelnie Akademickie w Polsce 2014”. Uwzględniając liczbę studentów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych, było to 3. miejsce, zaś w przypadku ogólnej liczby studentów na studiach niestacjonarnych – 4. miejsce. Świadczy to o dużym i niesłabnącym zainteresowaniu młodzieży atrakcyjnymi kierunkami studiów i specjalnościami oferowanymi przez naszą Uczelnię.

 

Pozytywne oceny PKA

 

Wszystkie prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów wraz z kilkunastoma specjalnościami otrzymały pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Znakomita kadra nauczająca

 

Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczająca. Wśród niej są wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy, m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll (m.in.: przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. rzecznik praw obywatelskich, b. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej), prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (b. minister sprawiedliwości), prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło, prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego), prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski, prof. dr hab. Zdzisław Gawlik (sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa), dr Andrzej Kisielewicz (wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego), prof. dr hab. Ludwik Żukowski.
Zapewniają oni studentom wysoki poziom kształcenia. Obecnie WSPiA zatrudnia ponad 230 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów oraz kilkudziesięciu prokuratorów i sędziów.

 

Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadzamy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów:

 1. jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność, możesz ją studiować albo według ogólnie obowiązującego planu studiów (w zależności od liczby zainteresowanych), albo według indywidualnego toku studiowania specjalności. W ramach tego toku studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego;
 2. jeśli nie znajdziesz odpowiadającej Ci oferty specjalności będziesz mógł zaproponować inną specjalność. Taką specjalność będziesz mógł studiować tylko w trybie toku indywidualnego studiowania, pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.

 

 

Własna baza dydaktyczno-socjalna – ok. 24 tys. m2.

 

Jeden z najnowocześniejszych kampusów w Polsce, zlokalizowany w centrum Rzeszowa

 

Zapewniamy znakomite warunki studiowania w nowoczesnych obiektach (ok. 18 tys. m2) zlokalizowanych na powierzchni ponad 3 ha w centrum Rzeszowa (budynki: „Collegium Administrativum”, „Collegium Iuridicum”, „Collegium Securitatis”, klub studencki, Wielomieszkaniowy Dom Studencki – 49 mieszkań o pow. 3,7 tys. m2) oraz w siedzibie Uczelni w Przemyślu (3 tys. m2).

 

Uczelnia społeczna

 

WSPiA jest jedną z niewielu uczelni niepublicznych o charakterze społecznym. Jej założycielem jest bowiem organizacja społeczna, będąca stowarzyszeniem pod nazwą Towarzystwo Studiów Samorządowych i Gospodarczych. Oznacza to, że WSPiA wszystkie środki finansowe pochodzące z czesnego przeznacza na cele statutowe, w tym zwłaszcza na działalność dydaktyczną, rozwój naukowy, bazę lokalową i wspieranie działalności studenckiej. Stąd piękny kampus i znakomite warunki studiowania. Stąd konkurencyjna
opłata za studia w porównaniu z innymi uczelniami.

 

KONKURENCYJNA OPŁATA ZA STUDIA !

ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT

 

Podstawową zasadą na Uczelni jest niepobieranie żadnych dodatkowych opłat, poza jednorazową opłatą wpisową przed studiami i opłatą za studia. Taką zasadę stosujemy od początku istnienia WSPiA. Opłata za studia pokrywa wszystkie usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię m.in.: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, egzaminy poprawkowe. Uczelnia zawiera ze studentami indywidualne umowy cywilnoprawne, obejmujące m.in. zasady płatności. Szczególnie korzystne dla studentów są trzy zasady zawarte w umowach:

 • Opłata za studia drugiego stopnia ustalona jest za cały okres studiów (I i II rok).
 • W ramach programu lojalnościowego absolwenci studiów I stopnia w WSPiA, którzy rozpoczęli studia w WSPiA nie wcześniej niż w roku akademickim 2009/2010 otrzymują 15% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia.
 • Absolwenci studiów pierwszego stopnia w WSPiA zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia!

 

Na tym nie koniec !
W opłacie za studia otrzymujesz także:

 1. BON EDUKACJI DODATKOWEJ- DODATKOWE ZAJĘCIA UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI
 2. JĘZYKI OBCE
 3. DRUGI KIERUNEK I DRUGA SPECJALNOŚĆ
 4. ŚCIEŻKA APLIKACYJNA (dla studentów kierunku „prawo”)
 5. BEZPŁATNY DOJAZD NA ZAJĘCIA (dla zorganizowanych grup studentów studiów niestacjonarnych)
 6. BEZPŁATNE EGZAMINY I ZALICZENIA
 7. BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI
 8. PROGRAMY ZAGRANICZNE
 9. PROFILAKTYKA MEDYCZNA
 10. WYKŁADY W JĘZYKACH OBCYCH
 11. EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH
 12. BEZPŁATNY INDEKS I LEGITYMACJA
 13. BEZPŁATNY NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO INTERNETU

 

Kierunki studiów prowadzone przez WSPiA, w przeciwieństwie do kierunków technicznych, pozwalają studentom na zdobycie u wykształcenia. Fachowa, prawno-administracyjna i ekonomiczna wiedza jest uzupełniona wiedzą ogólną. Uczelnia oferuje studentom możliwość zdobycia specjalistycznych kwalifikacji w trakcie trwania studiów. Specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone będą certyfikatami międzynarodowymi, krajowymi i uczelnianymi. Pozwala to absolwentom WSPiA na ubieganie się o pracę w wielu różnych zawodach i na różnych stanowiskach (w przeciwieństwie do absolwentów innych uczelni kształcących w wąskich specjalizacjach). Aby rozszerzyć wachlarz możliwości zdobycia dobrej pracy, WSPiA oferuje studentom specjalistyczne kursy np.: doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy UE, technik biurowych, managera ochrony, pracownika ochrony (I i II stopnia) oraz warsztaty dziennikarskie. Zajęcia te oferowane są w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej – BED.

 

Ścieżkę aplikacyjną – przygotowuje do egzaminu na wszystkie aplikacje prawnicze

 

To dodatkowe, bezpłatne zajęcia oferowane przez WSPiA studentom na kierunku „prawo”. Prowadzone będą one na IV i V roku studiów. Podczas tych zajęć studenci uczą się rozwiązywać zagadnienia i odpowiadać na pytania, które pojawiają się podczas egzaminów na aplikacje.

 

Języki obce

 

– Od roku akademickiego 2013/14 w WSPiA sam decydujesz o długości oraz różnorodności zajęć z języka obcego. Jeśli ukończyłeś obowiązkowy lektorat, możesz kontynuować naukę języka w formie fakultatywnej. Możesz wybrać jeden z czterech języków: francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. W naszej uczelni możesz również uczestniczyć w dowolnych lektoratach na zasadach wolnego słuchacza. Dajemy Ci także możliwość przystąpienia do międzynarodowych egzaminów, których certyfikaty są powszechnie uznawane. Co bardzo ważne nauka języków obcych, w naszej uczelni odbywa się całkowicie za darmo, co daje Ci ogromne oszczędności. Sam przekonasz się, ile pieniędzy oszczędzasz studiując w WSPiA

 

Jak to wygląda w praktyce?

 

Będąc studentką studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (3-letnich) uczyłam się języka obcego przez 150 godzin obowiązkowo. Dodatkowo miałam możliwość kontynuowania nauki tego języka obcego przez 210 godzin (nieobowiązkowo). Chciałam jednak nauczyć się jeszcze jednego języka obcego. Uczelnia dała mi także taką możliwość. Nieobowiązkowo mogłam chodzić na dodatkowe zajęcia, które trwały 60 godzin. Możesz mi wierzyć lub nie, ale wszystko to w ramach jednej opłaty za studia – czyli bez ponoszenia dodatkowych kosztów! – mówi Justyna Kabala, studentka studiów II stopnia.
Nauka języków obcych nie wymaga dodatkowych opłat. W trakcie studiów masz możliwość przystąpienia do międzynarodowych egzaminów (City&Guilds, TOLES), których certyfikaty są powszechnie honorowane.
Policz, ile zapłaciłbyś w szkole językowej!

 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

 

W ramach zajęć z przedmiotu „informatyka” studenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, potwierdzający umiejętność posługiwania się komputerem, uznawany w całej Europie. Egzaminy przeprowadzane są w Przemyślu i Rzeszowie.

 

Drugi kierunek i druga specjalność bezpłatnie

 

Studenci podejmujący studia na drugim kierunku wnoszą opłatę tylko za jeden kierunek przez okres studiowania na dwóch kierunkach w WSPiA. Studenci WSPiA mogą także bezpłatnie studiować drugą specjalność.

 

Bezpłatne egzaminy i zaliczenia

 

Wszystkie zaliczenia i egzaminy (w tym poprawkowe i komisyjne) są bezpłatne.

 

Bezpłatny dojazd na zajęcia dla studentów niestacjonarnych

 

Z każdej miejscowości odległej od Rzeszowa o ponad 50 km zapewniamy bezpłatny transport autokarem na zajęcia dydaktyczne dla min. 30-osobowych grup studentów.

 

Bezpłatne podręczniki

 

W ramach opłaty za studia część podręczników wydanych przez WSPiA studenci otrzymują bezpłatnie.

 

Profilaktyka medyczna

 

Dbając o zdrowie studentów, Uczelnia organizuje profilaktyczne, bezpłatne badania lekarskie. Uczestniczymy w akcjach promujących m.in. zdrowy tryb życia, krwiodawstwo i transplantacje.

 

Bezpłatna legitymacja elektroniczna i indeks elektroniczny

 

Studenci otrzymują bezpłatnie legitymację elektroniczną (uprawniającą m.in. do korzystania z biblioteki, czytelni, restauracji, a w przyszłości także parkingów WSPiA). Bezpłatny jest również elektroniczny indeks.

 

Bezpłatny nieograniczony dostęp do Internetu

 

Wszyscy studenci mają bezpłatny i nieograniczony dostęp do Internetu na terenie Uczelni: w kawiarenkach internetowych oraz w patio budynku „Collegium Administrativum”, gdzie zlokalizowany jest punkt dostępowy Wi-Fi. Mogą także za darmo korzystać z zasobów aktów prawnych, m.in.: Lex Omega, Polskiej Bibliografi i Prawniczej, bazy czasopism EBSCO oraz archiwów „Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej”. Bezpłatne korzystanie z bezprzewodowego Internetu możliwe jest również w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim.

 

Programy zagraniczne

 

Uczelnia umożliwia studentom udział w europejskim programie Erasmus. W ramach tego programu studenci mogą odbywać część studiów i praktyk za granicą. WSPiA w odróżnieniu od innych uczelni nie pobiera opłaty za studia za okres odbywania studiów i praktyk za granicą

 

Wykłady w językach obcych

 

Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim.

 

Dodatkowo skorzystasz z przywilejów finansowych:

 

Program lojalnościowy (15 – 30 – 50)

 

Rozpoczynasz i kończysz studia licencjackie w WSPiA – jesteś automatycznie beneficjentem programu lojalnościowego.
Otrzymujesz:

 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia,
 • 15% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia (magisterskie),
 • 30% zniżki w opłacie za seminaria doktoranckie (dla absolwentów
 • studiów I i II stopnia na WSPiA),
 • 30% zniżki w opłacie za studia podyplomowe,
 • 50% zniżki w opłacie za studia dla rodzeństwa lub małżeństwa studiującego w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych w WSPiA.

 

Po ukończeniu studiów absolwent WSPiA ma prawo do korzystania:
z pomocy uczelnianego Biura Karier, czytelni, różnych form kształcenia w WSPiA, z organizowanych przez Uczelnię imprez kulturalnych i sportowych.

 

Praktyki i staże finansowane ze środków Unii Europejskiej

 

W 2011 roku został uruchomiony wieloletni program „Dyplom WSPiA przepustką do biznesu”. Obejmuje on praktyki oraz płatne staże zawodowe – 4400 zł za 24 dni stażu (2 dni w tygodniu po 8 godz. przez 12 tygodni) dla studentów kierunku „administracja”. Program ten finansowany jest ze środków UE.

 

Szeroka dostępność do stypendiów z budżetu państwa

 

Otrzymując stypendium możesz studiować za darmo!
Uczelnia otrzymuje dotację na stypendia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W jej ramach przyznawane są stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. W 2014 roku WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę 8 mln 325,6 tys. zł. Systemem stypendialnym jest objęta większość studentów WSPiA.

 

Stypendia z budżetu Uczelni

 

Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni. Są to stypendia dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
na poszczególnych latach studiów na każdym z kierunków oraz dla najlepszego sportowca. Wręczenie nagród dla najlepszych studentów odbywa się podczas uroczystej gali „Najlepsi z dobrych”

 

Nagrody dla najlepszych absolwentów

 

WSPiA nagradza absolwentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Nagrody otrzymują także autorzy najlepszych prac dyplomowych.

 

Tanie zakwaterowanie w jedynym w Polsce Wielomieszkaniowym Domu Studenckim

 

WSPiA jest właścicielem 49 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 3700 m2, zlokalizowanych blisko Uczelni. Wielomieszkaniowy Dom Studencki zapewnia tanie zakwaterowanie (od 240 do 300 zł miesięcznie), stwarzając lepsze warunki niż tradycyjny dom studencki, 360 studentom studiów stacjonarnych. Wszystkie mieszkania wyposażone są w darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu.

 

Tanie obiady abonamentowe

 

W restauracji uczelnianej „W ogrodach” studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty smacznych obiadów abonamentowych w specjalnej studenckiej cenie.

WSPiA to również:

Ciągłe inwestycje

 

2011

 • Oddaliśmy do użytku nowy obiekt dydaktyczny w kampusie WSPiA w Rzeszowie – „Collegium Securitatis”, przeznaczony głównie dla studentów kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, o pow. 2800 m2.
 • Otworzyliśmy nowoczesne laboratorium kryminalistyczne.
 •  Zakończyliśmy inwestycję w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne), na którą otrzymaliśmy dotację w wysokości 3,5 mln zł. Jest to jedna z największych tego typu instalacji w Polsce.
 • Uzyskaliśmy dotację w wysokości 8,5 mln zł m.in. na rozbudowę „Collegium Securitatis”, obejmującą budynek oraz wielopoziomowy parking dla studentów.

 

2012

 • Zakończyliśmy tworzenie ogrodów uczelnianych.

 

2014

 • Na parkingach w kampusie WSPiA oddaliśmy do użytku instalację ogniw fotowoltaicznych oraz pierwszych w Rzeszowie carportów (stanowisk do ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych).
 • Zakończyliśmy rozbudowę „Collegium Securitatis” (dodatkowa pow. 3200 m2) oraz budowę nowych parkingów

 

Obecnie jesteśmy właścicielem obiektów dydaktyczno - socjalnych w Przemyślu i Rzeszowie o pow. ponad 24 tys. m2.

 

Strzelnica elektroniczna

 

Studenci korzystają z nowoczesnego trenażera umożliwiającego prowadzenie zaawansowanego treningu strzeleckiego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu broni powszechnie używanej przez służby mundurowe w Polsce

 

Klinika Prawa i Klinika Administracji

 

Głównym celem funkcjonowania obu klinik jest bezpłatne udzielanie porad prawnych przez studentów WSPiA (pod opieką pracowników naukowych Uczelni) osobom niezamożnym. Dzięki zetknięciu się z konkretnymi problemami prawnymi studenci mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Studenci zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego i cywilnego. Kliniki pozwalają również na wymianę doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych studentów.

 

Rozwijanie zainteresowań sportowych

 

Od października 2013 roku udział we wszystkich zajęciach sportowych, w tym WF, jest dobrowolny. Stwarzamy studentom możliwość rozwijania zainteresowań sportowych w formie uczestnictwa w sekcjach, m.in.: piłki nożnej, piłki nożnej halowej (footsal), siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, kick-boxingu, siłowni, aerobiku, tańca towarzyskiego.

 

Uczelnia przyjazna studentom

 

Działamy w oparciu o najlepsze tradycje i wzorce akademickie. Nakładają one na nas obowiązek partnerskiego i przyjaznego traktowania studentów. Łagodzimy w ten sposób uciążliwości studiowania. Na studiach niestacjonarnych zajęcia organizujemy w terminach niekolidujących z pracą zawodową, tj. w soboty i niedziele od godz. 9, nie częściej niż co dwa tygodnie. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się wyłącznie w dni powszednie.

 

Porozumienie z Komendą Główną Policji

 

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci wszystkich kierunków oferowanych przez naszą Uczelnię, przyjęci do służby, mogą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących, m.in.: prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

 

WSPiA wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie (objętej patronatem Ministra Sprawiedliwości). Olimpiada organizowana jest od 2009 roku. Corocznie bierze w niej udział kilka tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

 

Wirtualna Uczelnia i Wirtualna Kwestura

 

Student ma możliwość uzyskania informacji na temat ocen, terminów egzaminów, opłat za studia, itp. Może to zrobić z dowolnego miejsca, w którym znajduje się komputer podłączony do Internetu, logując się do swojego indywidualnego konta.

 

Poczta studencka

 

Każdy student posiada indywidualne konto e-mail, z którego ma możliwość wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych.

 

„Niezbędnik studenta WSPiA”

 

Reformujemy system egzaminowania studentów i „Niezbędnik” studenta to właśnie część projektu realizowanego w ramach programu „Nowy Wymiar Studiowania” w WSPiA.
Polega on na tym, że studenci otrzymają w formie elektronicznej materiały do nauki danego przedmiotu, składające się m.in. z pytań i odpowiedzi. Ułatwi Ci to w istotny sposób zdobywanie i opanowywanie wymaganej wiedzy.

KIERUNKI: „ADMINISTRACJA//ZARZĄDZANIE”, „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”

 

Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunki: „administracja//zarządzanie” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne” odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

 

KIERUNEK „PRAWO”

 

Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek „prawo” (studia jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

 

„NOWA MATURA” – przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego), z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów. Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości („nowa matura”) są przeliczane na punkty kwalifi kacyjne w proporcji: poziom podstawowy 1% = 1 pkt; poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt.

 

„STARA MATURA” – oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów przeliczane są na punkty:

 

 

Przyjmowanie kandydatów na studia niestacjonarne na kierunek „prawo” (studia jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

 

 

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na kierunki studiów:

laureaci centralnych olimpiad III stopnia „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej” – na kierunki: „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”;

 1. finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów–Przemyśl w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty – na kierunki: „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”;
 2. laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista” – na kierunek „administracja” studia pierwszego stopnia stacjonarne;
 3. kandydaci z Maturą Międzynarodową – na kierunki: „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”;
 4. cudzoziemcy – na kierunki: „prawo” – studia niestacjonarne, „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” studia stacjonarne i niestacjonarne;
 5. obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą – na kierunki: „prawo” – studia niestacjonarne, „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” – studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia stacjonarne i niestacjonarne – kierunki: „administracja’’, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz na studia niestacjonarne – kierunek ,,prawo” – mogą być przyjęci także inni kandydaci. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem
kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.

 

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszystkich kandydatów. Rektor może ogłosić dodatkową rekrutację na wszystkie kierunki studiów.

 

Dokumenty można złożyć w Biurze Rekrutacyjnym lub dokonać rejestracji drogą elektroniczną na stronie www.e-rekrutacja.wspia.eu.

Dane kontaktowe

Adres: ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
Kraj: Polska
Telefon: +48178670480
E-mail: rekrutacja@wspia.eu
WWW: www.wspia.eu
 

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu