Study4u - PL Study4u - EN

Find Perfect plase to study
Ranking

Ranking
uczelni w UE

Struktura

Struktura
uczelni w UE

Pomoc

Pomoc
w aplikacji na studia

Dodaj

Dodaj
uczelnie do serwisu

Znalezione UczelnieUczelnie Prywatne

Wyższa Szkoła Społeczno- Gospodarcza

Kraj: Polska

Miasto: Przeworsk

WWW: www.wssgprzeworsk.edu.pl

Rodzaj szkoły: Uczelnie Prywatne

 

Szukaj innych uczelni w: Przeworsk

 

Atrybuty uczelni:

 

Absolwenci WSSG w Przeworsku będą mieli możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania (czas trwania nauki – 2 lata - 4 semestry)

 

Stypendia

 • pomoc materialna dla studentów
 • stypendium socjalne dla niepełnosprawnych
 • stypendium naukowe
 • stypendium socjalne
 • zapomoga

 

Studia licencjackie

 

STUDIA LICENCJACKIE NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 

Czas trwania nauki: 3 lata (sześć semestrów)

 

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

 

Absolwent otrzymujący tytuł licencjata powinien przyswoić sobie niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii rozwoju i zarządzania produkcji, personelem i finansami firmy. Będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty analityka i menedżera średniego stopnia zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, agencjach konsultingowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

SPECJALNOŚCI (do wyboru po 3 semestrze):

 

EKONOMIKA I ORGANIZACJA FIRMY

 

Absolwent po studiach I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem programów komputerowych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach.

 

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

 

Wykształcenie absolwenta obejmuje wiedzę zarówno z zakresu ekonomii, zarządzania, rachunkowości, marketingu jak i informatyki. Przygotowuje się specjalistów w dziedzinie zastosowań informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu w różnego typu organizacjach. Absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami wykorzystywania wyspecjalizowanych technik komputerowych w zarządzaniu oraz wdrażaniu i użytkowaniu systemów informatycznych.

 

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

 

Zarządzanie w administracji to specjalność, na której studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę w zakresie zarządzania, zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gospodarczo – społecznego miast, gmin, regionów i kraju. Celem kształcenia na tej specjalności jest nabycie przez studenta zdolności do wykonywania wszelkich funkcji wynikających z powiązań pomiędzy administracją publiczną i gospodarką. Specjalność Zarządzanie w Administracji przygotowuje naszych absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w organach administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w sektorze usług publicznych.

 

Studia inżynierskie

 

 

NIESTACJONARNE STUDIA INŻYNIERSKIE (ZAOCZNE)

 

Czas trwania nauki: 3,5 roku (siedem semestrów)

 

KIERUNEK: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 

Absolwent kierunku posiada interdyscyplinarne wykształcenie łączące wiedzą z zakresu nauk chemicznych, inżynieryjno-technicznych, biologicznych, technologii produkcji i oceny jakości żywności oraz ekologii i ochrony środowiska. Absolwent posiada także wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji produkcji, utrwalania, przechowalnictwa, dystrybucji i marketingu produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dobrze posługuje się technikami komputerowymi. Może prowadzić badania, projektować i wdrażać nowe technologie w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, organizować małe firmy przetwórstwa spożywczego, spółki produkcyjno-handlowe itp. Absolwent jest dobrze przygotowany do kompleksowej analizy i oceny jakości surowców, półproduktów i gotowych środków spożywczych oraz do projektowania i wdrażania systemów zapewniania jakości.

 

SPECJALNOŚCI (do wyboru po 3 semestrze):

 • TECHNOLOGIA I ANALIZA ŻYWNOŚCI
 • DIETETYKA
 • BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA ŻYWNOŚCI

 

Studia podyplomowe

 

STUDIA PODYPLOMOWE (dla osób posiadających wykształcenie wyższe)

 

Czas trwania nauki: 1 rok (dwa semestry).

 

kierunek – ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zastosowanie zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem i jego łańcuchami dostaw. Prowadzi to nie tylko do znacznej redukcji kosztów oraz  zwiększenia sprawności działania i rentowności przedsiębiorstwa, ale również do podwyższenia niezawodności procesów produkcji i sprzedaży.

 

Dzięki skoordynowanym dostawom materiałów, towarów czy wyrobów we właściwym czasie, miejscu, ilości i jakości, zarządzanie logistyczne przyczynia się do wyższego standardu obsługi klienta, a w konsekwencji do zwiększenia przychodów ze sprzedaży i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

Cele edukacyjne zorientowane są na kształtowanie managerów wyższego i średniego szczebla, analityków i strategów zarządzających łańcuchem dostaw.

 

Adresatami studiów są także; dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. logistyki w przedsiębiorstwach, menedżerowie i planiści elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw, kierownicy, planiści i specjaliści poszczególnych odcinków zarządzania logistycznego   w przedsiębiorstwie, zarządzający  zaopatrzeniem, logistyką produkcji i przepływem materiałów, magazynem i systemami składowania, transportem i dystrybucją  oraz optymalizacją wykorzystania zasobów.

 

kierunek – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

 

Studia Podyplomowe z Zarządzania Bezpieczeństwem umożliwiają uzyskanie kompetencji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w różnych sektorach działalności i na różnych poziomach zarządzania. Cele edukacyjne zorientowane są na kształtowanie specjalnych kompetencji u osób zarządzających bezpieczeństwem, poprzez przekazywanie im wiedzy specjalistycznej oraz rozwijanie umiejętności kierowania, rozwiązywania konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem nabycia umiejętności przywódczych.

 

Proces kształcenia ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

 

kierunek – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 

kierunek – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 

Kierunki w przygotowaniu:

 • Zarządzanie parafia i instytucjami Kościelnymi
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze ubezpieczeń
 • Zarządzanie ryzykiem w administracji

 

Studia w Anglii

Filia w organizacji w Manchester

 

Studia Licencjackie, kierunek: Zarządzanie

 

Specjalności:

 • zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw +AAT The Association of Accounting Technician’s
 • zarządzanie jakością
 • informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

Studia Inżynierskie, kierunek: Technologia żywności i żywienia człowieka

 

Specjalności:

 • technologia i analiza żywności
 • analiza i zarządzanie jakością żywności
 • dietetyka i żywienie człowieka
 • winiarstwo i piwowarstwo

 

Punkt rekrutacyjno-konsultacyjny

MANCHESTER M8 4JU

124 MIDDLETON ROAD

tel: +44 07481526153

e-mail: wssg.uk@vp.pl

Przeworsk – miasto i gmina w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Mleczką, przy trasie międzynarodowej E40, dawna siedziba magnaterii polskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego. Jest członkiem Związku Miast Polskich. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 15 733 mieszkańców. Patronem miasta jest Święty Antoni z Padwy.

 

Pierwsza wzmianka o Przeworsku pochodzi z 1281 r. Miasto zostało lokowane w 1393 r. na przecięciu ważnych szlaków handlowych, w miejscu dawnego grodu ruskiego. Dzięki licznym przywilejom i utworzeniu w 1470 r. powiatu sądowego Przeworsk stał się drugim ośrodkiem miejskim ziemi przemyskiej i z tego tytułu, odbywały się tutaj szlacheckie sądy ziemskie. Miasto przez lata odgrywało rolę ważnego centrum życia gospodarczego, głównie rzemiosła (tkactwo) i wymiany handlowej. Liczne najazdy wojsk tatarskich, kozackich, rosyjskich i szwedzkich spowodowały upadek Przeworska. Na przełom wieków XIX i XX przypada wzmożony rozwój miasta związany z powstaniem ordynacji Lubomirskich (1825), budową cukrowni (1895) i węzła kolejowego.

 

Współcześnie Przeworsk jest lokalnym ośrodkiem usługowo-przemysłowym, a także węzłem komunikacyjnym, w którym krzyżują się ważne arterie komunikacyjne i trzy linie kolejowe. Miasto stanowi centrum administracyjne powiatu – znajdują się tu m.in. starostwo, sąd rejonowy, prokuratura rejonowa, komenda powiatowa Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

 

W mieście znajduje się ok. 60 obiektów zabytkowych. Do najważniejszych z nich należą: gotyckie klasztory obronne: Bernardynów (Kościół Świętej Barbary) i Bożogrobców (Bazylika z Kaplicą Grobu Bożego), Ratusz, klasycystyczny Pałac Lubomirskich, barokowy klasztor Szarytek, jedyny w Polsce żywy skansen „Pastewnik”.

Aplikuj online: www.wssgprzeworsk.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-online/

 

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez Uczelnię do pobrania tutaj lub przejdź do rekrutacji online
 • Świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie OKE i świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub odpis sporządzone przez szkołę albo kserokopia uwierzytelniona przez notariusza).
 • 3 aktualne fotografie kandydata o wymiarach 35×45 zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
 • Kserokopia dowodu osobistego – awers i rewers, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (paszport).
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stopień niepełnosprawności, w przypadku osób niepełnosprawnych.
 • Oryginał potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł wpłacony na konto Uczelni – nr: 93 9106 0008 2001 0016 5406 0001 (Bank Spółdzielczy w Przeworsku)
 • 1 fotografia w formacie cyfrowym na nośniku elektronicznym (parametry zdjęcia: format 25×20 mm – zdjęcie do legitymacji w rozdzielczości minimum 300 dpi i do 50 kb), podpisane numerem PESEL w formacie jpg i przekazane na CD/DVD.

 

Opłaty rekrutacyjne

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i płatna jest przelewem na konto bankowe uczelni:

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

93 9106 0008 2001 0016 5406 0001

W tytule przelewu proszę dopisać „opłata rekrutacyjna – imię i nazwisko kierunek studiów” np

„opłata rekrutacyjna – Jan Kowalski SI_Technologia żywności i żywienia człowieka”

 

gdzie:

SL – studia licencjackie

SI – studia inżynierskie

SM – studia magisterskie

SP – studia podyplomowe

Dane kontaktowe:

ul. Gimnazjalna 35

37-200 Przeworsk

tel. +48 721 207 300, +48 16 733 41 36

e-mail: wssg@vp.pl

www: www.wssgprzeworsk.edu.pl

comments powered by Disqus

Study4u.eu to największy serwis w Polsce który pomoże Ci w wyborze najlepszej uczelni wyższej. Jako nieliczni pomożemy Ci również w aplikacji na Twoją wymarzoną uczelnie.

Masz dylemat jakie studia wybrać stacjonarne czy zaoczne, licencjackie czy magisterskie, uczelnie prywatne czy uczelnie państwowe? Skorzystaj z naszej bazy uczelni wyższych oraz wygodnej wyszukiwarki która z pewnością ułatwi Ci wybór odpowiednich studiów w Polsce ale również w Europie. Wybierasz się na studia wyższe i chcesz wiedzieć więcej o kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe zaczerpnij informacji o poszczególnych uczelniach właśnie w serwisie Study4u.eu i znajdź swoje idealne miejsce do studiowania!

Kontakt z nami

Serwis Study4u.eu należy do firmy:
ul. Kongresowa 24
25-672 Kielce

  +48 793 111 791
  +48 505 548 824

  info@study4u.eu